Svendborg Torv og håndværkerlav i 1527

| | |

Torvecafeen i SvendborgTorvecafeen i Svendborg Svendborg Torv 1670 med rådhus fra 1586Svendborg Torv 1670 med rådhus fra 1586 Udsigt m. torvet fra Vor Frue Kirke, SvendborgUdsigt m. torvet fra Vor Frue Kirke, SvendborgSvendborg torv februar 2014Svendborg torv februar 2014Bro Jørgensen: "Det nuværende torv er tilsyneladende først anlagt 1527(*), da byen afkøbte Sct Hans alter i Vor Frue en gård syd for rådhuset til nedbrydning for at udlægge grunden til "et evigt akseltorv og almindelig marked". Og om tolkningen af samme dokument fra 1527 fortsætter Bro Jørgensen: "Første gang vi hører om lav i Svendborg er i et dokument fra 1527. Her optræder de 3 oldermænd fra skomager-, smede- og skrædderlavene og deres kollega fra købmandskompagniet sammen med borgmester og råd på byens vegne, idet de forpligter dem til at betale en vis årlig afgift til Sankt Hans alter i Vor Frue kirke. Det vidner om, at disse lav har været tillagt en vis betydning. Ellers vides der intet om dem. Hverken når de er blevet til, eller hvad deres lavsartikler har indeholdt".  (Bro Jørgensen: Svendborg Købstads historie, bd. I., s. 51)

Pergamentsamlingen Svendborg LAO
1527 29/7 Svendborg by repræsenteret af borgmester og råd samt 4 lav afkøber St. Hans alter i Vor Frue kirke en gård Trykt i Aktstykker .... 1841 side 113f. og Nyrop: Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen II, side 407ff.
1527 Aabent Brev af Borgemester, Raad, Oldermænd og menige Borgerskab i Svendborg om en aarlig Afgift til S. Hans Alter i Vor Frue Kirke for en Gaard, Alteret overlader Byen til Nedbrydelse. Aktstykker ...... 1841, side 113f

(*) arkæologiske udgravninger i 2014 synes dog at bekræfte, at torvet kan føres helt tilbage til 1200 tallet. Arkæologerne har som dokumentation fundet potteskår og dyreknogler. 

Læs også Bysens Stræde 

Læs også Da præsten og bønder i Skårup forbrød sig mod næringsloven

Læs også De faldt for Rettersværdet 

Læs også om Svendborg Torv midt i 1800-tallet

Brev 29.7. 1527Brev 29.7. 1527 Brev 29.7. 1527Brev 29.7. 1527 Brev 29.7. 1527 med byvåbenBrev 29.7. 1527 med byvåbenWii efftherne Hans schriffuer ffuldmyndig Borgemesther wtii Suinborg Her Anders Inguordssen werdighe ffadhers mett gud Biscop Jens Andersen Official oc prouest ibid. Matts Mandt Per guldsmidt Per Bang Hans andersen Per skoningh Claus ..... Strange maughenssen Morthen Hanne Hans nielssen Radmendt Niels perssen oc (sic) ffuldmyndigh aldermandt offuer kiøbmendslaghet ib. Knudt bernicke, albrett tagessen Suinborrg, kiemener Niels matzen myndigh aldermandth wudoffuer skomagherlaghet, Jyrghen kieldesmidt myndig aldermandt aff Smedelageth, Hans borcke myndig aldermand af schredherlaghet. Oc menighe Jndbyghere oc almue aff Suinborg bekende beplichte oc tiilbinde woss oc wore effther kommere arffuinge, Jndbigghere oc almue euighen oc euindelighen att giffue tiil St. Hans baptiste althere wtii wor ffrue kircke ib., entthen fforne altheres vicario Cappellan eller fforne altheress werie ssom fforne althere wti were oc fforsuor haffuer arlighee aar ffeem marck rede peninghe, Huilkee peninghe fforne Suinborgs kiemenere skwlle wdgiffue tiil gode rede tuinde tidher om aareth, aff fforne byss rentthe oc Jndgieldt Halfftredii marck om St. michels dag oc 2 1/2 marck om poske, ffor then gordt oc eyndom ssom wij haffue annameth ffran St. Hans althere oc althersuerie weluillighen ssom forne altheres breff ther paa wduisser, oc Jndeholdher wti breden oc i lenghen lighendis Syndhen nest Radhusset Huilkeen gordt met aldt ssin bygningh oc eyndom skall affbrides oc wdlegges tiil menige bestee oc byiss bestandt att uere oc bliffue tiill et euigt axeltorge oc almindeligt marketh saa well ffor indhenbiiss Jndbigghere ssom wdenbiiss, oc tiisligheste ffor landferinge ffor wdhen marckett saa well ssom i almyndeligt marckett ssom her effther kommendis worder Skede oc saa thet gudt fforbyude, att thisse fforne penghe oc rente icke wskomme tiill gode reede aar effther aar ssom fforschriffuet staar. Oc then gudtz tieniste skulde fformynskess ffor theres sielle ssom forne gordt oc grundt haffue giiffueth tiill fforne Althere. Thaa tiilplicte och bebynde uij wore efftherkommere borgmesther oc raadt oc mennighe byss Jndbigghere oc almue att holde fforne St. Hans althere aldeless wdhen skadhe oc opbigge fforne althere syn gordt wtii geen wtii bredhen oc y lenghen effther fforne altheress breffs lidelsse ssom ther paa er Att alle thisse ordt, articler oc puncthe skulle ffast oc wbridlighen holdhes euindelighen Tha haffue uij fforne borgmesthere oc raadt mett mennige Suinborghs Jndbigghere oc almue ffuldkommelighen oc endrecteligen Jaa oc willie oc samticke hengdt wor byss oc stadss Jndzegell nedhen ffor thette breff mett fforne werdige fadhers officials Jndzegell oc mett alle wore Jndzegler oc fforne laghs Jndzegler Giffuitt oc schriffuet i Suinborgh St. Olaui Konges dagh Aar effther gudtz byrdt tusyndhe ffemhundredhe xxvij.