Lunde Annekspræstegård

| | | |

Kjærsgård i LundeKjærsgård i LundeProvst L.A.F. Rasmussen, Stenstrup skriver omkring 1855 i den til embedet hørende kaldsbog, at gården "ligeoverfor" Lunde kirkegård "var forhen Annexgaard for Ollerup Præstekald.." Inden da har provst Rasmussen omtalt Lundegården, så der må være tale om Kjærsgård.

Indtægterne fra Lunde Annekspræstegård fulgte oprindeligt præsteembedet i Kirkeby sogn, hvortil Lunde sogn indtil 1644 var anneks. Da Kirkeby og Lunde i 1541 blev anneks til Sankt Nicolai kirke i Svendborg, kan vi af et dokument fra 1558 se, at landgildet af Lunde Annekspræstegård herefter skulle følge præsten ved Sankt Nicolai kirke Christen Clausen Skrok. De kirkelige handlinger i Kirkeby og Lunde varetoges af Niels Juul, som i 1570 ved Sunds Herredstings erholdt et tingsvidne på, at lensmanden ved Nyborg Len, Frands Brockenhuus, havde lagt en del af indtægterne (stedsmål og herlighed) fra Lunde Annekspræstegård ind under Nyborg Len.

Lunde Annekspræstegård blev så i forbindelse med Kirkebys annektering til Ollerup i 1644, lagt til præsteembedet i Ollerup, hvortil den endnu hørte i 1812: "I Lunde sogn og by har Ollerup præsten sin såkaldte anneksgård af hartkorn 6 tdr 2 skp 1 fdkr 1 alb, og deraf alle 3 parter tiende. Desuden svares af gården, der for resten er ejendom, 3 tdr byg årligt i landgilde til præsten i Ollerup".

Stiftsgods 1563 Lunde by, Nyborg lenStiftsgods 1563 Lunde by, Nyborg len Stiftsgods 1563 Lunde by, Nyborg len (2)Stiftsgods 1563 Lunde by, Nyborg len (2) Jordebog 1572 Lunde byJordebog 1572 Lunde by  Syn 1599 på 5 krongårde i Lunde by, Nyborg lenSyn 1599 på 5 krongårde i Lunde by, Nyborg len Jordebog 1613, Nyborg lenJordebog 1613, Nyborg len
 


Et copie aff it tings vinde om Lunde prestegaard (Dateret 5.april 1570)

Hans Mag y Querndroppe, Herrits foget y Sunds Herrit, Jens Perss y Hundtofte, Per Jude ibd oc Chrestofer Hanss y Querndroppe, Giørre vitterligtt for alle mett thette mit obne Breff. Anno domini MDLXX Onsdagen nest effter Søndagen, quasi modo geniti, for os och menige Tingsmend, paa Sunds Herrits ting, skicket vor hederlige Mand Her Niels Jull y Kyrckeby, Hand beder om it fult Tings Vinde, Huilket hand fick, och lofflig frem lade ved viii trofaste Dannemend, som erre Jens Hanss y Olderoppe, Niels Tomissen y Hundtoffte, Per Jenss y Ouby, Jep Jenss ibd., Niels Schriffr y Olderup, Hans Lauriss y Holmedroppe, Rasmus Nielss y Ouby, Matts Nielss y Lunde, Huilcke viii trofaste Dannemend, der alle endreckeelige vindet paa tro och sandingen, att di samme Dag soge och hørde, Att Hans Jenss y Lunde, Hand stodt samme Dag inden alle iiii stocke, paa forne Ting, och haffde lofflig y rette, delt och kallit Hans Mattss y Lunde, Hans Mordss y Kirkeby, Hans Jull y Høeroppe, Niels Jebss y Raarudt, Niels Bynou y Dungs Høyrope, Matts Nielss y Egebierge, Matts Jenss y Dungs Høyrope, Auffue Anderss y Bobierrig, och adt spurde hand dennem for tings dom, och var begerendis deris sandhedt att bestaa, Hvad dennem vitterligt er, och huem som til denne Dag haffr tagit stedsmall och Herlighedt, aff Lunde Preste gaard, der til suarit forne Dannemendt, att dett er dennem fuld vitterligtt, att den Tid Mester Ølrick hand leffde oc bode vdy Suenborrig, daa holde hand en Capelan til Lunde Kircke, och Jep Ericksen som den tid bode y Lunde Prestegard, hand giorde forne Mester Ølrick Egter oc Arbede, och ytte hannem sin Landgille, och Allen suin aff Lunde Preste gardtt, men den Tid Jep Erickss var dødt, daa stedde hans Søn Erick Jenss forne Lunde Preste gardtt, aff erlig och welbyrdig Mandt Franss Brockenhus hans fogit, som den Tid haffde Nyborrigs Slott, paa Kongl May vegne, der paa bade di dennem saa sant Gud til hielpe, huer serdelis, mett tho opreckte fingre, och var forne Her Niels Jul her imod lofflig kallit, oc stod samme Dag til Vedermals ting met forne Hans Jenssen, Att det saa gick och for y alle Maade som forskreffuit staar til hues ydermere windisbyrd, trycke vi vorre indsegle forneden dette vort obne Breff, datum ut supra.
Kilde: Sunds herreds breve 1541-1721. Fyns bispearkiv (LAO)

Brev 18.3. 1601Brev 18.3. 1601 Brev 18.3. 1601 (2)Brev 18.3. 1601 (2) Brev 18.3. 1601 (3)Brev 18.3. 1601 (3) Brev 18.3. 1601 (4)Brev 18.3. 1601 (4) Brev 18.3. 1601 (5)Brev 18.3. 1601 (5)