Ollerup Håndværkerskole - vandrebog - uddrag

| | | |


Kilde. vandrebog, Ollerup Håndværkerskoles arkiv, Egebjerg lokalhistoriske Arkiv.

Uddrag

Hans Jensen l0.4. l899
Kjære Venner og Kammerater.
Det er altså faldet mig til at skrive i Vandrebogen første gang, jeg vil håbe at det ikke også bliver sidste, det vil være mig en glæde om den kunde blive ved at vandre så længe der er plads til et bogstav. Vi har jo mange glade Minder fra Skolen, som bliver opfrisket hver gang vi får Bogen. .....Jeg rejste fra  Skolen samme Dag som i andre, og har kun været der en gang siden, der er blevet så stille siden alle Eleverne rejse.
Jeg var i Fåborg i Torsdags for at se til de Hrr. Johannes Poulsen, Martin Jakobsen og Rasmus Peter Rasmussen, som står der og arbejder på deres Svendestykke, de står alle tre hos en Mester, og er alene på Værkstedet, jeg håber at de fortæller os udfaldet, når de får Bogen. Martin Jakobsen og jeg rejser til Sjælland på Torsdag, vi rejser ind i nærheden af København, for at høre efter arbejde. ......
                        Venlig Hilsen og lev vel alle sammen

Johannes Poulsen l5.6. l899.
.........
.........Det er med blandede Følelser, jeg har modtaget denne Bog. Indholdet viser ikke alen Eders store Mangler ved at skrive det Sprog, som I ikke kunde lide sidste Vinter, jeg vil derfor anbefale alle Dem, der har skrevet, at gjennemgaa et Kursus i Dansk og Retskrivning, da I alle trænger haardt dertil. Det er ikke alene Skrivefejl, men noget forfærdelig Sludder, som ikke er værd at ofre et Minut paa at læse, man kan ikke heraf se, at De Hrr. har været paa Højskolen for at lære noget.
.............Da jeg ikke føler Trang til at sidde og udgranske Prokuratorstil, vil jeg herved anmode den ærede Formand om at udslette mit Navn. Det var ikke min Mening jeg vilde være med, men jeg tænkte ikke at en Vandrebog skulde være til at notere Sludder i.

Martin Jacobsen 14.8. l899.
................
................Jeg var i Faaborg og lave Svendestykke Ugen efter Paaske og det gik rigtig udmærket, da jeg var færdig med det, rejste jeg sammen med Hans Jensen til København. Der fik vi Arbejde lige med det samme og tjente ogsaa rigtig godt, men den Glæde varede jo desværre kun saa kort, jeg rejste hjem til Pindse, og har været hjemme siden.
................Det har jo gjort slemt brud i arbejdet med denne Lock-out, for mange af eder Kære Kammerater; men vi vil haabe paa bedre Tider og ønske at den slags ikke skal indtræffe for tit......

Rasmus P. Rasmussen 25.9. l899.
..............
....................Jeg lavede saa svendeprøve lige efter  paaske og det kom jeg rigtig godt fra og saa rejste jeg til København og fik arbejde lige straks. Men desværre det varede kun saa kort, da jeg som de fleste af os ramtes af den store Lock-out.   Jeg ser af Johannes Poulsens stykke at han er noget rask i vendingen at han uden videre er lige ved at lære os retskrivning. Jeg for mit vedkommende synes at efter som Johannes Poulsen har været paa Skolen et par gange saa synes jeg at han ikke har faaet særlig stort udbytte der af.... Jeg har ikke været paa skolen siden vi rejste derfra, men nu begynder efteraarsmødet den 24, saa har jeg tænkt jeg vilde en Tur derover.

Hans Jensen 24.l0. l899.
..............
...............Jeg har , som I ser af det foregående, været i København men det varede kun 6 uger, så blev vi alle smidt på gaden, så var jeg en 3 ugers tid på et saugværk en 5/4 Mil fra mit hjem og der skal jeg være til jeg skal på Skolen. Jeg har også været på Manøvre i efteråret........
Efter opfordring har jeg slettet Johannes Poulsen.

Martin Jacobsen 12.3. l900-
.................
.................Jeg har arbejdet her i København siden 18. September, siden Nytaar har jeg arbejdet for Frihavns Aktieselskab. Jeg ser der er mange af mine gamle Kammerater fra Skolen som arbejder her i København, jeg har kun talt med Kr. Jensen, vi har arbejdet paa hver sin Bygning lige ved siden af hverandre, og det har vi ikke vest, førend vi tilfældig traf hverandre paa Gaden en Aften .........

Rasmus P. Rasmussen 23.4. l900.
.................
.................siden sidste Sommer har jeg arbejdet paa et Skibsbyggeri og der er arbejde nok i længere Tid, men det er min bestemmelse at rejse til København nu om kort Tid, men der er jo ogsaa rigelig med arbejde næsten alle Steder saa man behøver da ikke at være bange for at komme til at gaa arbejdsløs og vi har jo ogsaa rigtig godt af at blive flyttet engang imellem og saa maa vi jo alle sammen haabe paa at vi kan komme til at arbejde under lidt roligen Forhold som sidste Sommer......Jeg har ikke været paa Skolen siden der var Efteraarsmøde, jeg var der kuns den ene Dag for jeg havde meget travlt i den Tid, der var godt besøgt i de Dage; den dag jeg var der var Gymnastiksalen fyldt til sidste Plads.

