Amtmand Schumacher Bejerholm +1817 - Vester Skerninge kirkegård

Amtmand Schumacher Bejerholm +1817 - Vester Skerninge kirkegård

De fattige

Brev fra sognepræst Morten Thomsen Bredsdorff 28. april 1816: Med sand Taknemmelighed erkjender jeg den vigtige Velgjerning som .. hr. Kammerherre og Amtmand de Schumacher, Ridder af Dannebroge, haver beviist og endnu vedbliver at beviise imod de Fattige her i Westerskierninge Sogn i blandt andet ved ugentlig visse Dage at bespise et betydelige antal af Dem tildeels med den efter Grev Rumfords Forskrivt tillavede Suppe. At de Fattige velsigner denne deres ædle Velgjører som for saamange andre Velgierninger, saa og i Særdeleshed for denne som i en Række af Aar have nydt af hans Godhed, og at det vilde være dem et folkeligt Afsavn dersom denne Bespisning skulde ophøre, kan jeg i Sandhed og ikke uden inderlig Taknemmligheds Følelse bevidne.

Westerskierninge den 28 April 1816 M.T. Bredsdorff.