"De som ikke godvilligen har villet yde og betale"

| | | | | | |

Lensmand i Nyborg 1579-1601 Laurits BrokenhuusLensmand i Nyborg 1579-1601 Laurits Brokenhuus Nyborg SlotNyborg SlotI marts måned 1592 beordrede lensmanden i Nyborg, Laurits Brockenhuus "ved sin fuldmægtig", herredsfogederne i lenet til sammen med en række udvalgte vurderingsmænd (dele- og "loedtzfogeder") at iværksætte en nærmere undersøgelse af forholdene hos de af lenets "bønder og tjenere", der på trods af en tidligere domfældelse, endnu ikke havde svaret deres landgilde. I Nyborg lens arkiv er bevaret 2 tingsvidner, fra Sunds herred, dateret den 15. marts og fra Vindinge herred, dateret den 22. marts.

 

 

 Tingsvidne 15. 3- 1592Tingsvidne 15. 3- 1592 Tingsvidne 15. 3- 1592 (2)Tingsvidne 15. 3- 1592 (2)Bomærke for Anders Mortensen, Ullemose 1592Bomærke for Anders Mortensen, Ullemose 1592I Sunds herred var der 3 sager. En jordegen bonde i Skårup Lauritz Pedersen, hvor årsagen var "at forne mand og hans hustru begge er døde, og findes efter dem nogen små børn, som nu må tigge og bede deres brød". De sidste 2 sager var i "Skerninge fjerding" dvs. Øster Skerninge og Ollerup, angående Poul Laursen og Peder Madsen: "Poul Laursen blev (hen)rettet i forgangne år for sine misgerninger og hans hovedlod blev optagen til slottet", så han var lovlig undskyldt, og "forne Peder Madsen" havde fæstet en bolig i 1587, men en nærmere forklaring af årsagen her, kræver lidt nærmere studier af teksten i tingsvidnet.

 

 

Tingsvidne 22. 3- 1592Tingsvidne 22. 3- 1592 Tingsvidne 22. 3- 1592 (2)Tingsvidne 22. 3- 1592 (2) Tingsvidne 22. 3- 1592 (3)Tingsvidne 22. 3- 1592 (3)Tingsvidnet fra Vindinge herred afspejler en tilsyneladende større fattigdom end i Sunds herred, hvad årsagen så end kan være til det.

Laurits "Flycker" i Vindinge "er aldeles forarmet .. og for samme hans armod måtte drage af boliget, så det er nu bortfæstet til en anden". Det samme var tilfældet hos Niels Hansen i Refsvindinge, der heller ikke formåede "at blive ved gården", der nu var bortfæstet til en anden.

I Søllinge var Anders Jensen "rømt af boliget" i 1589, af hvad årsag oplyses ikke direkte, men efterfølgeren Jens Andersen "blev forarmet og drog af samme bolig".

I Ellinge havde "Peder Tækkemand" boet i et "gadehus", men formedelst "armod" forladt det "og går nu og tigger". I Måre havde Hans Ibsen overtaget en ødegård efter Anders Bunde, og han kom til at skylde lensmanden 26 skæpper havre for 1591 "af den årsag at han ikke kunne få jorden pløjet og sået", så her var heller ikke noget at hente.

I et "fiskerhus ved stranden på Avnslev Skov" boede Niels Albrechtsen. Han skyldte "en tønde torsk", som "formedelst fiskeriet slår sig, ikke var at bekomme". I Skalkendrup var fæsteren Morten Madsen "død nu i forleden vinter, og hustruen for armod kunne ikke formå at blive ved boliget" længere.

Bedre var det ikke hos Søren Eriksen, ligeledes i Skalkendrup, der var "bleven aldeles forarmet, så han måtte drage af boliget", der "nu" var fæstet til en anden. Anders Lauritsen i Hjulby var "i lige måde aldeles forarmet", så han også "måtte drage af boliget". Også her lykkedes det dog at finde en ny fæster, inden vurderingsmændene kom på besøg.