De ældste rådhuse i Svendborg

| | | |

Rådstuevidne 23.10. 1469Rådstuevidne 23.10. 1469Første gang et rådhus omtales i Svendborg er den 23. oktober 1469 i et "Raadstuevidne af Swineborgh Radhws, at Brodher Gregors paa egne og hans Moders Jæhanne Hows Vegne skjødede Raadmand smst. Nis Magenss al den Rettighed og Ejendom dennem kunde med Rette i den Gaard, som Matts How fordum iboede i Swineborg".

 

Svendborg Torv 1670 med rådhus fra 1586Svendborg Torv 1670 med rådhus fra 1586I 1576 er man angiveligt ved at opføre et nyt rådhus i Svendborg. Det fremgår nemlig det år i et "Aabent Brev, at Borgerskabet i Suinborg, der er takseret til at bidrage 250 Dlr. til Riber Bys Fæstning, hvilke skulde have været betalte til sidste St. Mikkels Dag, indtil videre maa være fri for at udrede disse Penge, da det nu har begyndt at bygge et nyt Raadhus og anvendt stor Bekostning derpaa".  (Kancelliets Brevbøger).

Alligevel fremgår det af senere topografiske beskrivelser af Svendborg, at rådhuset er opført 1586. I Odense Adresse Contoirs Efterretninger, 1776, hedder det således:  "Raadhuset er bygt 1586 af Bindingsværk to Etager, i samme er Veierboden, Corps de Garde, og Sprøjtehuset med to Sprøjter og Brandredskaber. I Gerritzgade er og et Huus med en Sprøite og Brandredskaber".

Ligeledes i Joachim Begtrups købstadshistorie (1823), hvor det hedder: "Raadstuen, ligger midt i Byen, paa det store Torv, den er en gammel Bygning af Bindingsværk, to Etagers høj; den er bygt i Kong Frederik den Andens Tid, 1586; hans navn staaer over Porten. Den er repareret 1737 under Kong Kristian den Siette, og hans Navn er ligeledes indhugget over Porten. Denne gamle Bygning er opført af Tømmer, som har været brugt i andre Bygninger, ventelig i de nedbrudte Klosterbygninger og Ørkildslot, thi det er endnu synligt af Stolperne og den gamle Skrift, som adskillige Steder findes anført; alle Vinduerne ere gamle Blye Ruder, halv gjennemsigtige, bemalede med de gamle Præster og Raadmænd, kuns faa ere tjenlige til at oplukke. I den nederste Etage er Bolig for Arrestforvareren med Opgang til øverste Etage, Port, hvori Byens Vejerbod holdes, Gaardsplads, fem Arrester, Vagtstue og en dansk Skole med Bolig for Læreren; desuden har den en liden Hauge ved Gaarden. I øverste Etage er den gamle Tingstue, et borgerligt Strafværelse, en stor Sal 25 Alen lang og 10 Alen bred, Borgemester med Raads Forsamlingsværelse, som bruges nu til Bye= og Herredstinget; det første holdes om Mandagen og det sidste om Torsdagen. Fra denne Sal er taget et Aflukke til Byens Archiv".

På den baggrund konkluderes det i Trap Danmark (1957), at rådhuset er ombygget i 1586.

Læs  mere om Svendborgs Rådhuse på Dansk Center for Byhistories hjemmeside