Ditlev Sehested, Skårupgård

| | | |

I Skårup har ligget hovedgården Skårupgård . 1486 nævnes fru Anne Hansdatter Hundermark i Scorp. (Trap, 1957: 1564 skrives skibshøvedsmand Laurids Pedersen Norby af (Skovgårde-slægten) (+senest 1584) til Skårup. Søstrene Hilleborg og Anne Daa, der tidl. henførtes hertil, hører rettelig hjemme i Skårup i Skovby herred.) I slutningen af 1500t. ejedes Skårupgård af Claus Hundermark til Gerdrup (+1593), som havde udlejet den for 30 dlr. årlig til Detlev Sested, der 1591 havde en bonde boende på gården. Senere kaldes den også Skårup Hovgård el. Hofgården. Den har i 1600t. og op i 1700t. været beboet af adelige enker og jomfruer. Jomfru Anna Margrethe Kruse døde her 1707.  (Trap Danmark (1957)

I et tingsvidne fra Sunds herredsting, dateret 18. juni 1544 for Hans Ottesen i Bjørnemosegård på alle biskopstjenernes vegne i Holmdrup, angående skovskellet mellem dem og Holmdrups jordegne bønder, nævnes "Morthen Berthelss i Skorup gordt".

http://www.fynhistorie.dk/node/15553

Om Vor Frue kirke i Svendborg

Prædikestol i Svendborg Vor Frue kirkePrædikestol i Svendborg Vor Frue kirke"Prædikestolen er smuk Billedhugger=Arbeide, bekostet af velbyrdig Ditlev Sehested og Frue Ingeborg Rosenkrantz med Vaabener og Aarstallet 1597". (Odense Adresse Contoirs Efterretninger 20. september 1776)

I Vor Frue kirkeregnskaber hedder det 1588: "Item bekiende Rasmus Schriffuer vdi Dannemendtz paahørelsse som var Hans Erickss Guldsmed oc Jørgen Bonegordt (Bouegordt (?)) att Erlig och velbiurdig Mand Ditleff Sested haffuer giffuen Kircken thill hiælp thill en Predickestoell x Daller. Ther aff haffde forne Rasmus Schriffuer bekomet som hannd igien vil och skall betalle Kircken naar paa kreffues ix Daller".

og 1601: "Erlig och velbiurdige Mandt Detlef Sested haffuer giffuet oc bekostid en Predickestoell vdi Kircken oc hende forærit. Ther emod er hand och hans Høstru fru Jngeborg Rosenkrands thilsted och beuilget Begge deris Leiersted up til Murren y thend Nørre side vdi Korit. Och the fri oc quit at niude om Gud kalder dennem hervdi Suenborg".

BilagStørrelse
Skaarup_sogn_1572.pdf4.41 MB
Skaarup_sogn_1576.pdf2.42 MB
Sag_om_degnehavre_Skaarup_1572.pdf5.58 MB
Skaarup_jordebog_1572.pdf3.58 MB
Skaarup_bispegods_1531.pdf4.89 MB
Skaarup_bispegods_1537.pdf4.42 MB
Skaarup_stiftsgods_1542.pdf1.33 MB