Begravelser i Vester Skerninge kirke

| |

Møller Christian Rasmussen Voigt (+1768)Møller Christian Rasmussen Voigt (+1768)Af Gravstene findes nu kun een i Kirken og denne er endda af saare liden Værd i antiqvarisk Henseende; thi efter Skriften at dømme er den ikke ældre end det 16de Aarhundrede. - Aarstallet saavelsom en Deel af Inskriptionen er ganske udslidt. Tydelig staaer. Saa hjalp os Gud af Verden ud. Af Syndens Land til Himmelen os førte hen vor Frelsermand. - Christian Rasmussen Voigt. - Efter nogle udslidte Steder kommer igjen Voigt maaskee hans Hustru, men hvem denne Voigt har været og hvor han har boet, derom har jeg intet kunnet finde hverken paa Stenen eller i Kirkebogen.

Sognepræst L.J. Bøttigers bemærkninger i kaldsbogen: Christian Rasmussen Voigt +1768 og hans hustru Anna Nielsdatter Voigt f. 1723-17..
Christian Rasmussen Voigt, Møller i Vester Møller (kjøbt 1741 - Selvejendom) nævnes ofte i Kirkebogen (1742-43 og 45 begravedes hans tre dødfødte Børn, alle i Juni) ( 1744-47 og 50 er han og Hustru Faddere hos Degnen Mogens Berg i Ulbølle. Christian Rasmussen Voigt var tidligere Urtegaardsmand ved Fjellebro.

Forresten ere i ældre Tider mange Lig begravede i Kirken bl.a. Sognepræsten Joh. Jørg. Behmann og Hustru under Skriftestolen og min Farmoder Cathrine Stoud Balslev imellem Alteret og Væggen.

Kilde: Vester Skerninge - Ulbølle pastorats kaldsbog (LAO). Optegnet af sognepræst Chr. Hornemann Bredsdorff 1844-46.