Land og by før 1660 belyst ved et kirkeregnskab

| | |

Vejstrup kirkeVejstrup kirkeFra det sydfynske område er der bevaret kirkeregnskaber fra Øster Skerninge, Vejstrup og de 2 Svendborg kirker Nicolaj og Vor Frue, der er ældre end 1660. De opbevares på Landsarkivet i Odense. Især regnskabsbogen fra Vejstrup kirke, der begynder i 1633 indeholder mange detaljerede regnskabsposteringer, der på udmærket måde viser, at bortset fra den lokale smed så blev der altid hentet håndværkere fra Svendborg til vedligeholdelsesarbejder  og nybygninger ved kirken. Bygningsmaterialer derimod fik man både lokalt og i Svendborg. Det kan også bemærkes, at der inden et større byggeprojekt blev iværksat, udarbejdedes et "Contractbreff" mellem kirken og håndværkeren. Anskaffelser til kirken såsom vokslys anskaffedes altid  hos købmændene i Svendborg.  Læs her om landboernes afsætning af varer i Svendborg 1672 . Er man interesseret i emnet så kan det anbefales at læse:Otto Jonasen: Købstadsliv i enevældens barndom. Svendborg sidst på 1600-tallet. 96 sider, 1985. (Svendborg Museums skriftserie)

Nedenstående bringes en "smagsprøve" fra Vejstrup kirkeregnskab 1635-41. 

1635-36 "Løffuerdagen før Pintzedagh i forgangne Aar paa huilken indfald den 16 Maii, vaar wy . udi Brendeskov at hentte May och meyede Kirken med". (16. maj faldt på en lørdag 1635) (maje = pynte med f.eks. bøgegrene)

"Haffde wy en Karll hos Smeden en Dagh at slaae Jern till Kirkelogenn"
"Thill Juulefest sidst forleden gaff wy Margrethe Michel Enevoldsens i Svendborg for 2 Kirkelius"

1636-37 "Kiøbte wy atten Tønder Kalck af Borgemester Jørgen Hock i Suenburgh"

"Noch gaff wy Margrethe Michell Enevoldsønns J Suenburg for enn Tøldt Deeler .... Item gaff wy hende for en snes store Letter ... kiøbte wy en Jernstangh till Hans Caspersønns i Suenburgh  .. Till Vogenleye att hentte Letterne oc Jernstangen .." (dæle =planke),(letter =lægter),(tylt = 12)

"Noch kiøbte wy en Laas till Vaabenhuusdørren af Jørgenn Smed der boede i Vejstrup Mølle"

"Kiøbte wy eth hundrede Tagsteen udi Velbyrdig Tønne Friises Tegellgaard i Lundeborrig" http://www.fynhistorie.dk/node/4796
"Item kiøbte wy aff Niels Hiort i Lundeborrigh tou hundrede Mursteen" http://www.fynhistorie.dk/node/14977

1637-38 "thill Vogenleye for at hentte Glarmesteren udi Suenburgh Vinduet at indsette och agge ham ud igien"

"Noch kiøbte wy aff Borgmester Hans Hansen i Suenburgh tre fyrtræ" ... "Item kiøbte wy tre Fyrtræ af Margrethe Michell Enevoldsens i Suenburgh" .. till Vogenleye for at hentte dennem .." - "Noch gaff wy Hans Møller i Veystrup Mølle for att indhugge dem paa sin egen Kost".
"Noch gaff wy Margrethe Michell Enevoldsens i Suenburgh for tvende Vox Lius till Kirken".

1639-40 "hente wy femb Tusind Mursteen ved Tidselholt thill Klocketornett" .. "Noch hentte wy med fire Vogne, Bielker thill stillingerne, som Velbyrdige Jørgen Mund loutte oss". "Kiøbte wy hos Peder Simonsen udi Suenburgh atten Tønder Kalck" .. "thill Vogenleye 6 Vogne". -"Kiøbte wy et hundrett Lettersøm hos Thomas Hansen udi Suenburgh".
"Holte wy tou Senge thill Murmesteren udi halftredie Uge ... thill Vogenleye for at hentte Murmesteren, hans folck och Redskab udi Suenburgh udi 2 Vogne".

1640-41 "Kiøbte wy hos Peder Simonsen i Suenburgh tre Lester Kalck, som var oplagt .. thill vogenleye 12 Vogne .."."Noch kiøbte wy ved Suenburgh Skibbroe 1½ Lest Kalck ... thill Vogenleye, 6 Vogne.."
"Kiøbte wy hos Borgmester Hans Hansen udi Suenburgh en Jernstang" .."Noch kiøbte wy ved Brendeskov fire Tønder Kul". "Noch hentte wy fire Læs Bielcker paa Tidzelholt, som Velb. Jørgen Mund loutte os." "Noch kiøbte wy hos Anders Andersen i Suenburgh to Jernstenger .." "Gaff Rasmus Smed i Vejstrup till arbeidz Løn for atten Muranker.." "Noch holdte wy to Karle hos hannem, tre gange eller tre Dage, i Smeden, hver Dag till Kost och Løn for dem begge".  "Kiøbte wy hos Christopher Pedersen i Suenburgh en Tylt deeler". "Noch kiøbte wy af Christopher Pedersen  .. et hundrede store Søm.." "Gaff wy Peder Tømmermand i Suenburgh for Trævercket at ophugge paa Klocketornet". "Holt hannem till Kost och gaff ham Øll och mad udi sex Dage" ... "Noch holt wy en Karl att hielpe hannem at hugge udi samme sex Dage for Kost og Løn". "Gaar wy huer sielf en Dagh att hielpe hannem Tømmeret op paa Tornet och det (at) oprejse". "Thill Vogenleye for at hentte Tømmer Manden og age ham ud thill Suenburgh igien" "Noch gaff wy Christopher Pedersen i Svinburgh for en Gullandsk Fyrbielke till Tornet". "Noch gaff wy Rasmus Hattemager i Suenburgh for to fyr spær". "Mur Mesteren haffuer wy betalt for sit Arbeide paa Tornett efter udgivne Contractbreffs Liudelse.."

 

BilagStørrelse
Vejstrup-kirkeregnskab-1633-62-01.pdf8.61 MB
Vejstrup-kirkeregnskab-1633-62-02.pdf9.53 MB
Vejstrup-kirkeregnskab-1633-62-03.pdf7.75 MB