Alterliste 1537 fra Kalente alteret i Sankt Nicolai kirke i Svendborg

| |

Sankt Nicolai Kirke i SvendborgSankt Nicolai Kirke i SvendborgI Sankt Nicolai kirke var 4 gildealtre, heriblandt Kalente alteret. Kalentegildet var det største af Svendborgs gejstlige gilder. Det omtales første gang i 1425. Lars Bisgaard definerer et kalentegilde som " omfattede sædvanligvis alle sognepræster i et herred. Gildet sikrede, at disse mødtes regelmæssigt til enten faglige eller selskabelige gøremål. Navnet kalente hentyder til, at møderne oprindeligt fandt sted den første dag hver måned, kaldet kalendae i den romerske tidsregning".

Alterlisten indledes med en oversigt over de tilhørende jorder på Tåsinge og i Kværndrup.

Kalente alteret  i Sankt Nicolai kirke - alterliste 1540Kalente alteret i Sankt Nicolai kirke - alterliste 1540 Kalente alteret  i Sankt Nicolai kirke - alterliste 1540 (2)Kalente alteret i Sankt Nicolai kirke - alterliste 1540 (2)"Item en gord paa Tossing giffuer ix ørte Byg oc en ørtug Haffre; Item en andhen gordt ibid skyldher iii ørte Byg ii ges ii Høns, Item aff et stycke iord ibd iiii sk., Item aff et stycke iord ibd iiii sk., Item aff et stycke iord paa Querndrp (Kværndrup) marck skyldher iiii sk."

"Fundatsbrev" 1541- Sankt Nicolai kirke - jordskyld og alterlister"Fundatsbrev" 1541- Sankt Nicolai kirke - jordskyld og alterlister

 "Fundatsbrev" 1541- Sankt Nicolai kirke - jordskyld og alterlister (2)"Fundatsbrev" 1541- Sankt Nicolai kirke - jordskyld og alterlister (2) "Fundatsbrev" 1541- Sankt Nicolai kirke - jordskyld og alterlister (3)"Fundatsbrev" 1541- Sankt Nicolai kirke - jordskyld og alterlister (3) 

                

Jordskyld af samme Alter
Så følger en interessant liste på personer knyttet til Kalentealteret. I det omfang, det har været muligt, har jeg forsøgt at identificere personkredsen.

Strange Mogensen x sk (Strange Mogensen borger og rådmand i Svendborg, (er han en Bild ?, se DAA 1888 rettelse 1935 om Cecillia Stranges i Svindinge), g m datter af væbneren Peder Olsen og hustru Dorthe i Ovenskov, nævnes i Svindinge 1531; Adkomstregistreringen)

Hans Andersen xii sk. (Hans Andersen borgmester i Svendborg 1486-99. Bro Jørgensen: Svendborg Købstads historie, b. I, s. 31f.)

Hr Jens Gregersen xii sk. (Liber copiarum 1565 Præster i Skårup siden reformationen) "Johannes Gregorius Petri filius" (1515-1568) I Jacob Madsens visitats bog, Skårup sogn, 1589: "gamble Hr. Jensz Gregerszen .. der er ret Sognepræst til Tued ocsaa; hand boer i Suinborg, er 100 Aar". Præstetavle Skårup kirke: 1536-1568): Jens/ Hans Gregorius/ Gregersen Pedersen"

Hans Kiøbe 1 mark (Omtales i alterliste 1541: Hans Knøbe)

Rasmus Rimsner xii sk. (Nævnes i alterliste 1541)

Oluf Sadelmager vi sk (Omtales i alterliste 1541)

Aue Sørensen ii sk (Auffue Sørensen omtales i alterliste 1541)

Hr. Hans Røde v sk (Gejstlig, "Den hederlige mand her Hans Rød" optræder 1499 i "Et Raadstuevidne om Grunde og Gods, tilhørende S. Knuds Gilde og Alter i Svendborg". Måske identisk med pastor Hans Rasmussen, Sankt Nicolaj kirke, der 1536 afløstes af Christiern Clausen (Skrok).

Erik Hansen viii sk. (Borger i Svendborg, omtales i tingsvidne 1543)

Niels Tagesen iiii sk (Borger i Svendborg, omtales i flere dokumenter 1539-43)

Nis Degn 1 mk (Niels Diegen omtales i alterliste 1541)

Hans Reff iiii mk (Hans Reff omtales 1500, som "dannemand" 1502. Ett forleningsbreff, at allermand for s. Gertredz lau oplader Hans Reffs gaard imellum bode for Strangi Moenss met saa skel, at hand skal aarligen giffue 4 mk, 2 til posche oc 2 til s. Michels dag. Datum 1532.), (I 1508 22. november Hans Reff, dronning Christines kantsler, giver på kongens vegne Svendborg borgmestere og råd kvittering for 100 mark danske, som stod til rest af 200 mark, de skulde give kongen i skat. Anm: Påtrykt segl.)

Peder Bang iii mk (Peder Bang, skultus, rådmand i Svendborg)

Matz Bager ii½ mk  (Omtales i alterliste 1541)

Nis Huide xii sk (Niels Huide smed omtales i alterliste 1541)

Strange Mogensen ii mk (Se ovenfor)

Eiler Rønnow viii sk (Adelig Eiler Rønnow ejer af Hvidkilde gods)

Jens Tordsen iiii sk ( Ifølge en artikel fra 1930 fortæller museumsleder Johs. Olsen, at museet fra St. Nicolai kirkegård fik en gravsten, visende et "bomærke samt navnet "Jens Torsen" og en ganske ulæselig omskrift, men hidtil har man intet fundet om, hvem manden er; dens alder er fra omkring 15 à 1600".

Mikkel Rimsneder iiii sk (Omtales i alterliste 1541)

Mikkel Degn ix sk  (Michel Diegen omtales som byskriver 1499, og som bymand 1502)(1541. Mikkel Degn (Diegen(s))borger, d ? i Svendborg ? g m Anne Mikkels) Adkomstregistreringen)

En kalentegård som præsten bor udi