En altertavle i Ollerup kirke

| |

Hans NørgaardHans NørgaardAf Hans Nørgaard [1989]

"Bebudelsen" skænket kirken senest 1839 (Udført af Ingemanns hustru, Lucia Mandix)"Bebudelsen" skænket kirken senest 1839 (Udført af Ingemanns hustru, Lucia Mandix)  B.S. Ingemann og Lucie Marie Mandix på Sorø gl. KirkegårdB.S. Ingemann og Lucie Marie Mandix på Sorø gl. KirkegårdI tårnrummet i Ollerup kirke hænger en ældre altertavle, Marie Bebudelse, der ifølge de tilgængelige beskrivelser af kirken, skal være malet i 1817 af N.P. Fogh. - Alt tyder imidlertid på, at denne påstand er forkert. - Snarere er der tale om en altertavle fra 1830`erne skabt af den jubilerende digter B.S. Ingemanns hustru Lucie Marie født Mandix. - For dette taler dels den stedlige tradition og dels en beretning i præsteembedets kaldsbog, forfattet af sognets præst fra 1838 til 1898, Jens Sophus Brandt.

Pastor Brandt skriver:
"Den Altertavle, som staar paa Alteret og forestiller Marie Bebudelse, er malet og foræret til Kirken af Fru Ingemann, Digteren Ingemanns Kone i Sorø allerede i min Formands Tid, men kom hertil i 1839".

Alterbilledet kom altså til Ollerup kirke i Brandts embedsperiode, så hans udsagn må tillægges stor vægt. Men inden jeg prøver at udrede baggrunden for, at fru Ingemann har foræret et maleri til Ollerup kirke, vil jeg lige præsentere hende.

 

Lucie Marie Mandix kom til verden den 19. februar 1792 i København. Forældrene hørte til den bedre del af borgerskabet. Faderen, nationaløkonomom Jacob Mandix, var en redelig og samvittighedsfuld embedsmand med en større litterær produktion bag sig, om især samfundsforhold.

Sorø Akademi - yderst til højre skimtes Ingemanns HusSorø Akademi - yderst til højre skimtes Ingemanns HusLucie Marie blev kendt med digteren B.S. Ingemann, mens denne boede overfor hendes hjem i Sankt Peders Stræde. De blev forlovet i 1812, men først gift i 1822, efter at Ingemann havde fået en fast stilling som lektor ved Sorø Akademi i dansk sprog og litteratur.

Efter brylluppet begyndte hun sin kunstneriske løbebane som maler. Hun modtog undervisning hos den tids helt store kunstmaler C. Eckersberg, som dog ikke interesserede sig synderligt for hendes "overstrømmende romantiske følsomhed". - Så tiden hos Eckersberg "gled ret sporløst hen". - I litteraturhistorien beskrives Lucie Marie som en særpræget person, hvis eneste jordiske lidenskab var malerkunsten. - Men alle eftertidens kritikere synes samstemmende enige om, at hendes talent som maler ikke rakte ud over amatørens. - I Weilbachs kunstnerleksikon, hvorfra de fleste af disse oplysninger stammer, sammenfattes kritikken således:

" Hendes mangfoldige bibelske kompositioner, hvoraf mange fandt plads som altertavler, er præget af en nidkær idealisme, men i malerisk henseende er de uden personlig iagttagelse, og de stive figurer udtrykker sig mere gennem himmelvendte blikke end ved et kunstnerisk betonet sammenspil".

Weilbach oplyser iøvrigt, at ca. 25. alterbilleder stammer fra hendes hånd. Ved at gennempløje bogværket "De danske Kirker" kommer jeg dog til ca 35, men det får nu være. For næsten alle hendes alterbilleder gælder imidlertid, således som det også skete i Ollerup, at de efterhånden er udskiftet med andre.

Sorø Akademi var i årene 1822-1849 samlingssted for en række betydningsfulde forskere og skribenter, Foruden Ingemann talte lærerkollegiet her bl.a. præstesønnen fra Vester Skerninge,Sprogforskeren Jacob Hornemann Bredsdorff (1790-1841)Sprogforskeren Jacob Hornemann Bredsdorff (1790-1841) Jacob Horneman Bredsdorff, der især vil huskes for sin pionergerning indenfor dansk sprogforskning.

Han blev i 1829 gift med en søster til Ingemanns digterkollega Poul Martin Møller, der i 1827 havde hjemført sin brud fra det sydfynske, nemlig godsejer Bergs smukke datter på Skjoldemose, Betty BergBetty BergBetty Berg. En søster til Poul Martin Møller, Rasmine var endvidere i 1824 flyttet ind som præstekone i Ollerup præstegård, hvor Jacob Bredsdorffs yngre bror Sognepræst Thomas Chr. BredsdorffSognepræst Thomas Chr. BredsdorffThomas Christian siden 1821 havde beklædt embedet som præst for Ollerup og Kirkeby sogne.

Så præstefamilien i Ollerup har formentlig hørt til Ingemanns bekendtskabskreds, hvilket igen forklarer, hvorfor et maleri fra fru Ingemanns hånd er havnet i Ollerup kirke. Spørgsmålet vil dog sikkert kunne belyses nærmere ved yderligere forskning.

Tilbage står så blot at nævne, at Ingemann-jubilæet i 1989 selvfølgelig ikke gik upåagtet hen i Ollerup. Den 27. juli afholdtes en for fulde huse festlig musikgudstjeneste i kirken for den folkekære digter, men hvad ingen vidste var, at det netop i 1989 var 150 år siden, at fru Ingemanns altertavle kom til Ollerup.

Lucie Marie Mandix døde den 15. januar 1868 i Sorø, hvor hun også ligger begravet