Sankt Nicolaj sogn i 1667

| | |

Sognepræst Laurits Nielsen Hellevads seglSognepræst Laurits Nielsen Hellevads seglAf Lauritz Nielsen Hellevad 30. september 1667. Sognepræst ved Sankt Nicolai fra 1628-77.

En rigtig fortegnelse Paa St: Nicolaj Sogne Præstens Jndkomst J Suenborg Som fölger

 

 

Sankt Nicolaj Kirke, SvendborgSankt Nicolaj Kirke, SvendborgAo: 1572 Haffr Kirckebÿ och Lunde Sogner Verret Anexceret Till St: Nicolai Vdj Swenborg Och Sognepræsten der sammesteds giorde Tienister i forne Kircker: Mens efftersom det befand(tes) Att Samme forne Tuende Sogner iche aff Præsten i Suenborg med en God Samvittighed kunde betienis vden merkelig forsömmelse och Stor Seelle Vaade och faa deris börlig tieni(ste) effter Ordinantzen, Huor for forne Sogne Præst til St: Nicolaj for sin Samvittigheds schÿlld, opgaff och aff Stoed forne Thwende Sogner, Aff saadan Aaarsage som forschr: Staaed (och) til Ladet at dj motte haffue deris boesidendes Sogne Præst Och eftersom iche samme Præst kunde opholde sig, med saa ringe Lön som hand igien beholte, och hans Sogne Folck, for deris fattigdoms schÿlld, iche meere kunde komme hannem til hielp, Da Waar hand Underdanigste begerende hans Kongl: May: Anpart aff Konge Tienden Aff forne Thuende Sogner, som för waar hannem Annexert til hans Wnderholdning, paa det hand och hans effter Komere præsterne til forne St: Nicolaj Sogen kunde haffue deris Nödtörftig ophold, Da haffr forne Sogne præst, bekommet Aff præsten i Kirkebÿ och Lunde Sogner 3 Pund Korn, 3 Læs höe, j Lam, j Gaas 2 höns Mens efftersom Sognepræsten til forne Thwende Sogner haffr sig höylig beklaget, att hand iche kunde opholde sig, Aff forne Sognernis Jndkomst, Naar Sognepræsten til St: Nicolaj bleff vdlagt forschreffne: Korn, höe, Lam, Gaas och höns, huorfore hans Kongl: May: Aff Sÿnderlige Miildhed och Naade til Laade och beuilget forschr. Sogneprest til St: Nicolaj, at motte nÿde for sig och sine effter Kommere, Affgiften, och Kongl: May: Anpart Korntiende, Aarligen en pund Korn, halfparten Rug, och halt Biug, Aff for: Kirke Bÿe Sogen, huilchet och richtig er Leffueret Aff Huidkield Gaard, Jndtil dend Siste Suenske indfald, huor mig da intet kunde Leffueris, mens for 24 Resterende pund Korn, er mig tillagt 4 schepp haffre, hos en Bonde Ved Naffn Olle Rasmussen udj Egense, huor offr ieg motte selff Anname Tienden, som er meget ringe, och schatte der Aff Som Andre, efftersom ingen Wille kiende sig Ved samme tiende, och Leffuere mig Affgiften.

Thurø kirkeThurø kirkeHuad Turö Belanger, huorpaa findis ellffue Gaarde Ringe och Vogt Saaland, Da er der Aff giffuet til presten i St: Nicolaj Siuff pund Korn, efftersom St: Nicolaj Vaar deris Sogne Kirche, Mens der Welb: Frue Ellen Marsuin til Ellensborg haffde til forhandlet sig Samme Turö Land, haffuer hun lagt Decimaterne til Bregninge Sogne paa Taasing med slig Condition, att presten samme Stedtz schulle Leffuere Aarligen 3½ pund rug och Biug, Och ligesaa meget lod hun selff Leffuere til forschr: St: Nicolaj prest Aarligen, Mens der hun bekom tilladelse at lade Reparere Ett Capel paa Torö, och motte der udj for nogle tienister, som udj Andre Sogne Kirker, Huilche besuerlige tienister for mig och mine effter Kommer, mig haffr paataget, och for samme Tieniste ehr mig och mine effter Kommere, Aarlig tillagt, for uden de Siuff pund Ett pund ersaa Otte pund tilsammen, Huor paa er oprettet en Contragt, imellem Welbiurdig Frue Ellen Marsuins, och mig som Aff Os begge er Underschr: och findis her udj Prestegaarden. Aff huilche Contract her indföris som saa Liuder bekiender ieg med egen hand Vnderschreffuet, och mit Zignete paatrögt. Ex Suenborig Dend 30 Septembr: 1667. L.

Att dette er en rigtig opschrift, Vinder Jeg Vunderschreffne med Hand oc Signet, ut Supra
Lauritz Nielsen Helvad

Ellen Marsvin (1572-1649)Ellen Marsvin (1572-1649)Effter at Erlig oc Welbiurdig Frue Ellen Marsuin til Ellensborrig, haffuer til Guds Ære Ladit opbÿgge en Kirke paa Thurö. Da er giort saadan forÆning, med hæderlig och Vellerdt Mand Her Lauridtz Nielsen Heldevad, sogneprest til St: Nicolaj Kirke udj Suenborig, Att hand for sin tieniste och Wmage schal haffue aff Welbiurdig for Ellen Marsuin Aarligen foruden de Siuff pund Korn, effter dend første Contract först Et pund Korn Aff Lade Gaarden paa Thurö, Dernest En Rixdaller Huer offerdag, paa de trej Höye fester, Noch Elluffue Rixdaller udj penge. Kornid Nemlig 8 pund Korn schall ÿdis hannem Aarligen i Suenborig til St: Mortensdag halffparten i Roug, och halffparten i Bÿg, och de 11 Rixdaller til sammetid. Hand schal och nÿde smaa Offerne med Quinder Børn och Bruder. Der imod schal hand Werre forplichtet att giöre Tienniste i samme Kircke, Huer Anden Söndag, om Sommeren, och Huer fierde Söndag om Winteren, och der foruden Sel Maanitz predickenen om Winteren. Paa det de Ordinarie, kand faa saa mange Predicher om Winteren, som om Sommeren, och schal hand her imod Werre fornöÿed och intet befatte sig med nogen Korntiende eller Quegtiende, som der paa Landet kand falde, Wid huad Naffn det Neffnis kand. Cappelanen i Suenborig schal Aldelis intet haffue at bestille med nogen Tienniste i for: Kirke, Wden naar hand giör nogen Aff forbemte: Kircke tiennister i Sogneprestens forfald. Dog Bönderne uden Ald besuerring, Alt dette saaledis Wrÿggeligen holdis schal som forschreffuitt staar, Aff Welb: Frue Ellen Marsuin och hindes Arffuinger och for: Her Lauridtz Helldwad och hans effter Kommere. Da haffuer de begge med egen hender Wnderschreffuitt Datum Odense d: 12 April Ao: 1645.

Ellen Marsuin Lauritz Nielsen Heldevad.

At dette er en rigtig Copie lige effter Originalen bekreffter Jeg med min Haand oc Signet, Suenb. d. 2. Decembr. 1667.
Lauridtz Nielsen Heldevad.

Kilde: Sunds herreds jordebog 1668. Fyns bispearkiv, indkomne breve fra Sunds herred. LAO.