Hans Jensen bogen afsendt 1. maj l900.
...............
..............Som I ser af det faaregaaende har jeg været paa Skolen i Vinter og jeg har arbejdet der ca l4 Dage efter Skolens Slutning, jeg har sadt Panel i Skolestuen lignende det der er i den store Skole, og nu for Øjeblikket arbejder jeg for min Fætter Anders Nielsen som var paa Skolen tillige med vi andre, han har købt sig et Hus og vil nu til at ernære sig udelukkende ved Biavl. Jeg staar i hans nye Hus og laver lidt Møblimang til ham, og naar jeg er færdig med det rejser jeg til Vissenbjerg, som ligger imellem Odense og Middelfart, for at hjælpe den Mand jeg var ved sidste Sommer, at bygge et lille Saugværk; men det vil kun vare en 3 Ugers Tid, hvor saa siden jeg skal hen i Verden ved jeg ikke endnu.
Min fremtidige Adr. til næste gang er Biavler Anders Nielsen, Ollerup pr. V. Skjerninge.

Martin Jacobsen ll.9. l900
...................
..................Jeg befinder mig rigtig godt her i København, saa jeg tænker nok det bliver mit Fremtidshjem, da jeg saa godt som har en fast Plads hos Frihavns Aktieselskabet. Der er ellers ikke meget at gøre her i København for Øjeblikket ...... saa jeg vil ikke raade nogen til at komme her, saa længe det ikke er bedre med Arbejdet her. Jeg talte med Kristensen-Randers paa Østbanegaarden forrige Søndag , han skulde ud hos sin Kone ude i Skodsborg.

Hans Jensen, bogen afsendt l5.12. l900.
.........................
..............Jeg har været flere Steder siden jeg skrev sist, først var jeg i Vissenbjerg i nærheden af Odense, saa var jeg i Tved ved Svendborg til efter Høst, derfra rejste jeg til Skaarup og kom til at arbejde paa en Præstegaard som Rasmussen var Arkitekt paa og nu arbejder jeg i Hesselager som ligger midt mellem Svendborg og Nyborg, jeg har kun været her tre Dage; men jeg tror at der bliver arbejde til længere Tid.
Jeg kommer jævnlig paa Højskolen naar min Vej falder forbi. Martin Jakobsen skriver at Kjøbenhavn maaske bliver hans Fremtidshjem. Jeg tror ogsaa at der, for saavidt jeg ved har han nok funden sig en Hjertenskjær. Og jeg siger til Lykke M. Jakobsen, gid det maa gaa dig godt i Fremtiden.

Martin Jakobsen l7. maj l901.
......................
............Jeg opholder mig fremdeles i København og har rigtig godt Arbejde. Jeg kan da fortælle Eder, at jeg er bleven gift, jeg var i Odense og holdt Bryllup for en  otte Dages Tid siden.

Rasmus P. Rasmussen, bogen afsendt l6. 7. l901.
................
..............Jeg kan da meddele at jeg ogsaa har det godt og har rigelig med arbejde, den er jo ellers meget sløj med arbejdet næsten alle Steder saa det er jo meget ubehagelig nu paa årets bedste Tid og værre bliver det jo til Vinteren. Jeg har arbejdet ved Skibsbyggeri nu i lang Tid og bliver ogsaa ved saalænge som der er stansning i Bygningsfagene, vi har arbejde nok til det første aar endnu og saa kan der jo ikke ske stor Forandring inden den Tid. Jeg var ovre paa Skolen den Søndag der var Fremstilling her i Foraaret.

Hans Jensen (udat.)
..................
.................Jeg har forandret Stilling siden i hørte fra mig sist, jeg er nemlig rejst lidt Nord paa, hvor jeg har købt mig Hus med et par Tønder Land, som jeg overtog 1. marts.
Jeg har travlt i denne Tid med Høsten, jeg har været ude omkring hos de andre Agrarer paa Høstarbejde og igaar fik jeg selv ophøstet.
I maa da endelig ikke tro, at jeg er udelukkende Agrar. Nej, mit Hovederhverv er Tømmerhaandværket. Jeg har hvad jeg kan overkomme ene og haaber jeg med Tiden maa faa lidt mere. Naar jeg skriver saaledes er der vel dem af jer, som tænker at jeg er bleven gift, hvad jeg dog ikke er, jeg har nemlig min gamle Mor til at passe Huset. Jeg bor mit i en Landsby som heder Fraugde og som ligger 1 Milsvej Sydøst for Odense.

Martin Jakobsen 16.2. l902.
..............
..............jeg arbejder fremdeles her i København og har rigtig god Fortjeneste saa jeg har jo ingen Grund til at rejse her fra. Her er ellers for Tiden en stor Arbejdsløshed i Byen, men nu nærmer man os da Foraaret saa bliver det vel nok bedre Tider igjen.

Rasmus P. Rasmussen. (udat.)
.................
....................jeg er rask og har det godt, men arbejde har jeg ikke meget af paa Tiden. Jeg har jo ellers arbejdet paa et Skibsbyggeri nu et Par års Tid, men arbejdet slap op for en 14 Dags Tid siden... jeg staar og laver noget Snedkerarbejde i denne Tid, men nu Solen staar højt paa Himmelen var det jo mere morsomt at faa fat paa noget Tømrerarbejde og det giver jo ogsaa lidt bedre med Penge.
Til Slutning mange Hilsener .... Og saa vil jeg haabe at vores gamle Bog har tjente sig fri at den ny maa faa lige saa smukt et endeligt.

slut...........slut..................slut...............slut