Et bekendelsesbrev 1532 på Sankt Birgitte Gård i Skattergade

| | |

Sankt Birgittes Alter i Sankt Nicolai kirkeSankt Birgittes Alter i Sankt Nicolai kirkeÆldre Danske Arkivregistraturer V, side 1039. 1532 jan. 24. Afskrift i Sunds Herreds Liber copiarum side 3. (Sunds Herreds provstearkiv. LAO)
Ett bekiendelsebreff, at jomfru Tale Brockenhuus bekiender seg vdi leye at haffue s. Byrrite gaard i Skattergade for 4 mk. aarligen, 2 til posche oc 2 til s. Michels dag. Datum.

 

 

 

Breff paa den Gord som Jomfru Tale boer vdi, i Skattergade.

Brev 24.1. 1532Brev 24.1. 1532 Brev 24.1. 1532Brev 24.1. 1532Jeg Tale Brochenhuus Dott kiender meg vdi dette mit obne Breff, at haffue en Gord vdi forlening, liggindes til Sancte Birgitte Alter vdi Sancti Nicolai Kirke i Suenborrig, som ieg haffuer Breff paa, vnder fornumstige Mandz Per Maugenss samme forneuffnde Alter verrier, oc Kirkeverriers Lauritz Nielss oc Morten Anderss, oc Borgemesters Hans Schriffuers oc menige Raadz indzegle. Aff huilken forne Gord, ieg beplicter meg at giffue forne Per Maugenss, eller hvosom helst forne Alterverrie er too (MK) penninge om Poschen, oc too (MK) penninge om Michelmessen, Huert Aar til gode rede oc fulde nøyen, vden al hinder. Oc tesligiste iordskyld huad som meg bør aff rette, at giffue aff samme Gord, Oc skal ieg bygge oc forbedre Gorden, oc holde hannem vid sin fulde mackt, vden al affslag vdi forne Leye. Oc huad som helst Bygning der findes effter min Død, det skal verre quit oc frii altsammen til forne Alter, foruden mine Arffuingers hinder eller modstand i alle maade. At  saa skal hollis i Sandhed som forreschriffuit Henger ieg mit Signet neden dette Breff, Kierligt bedindis disse effterscreffne Dannemend at besegle met meg, Som er erlig oc velbyrdig Mand min kiere Frende Mester Olrich Bild, fornumstige Mend Hans Scriffuer, Borgemester, Per Bang, Matz Pss, oc Strangi Magenss Raadmend. Giffuit oc scriffuit i Suenbrrig, Otthensdag nest for Sancti Poffuels Dag (?), Anno Dni MDXXXII