Hjemmehørende skibe i Svendborg tolddistrikt 1632-1692

| | |
Toldregnskaber Svendborg (RA)

I brudstykker af toldregnskaber 1625-1658 findes et enkelt bilag med oplysninger om hjemmehørende skibe ved Svendborg tolddistrikt fra 1632. Krigen mod svenskerne 1657-60 udviklede sig som bekendt katastrofalt, hvilket fremgår af et bilag i toldregnskabet for 1665-66:
"... dend store Ruin, som Suenborgh Bye haffuer lidt och udstaaed udi sidste forleden Krigs thider, da Byen bleff gandske Ruinered och offuer de ca 200 Gaarde och Vaaninger af brendt (måske affbrudt) och alle deris Schibrome aff fienden i sønderhugget til Pramme deris Folck at offr førre imod Langeland .....".

I "antegnelser og ekstrakter 1661-1711" findes ved visse år som bilag en specifikation "over Schiberomme her findiss for Suenborgh Bye och under Toldstedet".

Efter 1691 er de ikke påtruffet længere, men et bilag 1710 antyder, at nu var Svendborg igen blevet berørt af krig med svenskerne. "Skipper Jacob Madtzen er paa sin hen Reisse her fra og til Kiøbenhafn under Møen af en Svensk Caper till Sverrig hen bragt og er der med Skib og Gods forbleffen ..."

Skibe i Svendborg 1632Skibe i Svendborg 1632 Skibe i Svendborg 1632 (2)Skibe i Svendborg 1632 (2) Skibe i Svendborg 1632 (3)Skibe i Svendborg 1632 (3)  Skibe i Svendborg 1632 (4)Skibe i Svendborg 1632 (4) Skibe i Svendborg 1632 (5)Skibe i Svendborg 1632 (5)

Skibe i Svendborg 1667Skibe i Svendborg 1667 Skibe i Svendborg 1669Skibe i Svendborg 1669 Skibe i Svendborg 1676Skibe i Svendborg 1676 Skibe i Svendborg 1679Skibe i Svendborg 1679 Skibe i Svendborg 1679 (2)Skibe i Svendborg 1679 (2) Skibe i Svendborg 1681Skibe i Svendborg 1681 Skibe i Svendborg 1681 (2)Skibe i Svendborg 1681 (2)                                                                                                                                 

Skibe i Svendborg 1682-83Skibe i Svendborg 1682-83 Skibe i Svendborg 1683-84Skibe i Svendborg 1683-84 Skibe i Svendborg 1685Skibe i Svendborg 1685 Skibe i Svendborg 1688-89Skibe i Svendborg 1688-89 Hjemmehørende skibe i Svendborg tolddistrikt 1690Hjemmehørende skibe i Svendborg tolddistrikt 1690 Skibe i Svendborg 1691-92Skibe i Svendborg 1691-92