Provst L.A.F. Rasmussen om gårde og huse i Lunde sogn ca 1855

|

Lunde Sogn indbefattede 52 Gaarde, alle Selveiergaarde, med Undtagelse af Vandmosehuus. 47 Huse med Jord, deraf 6 Fæstehuse, 40 jordløse Huse.

Lunde Sogns Hartkorn udgiør: 245 (Td)- 3 (Skp)- 1 (Fd)- 2 1/4 (Alb) uprivil. Ager og Engs H(artkorn)

Lunde Sogn bestaaer af

Lunde by 1783-84 med senere påtegningerLunde by 1783-84 med senere påtegninger1) Lunde By med 8 Gaarde foruden Udflyttergaarden Møllegaard paa Lunde Dong med en Parcel paa 2 Td 5 Skp Hartkorn.
I Byen mærkes den saakaldte Lundegaard, der i (?) var Herredsfogedgaard. Gaarden ligeoverfor Kirkegaarden var forhen Annexgaard for Ollerup Præstegaard, tilligemed dens Parceller.

 

 

Høje by 1783-84 med senere påtegningerHøje by 1783-84 med senere påtegninger2) Høie By med 7 Gaarde foruden Udflyttergaardene: Lundsgaard, Sundsgaard, Pavegaard, Bagvængegaard, Stokholm, Espelund, Amsterdam, Hegnsøegaard, Nyholmgaard, Nyhave, Øxenhave, samt 3 Boelsteder paa 1 Td Hartk. paa Høies Dong.
Hertil hører ogsaa det saakaldte Hønsehave indbefattende 4 Boelsteder, der ere opstaaede ved Udparcellering af en forhen i Høie By beliggende Gaards Jorder.

 

 

 

Bobjerg by 1783-84 m. senere påtegningerBobjerg by 1783-84 m. senere påtegninger3) Bobjerg By med 6 Gaarde foruden Udflyttergaardene: Mørkenborg, Øxenborg, Bøgeskovgaard, Lille Langkilde. Herhen hører ogsaa oprindelig Langkildegaard, der er opstaaet ved Sammenlægning af flere Bondegaardes Jorder. Derfra stammer Familien Langkilde. Den nuværende Eier Henrik Langkilde *), har opført det nuværende smukke Vaaningshuus samt alle Udhusene. (Senere tilføjet: 190 Td L Ager, 5 Td L. Mose. 16 Td L Skov. *) + 20 Febr. 1882. Gaarden eies nu af Sønnen, Hans Langkilde, der er ugift.)

4) Gaarden Vandmosehuus tilhørende Stamhuset Egeskov.

5) Kokkenborg og Ellehave, 2 halve Gaarde.

Til Sognet hører Tørvemosen Bøllemosen, i hvilken Beboerne af Sognet hver have sin Part. Foruden spredte Skovstrækninger ved Langkildegaard, Espelund og Lunde Dong hører til Sognet Skoven Høies Riis med Ager og Engs Hartkorn.

Oprindelig havde Sognet ikkuns 20 Gaarde og hørte i Begyndelsen af dette Aarhundrede for størstedelen til Egeskov Gods.

Kilde: Stenstrup Lunde pastorats kaldsbog (LAO)