Præster og kapellaner ved Vor Frue kirke i Svendborg 1536-1748

| | | |

Vor Frue Kirke, SvendborgVor Frue Kirke, SvendborgRelation fra Hr. Gregers Hjort Ao 1748 d 17 Julii, til dend Tiid fra Reformationen, om Pastores til Vor Frue Menighed i Svendborg.

1) Hr. Hans Gaas, Latine Johannes Gaas, skriver ellers Goosius. Hand var, som Papist, Prior i Svendborg Kloster, men blev strax Luthersk, og derpaa første Evangeliske Præst til Vor Frue Kirke i Svendborg; Hand holdte med Christiano 3tio imod Grev Christopher, og loed see adskillige Manddoms Prøver, da Byen var belagt i Grevernes Fejde, da hand og fik Byen overtalt til, med Canoner og Magt at afviise dend Lÿbske Floode, som vilde løbe derind i Havnen, blev derfor af Christiano 3tio nobiliteret, og fik en Sølfkande af Kongen til foræring, som efter S. Hr. Knud Trochmans Død blev solgt i Skaarup Præstegaard.

Hand blev siden Magister, og dend første Lutherske Provst i Sunds Herred, og omsider Ao 1549 dend første Bisp i Trundhjem i Norge, hvor hand levede 28 Aar, som sees af hands Epitaphio i Trundhjems Domkirke, indtil 1578, da Professor Johannes Magni blev udnævnet til hands Coadjuctor, og siden Successor, som hand og døede samme Aar d. 17 Septembris. Hand var en riig Mand, og hafde Jordegods i Dannemark. Hand hafde 2de Adelige Hustruer efter hinanden, med dend eene hafde hand en Søn Ole Gaas, som var Herre til Tøÿstrup og Weystrup=Gaard; ved dend anden en Søn Christian Gaas, som døede Rector i Trundhjem.

2) Hr. Christen Skrog. Hand opføres som Pastor Svendborgensis, og at hand levede 1537, og underskrev dend Latinske Ordinatz. Har hand været Præst til Vor Frue Kirke, efterdi hand opføres som dend anden Lutherske Præst tillige iblandt Nicolai Meenigheds Sognepræster, synes det som hand har haft begge Meenighederne samlet, og ikkun en kort Tiid betjent Vor Frue Meenighed, og siden gaaet derfra til Nicolai Meenighed, hvor hand og opføres som Provst i Sunds Herred fra 1554 til 1560.

3) Hr. Jørgen Skjold, synes at have været Com Pastor en kort Tiid. Hand døede 1547, som er at see af det Epitaphium, hands Søn har ladet opsætte i Vor Frue Kirke paa Latine Vers over hands Grav.

4) Hr. Rasmus N., om ham viides intet meere end at hand levede her ved Kirken Ao 1555.

5) Hr. Hans Eskildssön, Hvad Aar hand er kommen til Vor Frue Meenighed, viides intet tilforladeligt, men, at hand tillige var Provst i Sunds Herred 1572 indtil sin Død d. 8de Junii 1587, sees af hands Liigprædiken, da Mag. Jørgen Simonsen i Odense prædikede over ham; ...

6) Hr. Jørgen Marcussön, Neoburgensis, var Præst til Vor Frue Meenighed i Svendborg i 40 Aar, fra 1587 indtil 1627. Hand fik sin S. Formands Enke Kirsten Hr. Hanses til ægte; Og som dend Velbyrdige Herre har Ditlev Sehestedt med sin Frue Ingeborg Rosenkrantz prydede Kirken med dend Prædikestoel, som endnu findes derudi, har de ladet udhugget hands Effigies paa samme Prædikestoel.

7) Peder Nielsøn Skonning var tilforne Capellan til St. Hans Kirke i Odense, hvortil hand er ordinered 1627 d. 2 Maji.Ætat. 30, men strax Aaret efter 1628 kaldet til SognePræst til Vor Frue Meenighed. Hand opføres at have været Provst i Sunds Herred fra 1645 indtil sin Død 1662.

8) Hr. Lucas Madsøn Friis, Svenoburgensis. Hands Fader var Mads Lucasøn; Hand blef kalded 1662 og ordinered af Doct. Laurids Jacobsøn d. 17de Julii, i sit Alders 25 Aar, Hand var Præst her i 25 Aar; Hands Søster var Bodel Madsdatter Friis, som hafde først Povel Boosen en Kjøbmand og Raadmand i Svendborg, siden Hr. Peter Jespersøn, SognePræst for Steenstrup = Lunde Meenigheder, og Provst i Sunds Herred, som Ao 1688 blev kalded til at være Confessionarius Regius først hos Kong Christian Dend femte, og siden hos Kong Friderich Dend fjerde, indtil sin Død d. 3. Nov. 1714. Denne Hr. Lucas Madsøn Friis fik Kongl Tilladelsse, for Kaldets Ringheds Skyld, at nyde Capellanens Løn, og forrette Tjennesten, som eene Præst ved Kirken.

9) Hr. Povel Jacobsøn Langeland, føed i Lungelse Præstegaard paa bemte Langeland, Hand hade sin S. Formands Datter Ellen Lucasdatter Friis, og blev vocered at være hos bemte sin Svigerfader som Capellan pro Persona 1687 d. 9de April, og siden Ham i Embedet at succedere, som Hand ogsaa døede Torsdagen efter Hellig Trefoldigheds Søndag samme Aar, og aldtsaa levede her in Ministerio 42 Aar og 6 Maaneder indtil d. 18de Dec. 1729.

10) Hr. Gregers Hansøn Hjort, føed i Steenstrup Præstegaard, og aldtsaa en Søn af Velærværdige og Vellærde Hr Hans Gregersøn Hjort, SognePræst for Steenstrup = Lunde = Meenigheder, Hand blev vocered af Kong Friderich Dend fierde d. 3 Martii 1730 i sit Alders 26de Aar at være SognePræst til Vor Frue Meenighed i Svendborg, efterdi Cammerjunker Niels Kragh, til Eegeskof, ej vilde give Ham Vocation til Steenstrup og Lunde at succedere sin Sal. Fader, og lever her endnu in Ministerio d. 17 Julii 1748.

Capellaner til Vor Frue Meenighed i Svendborg.

Hr. Peder Jensøn Hjallesøe, ordinered af Doct. Hans Michelsøn 1627 d. 20de Sept. Ætat. 27.

Hr. Christopher Nielsøn, ordinered 1633 d. 7de Aug. Ætat. 29.

Hr. Christopher Jensøn, ordinered 1640 d. 12 Febr. Ætat. 53.

Hr. Oluf Henrichsøn Steen, ordinered 1653 d. 3 Nov. Ætat. 34. Hands Søn var Hr. Hans Olufsøn i Korup (?)

Hr. Anders Christensøn, Otthiniensis, ordinered 1660 d 14 Apr.. Æt. 36 fik sin Formands Enke. Hands Søn var Hr. Christen Anderssøn i Vigersløf.

Hr. Jesper Jensøn Kildgaard, fik begge sine Formænds Enke. Hand blev siden Capellan til Nicolai, og efter hannem har ingen Capellan været, men Tjennesten er af SognePræsten forretter.

Communiceret  mig Vitus Bering i Ollerup fra Hr. Gregers Hjort i Svendborg d. 17de Julii Ao 1748.