Ulbølle skole

| | | | | |

Ulbølle skoleUlbølle skoleOptegnelser efter skoleinspektør Knud E. Knudsen og pastor Bøttiger m.fl., venligst udlånt af Ulbølle Skole


Degne i Ulbølle

Hans, 1589
Anders Hansen, sædedegn, 1594
Jens Jensen Tuxen, 1598
Johannes Schmid, 1632-1637
Just Iversen, 1640
Hans Clausen, 1661

Ulbølle skole og lærere fra 1691-1898

Ulbølles første degn og skoleholder som kendes er Anders Hansen Degn, som døde i 1748 efter at have virket i sit embede i 57 år. Skolen og degneboligen lå syd for kirken på den nuværende Bystævnevej, der hvor andenlæreren tidligere boede og underviste.[ Bystævnevej 6]

Den næste degn i embedet blev Mogens Henrichsen Berg. Han var degnesøn fra Sørup og døde i 1761 efter 13 år i Ulbølle.

Hans efterfølger var Rudolf Jensen Bagger. Han var skoleholder og degn i Ulbølle fra 1761-1806, altså med 46 års tjenestetid i Ulbølle. I 1775, den 16. maj, nedbrændte skolen tillige med 4 gårde og 3 huse. Skolen blev genopført på samme sted.

Gravsten for degnen P.J. Korch +1829 og hustruGravsten for degnen P.J. Korch +1829 og hustruFra 1806-1829 hed degnen Peder Jensen Korch. Han var forfader til den senere så kendte forfatter Morten Korch. Peder Jensen Korch blev i embedet til sin død i 1829, altså i 23 år.

Anders Nielsen fra Fangel overtog embedet i 1829, og også han blev her til han døde i 1851, det blev til 22 år. Ved en skolevisitats i 1835 fandt biskop Faber, at Anders Nielsen viste tilbørlig flid i sit embede, medens han ved en senere visitats i 1845 noterede at skolen var simpel.

Lars Hansen Winther fra Akkerup ved Hårby var lærer i 33 år. Fra 1851-1884 [?] da han døde i embedet.

Lillemarken Skole 1857-1898

I lærer Winthers tid skete der en udvidelse af skolevæsenet i Ulbølle, idet sognerådet i 1856 besluttede at opføre endnu en skole med en andenlærer og 2 skoleklasser. Det blev en skole i Lillemarken og i 1857 blev Jørgen Christensen "Nyløkke" ansat. I 1865 blev han forflyttet til Agri på Mols.

1865-1870 Jonas Beldning, som blev forflyttet til Brøndbyøster.

1870-1876 Henrik Jensen, som blev førstelærer ved hovedskolen.

1876-1880 Niels Frederik Ivers.

1880-1888 Johan Jørgensen

1888-1896 Laurids Anton Valdemar Andersen, som blev forflyttet til Tåsinge.

Skolerne i Ulbølle efter 1898

Bystævnevej i Ulbølle by med de gl. skolerBystævnevej i Ulbølle by med de gl. skolerSkolevæsenet i Ulbølle udvidedes betydeligt i 1898, da stuehuset til den tidligere præstegård blev købt. Den gamle bygning blev nedbrudt og genopført på Langemarken 13 og kaldt "Lindely". På Bystævnevej 4 blev der opført en ny hovedskole med bolig for førstelæreren mod øst og skolestue mod nord. På Møllevej 6 opførtes en ny forskole med bolig og skolestue til undervisning af børnene i 1-3 klasse. Lillemarken skole fik samtidig status som forskole for de yngste børn i den sydlige del af sognet. I 1908 blev der yderligere bygget en skole på Bystævnevej 6 med bolig og skolestue til en andenlærer.

Den nuværende Ulbølle Skole

Ulbølle skole (nu Idrætsefterskolen Ulbølle)Ulbølle skole (nu Idrætsefterskolen Ulbølle)Disse skole virkede frem til 1955, da en helt ny centralskole blev bygget på Rødkildevej. Den nye skole blev tegnet af arkitekt Damgaard Hansen fra Svendborg. Han var født i Ulbølle og søn af murermester Jens Hansen, som stod for murerarbejdet på den ny skole.Indvielsen fandt sted 3. januar 1956. Senere er der sket en udbygning af "centralskolen", med ny festsal og klassefløj, indviet 1. december 1967.

Lærere ved Ulbølles skoler efter 1878

Førstelærere
Henrik Jensen, skovfogedsøn fra Langå, fra 1876 til sin død i 1902

Jens Chr. Andersen Rendbæk, gårdmandssøn fra Saltum, 1903-1931.

Frants Christian Winther, søn af lærer Winther i Vejle-Allested og sønnesøn af tidligere lærer ved Ulbølle Skole Lars Hansen Winther, 1931-1960.

Efterhånden kommer der flere lærere til skolen, og førstelærerstillingen blev ændret til skoleinspektør.

Knud Edvard Knudsen var født på Strynø, 1960-1981. Fra 1. august 1971 fik Knud E. Knudsen titel af skoleinspektør.

Kurt Nielsen, 1981-1995

Andenlærere siden 1898

Morten Johannes Jørgensen, 1898-1906
Hans Peter Clausen, 1906-1907
Niels Laurids Gotfred Nielsen Brændholm, 1907-1911
Karl Nielsen Rammark, 1911-1913
Carl Alfred Emil Thorvaldsen, 1913-1920
Laurids Larsen, 1921-1925
Carl Wolfgang Zangenberg, 1925-1942
Jørgen Ove Godfredsen, 1942-1944
Viggo Møller Jensen, 1944-1950

Lærere og lærerinder ved Ulbølle Skole/Centralskole
lærer Arne Højby, 1950-1954
Lærerinde Aase Højby, 1950-1954
Lærer Mads K. Kristiansen, 1954-1958
Lærerinde Ellen K. Kristiansen, 1954-1958
Lærer Uwe A.J. Helbe, 1958-196?
Lærerinde Kirsten Helbe, 1958-196?
Lærer Jens Jørgen Rasmussen, 1960-1964
Lærer Knud Jensen, 1964-1966
Lærerinde Karen Marie Gerster [Mie Bendrup], 1962-
Lærer Jørgen Gerster, 1962-1964
Lærerinde Birthe Marie Larsen, 1962-1975
Lærer Poul Pedersen, 1965-
Lærer Vagn Ove Hansen, 1966-1970

[Listen efter 1967 har jeg ikke komplet, Hans Nørgaard]

Lærere ved forskolen i Ulbølle
Fra 1. januar 1898 til september s.å. bestyredes dette embede af andenlærer Morten Johannes Jørgensen.

Marie Jørgensen, 1898-1903
Julie Hansen Refsgaard, 1903-1909
Kirstine Hansen Daugaard, 1909-1921
Magda Christoffersen, 1921-1949
Forskellige vikarer
Aase Højby, gift med lærer Arne Højby, lærer ved hovedskolen i Ulbølle 1950-1954. Planen var oprindeligt, at hun skulle undervise ved den planlagt nye centralskole.

Lærere ved forskolen i Lillemarken (Forskolelærerinder)
Franciska Lüthche, 1898-1904
Marie Hansen, 1904-1911
Ellen Martiny, 1912-1948
Asta Rosa Madsen 1948-1956. Hun flyttede med til Ulbølle, da den nye skole startede. Her var hun til 1968.

Ulbølle skole - sidste skoledagUlbølle skole - sidste skoledagUlbølle Friskole - skiltUlbølle Friskole - skiltInitiativtagerne til Ulbølle Friskole der aldrig blev til nogetInitiativtagerne til Ulbølle Friskole der aldrig blev til noget