"Bysens Stræde"

| |

Resens kort o. Svendborg 1670Resens kort o. Svendborg 1670 Pergament 1544Pergament 1544 Dronning ChristineDronning Christine"Bysens Stræde omløb neder til Stranden, som Svendborg storligen lagde magt paa og endnu dagligen magt paalægger". I Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse I, Kjøbenhavn i Middelalderen  - kap. XVII (1877) defineres "et Adel Bysens Stræde, som menige Mands Vej har været udaf Arilds Tid.."

Et pergament fra 1544 (LAO) kaster et ganske interessant lys over forholdene omkr. 1500. "Bysens Stræde" som det hedder, gik muligvis fra torvet (?)*1) og direkte ned til stranden formentlig via Hulgade*2), men Dronning Christine, som på den tid havde Svendborg "udi befaling" bestemte at Bysens Stræde skulle tages "fra Byen og være Graabrødre Closters Eyendom Byen til stor Skade og Brøst". Og "gode Huse" ved Bysens Stræde blev hjem for byens "fattige, hielpeløse oc kranke" mennesker og den tilhørende jord blev udlagt til beboernes "hielp og trøst". Altsammen til stor fortrydelse for Svendborgs borgmester Peder Mogensen og øvrige byråd.

Udsagnet kan vanskeligt tolkes anderledes end, at byens handlende med dronningens indgriben, er blevet afskåret fra den direkte adgang til det sted, hvorfra de vel indtil det tidspunkt har udskibet deres varer?

*1) Bro Jørgensen: "Det nuværende torv er tilsyneladende først anlagt 1527, da byen afkøbte Sct Hans alter i Vor Frue en gård syd for rådhuset til nedbrydning for at udlægge grunden til "et evigt akseltorv og almindelig marked".

*2)Byrådets skarpe udtalelse 1544 skyldes angiveligt, at  "Peder Schriver i Svinborg 9. juli 1539, fik Ejendomsbrev paa en Jord i Svinborg, der ligger sønden næst ved Thor Schrifvers Have i Holgade og norden til Graabrødre Kloster og som er i Bredden oven til og imod Bys Stræde 31 Alen og neden til imod Stranden 36 Alen og i Længden fra Bys Stræde og ned i Stranden 156 Alen, uden al Leje og Afgift.." (Danske Kancelliregistranter 1535-1550, s. 95)