Mandtal til Nyborg Slot ca 1658

| | | |
Nyborg lens regnskaber (RA) (Film 1655-61 nr. 18565)

Lensmand i Nyborg 1658-62 Otte Krag (1611-1666)Lensmand i Nyborg 1658-62 Otte Krag (1611-1666)I Nyborg lens regnskaber på Rigsarkivet findes som bilag til Otte Krags genpart af hans forleningsbrev, dateret 5. april 1658, et "Mandtal til Nyborg Slot c 1658". Mandtallet, omfatter såvel "Cronens Tienere" som andet privatejet jordegods i Vindinge, Sunds, Gudme og Sallinge herreder, og er formentlig udarbejdet på initiativ af Otte Krag.

 

 

 

 

Lensbrev 1658Lensbrev 1658 Lensbrev 1658 (2)Lensbrev 1658 (2)Af hans forleningsbrev fremgår i hvert fald, "at forne Otte Krag vere forplicht at haffue goed opsiun till Voriss och Cronens Jord och Eiendomb, derudi Lehnit, at derud icke med uret derfra heffdet eller forvendes, och dersom hand kand formerche nogen Jord och Eiyendomb, lidet eller meyit at vere derfra kommen med uret, da skall forne Otte Krag talle det ind igen med laug domb och rett, saa frembt hand iche selff vill stannde Os der for thill rette".

 

 

 

 

Lensbrev 1658 (3)Lensbrev 1658 (3) Lensbrev 1658 (4)Lensbrev 1658 (4) Lensbrev 1658 (5)Lensbrev 1658 (5) Lensbrev 1658 (6)Lensbrev 1658 (6)

Lensmand Mogens KaasLensmand Mogens Kaas

Hr. Mogens Kaases Arffuinger at Jndrömme Otte Krag Nÿborg Slott

... Viider at Wj Naadigst haffuer anbefallet os Elschel: Otte Krag etc: tillige med de andre Rigens Raad i Vort land Fÿn at lade sig bemte lands Defension vdi denne besuerlige tiid och v-formodelig hastig forandring were angelegen, Thil huilchen ende hannem ochsaa naade: anbefallet er at residere paa Wort Slott Nÿborg til at haffue desto bedre inspection med bemte sted som er i disse tiider aff stoer inportance. Thi haffr i hannem Slottet der samme steds at indrömme och rÿdelig giöre, dog at i nÿder den der beuilgede indkombst aff Lehnit och Ladegaarden til förstkommende Phillippi Jacobi, dog hafr i hannem at forunde fornöden foder til hans Vognheste. Dereffter i (?) kand wide at rette.
Hafniæ d: 31. (oktober) 1657.

Kilde: Fynske tegnelser 1648-1660, folio 320f (RA)