"Gammel Kiærgaard" = Gl. Kirkegård

| | | |

Sankt Olufs kilde m. KimergårdSankt Olufs kilde m. KimergårdI Sunds herreds jordebog 1576 hedder det under Landet sogn: "En gammel Kiergaard S. Olufs Capel stod paa ....". I Øster Skerninge sogn har vi også kendskab til en "Gammel Kiergaard". Således indberetter sognedegnen Peder Knudsen den 28. april 1690 om sine indkomstforhold til biskoppen i Fyns Stift. "Agger Land ehr her noget, som liger iblandt Bymændenes, i 3 Marcher, som følger:" I Korsebjergmarken, den sydligste af sognets 3 hovedvange ned mod Ballen noterer han således: "1 st. Ved gamle Kiergaard 2 skp:".

 

 

 

Øster Skerninge kirkeØster Skerninge kirke Korsbjerg og Gudmose i Øster Skerninge 1806Korsbjerg og Gudmose i Øster Skerninge 1806 Sant Kiils  eller Sankt Kield ved Holmegård i Korsebjergmarken i Øster Skerninge 1806Sant Kiils eller Sankt Kield ved Holmegård i Korsebjergmarken i Øster Skerninge 1806Om Gammel Kirkegård i Øster Skerninge kan føjes yderligere til: "Et sted viises endnu her uden for Byen, hvor Mand vil sige Kirchens grundvol først at hafve været anlagt, men Bygningen efter den tids Superstition (overtro), forflyt til det sted, der dend endnu staar paa, formedelst adskillige Tegen. Mand seer dog sammesteds hverchen grundvol, eller andre Rudera. Stædet ligger aaben og udyrchet, kaldis endnu "Gamle Kiærgaard", ingen antager sig det til nogen brug, ej heller er synt, nogen der at hafve været begrafven". Således skrev sognepræsten i Øster Skerninge Mogens Jensen 17. januar 1707.

Det vil formentlig ved hjælp af markbogen 1682 og degnens oplysninger i 1690 være muligt at lokalisere "Gammel Kirkegård" nærmere, men spørgsmålet er jo så, om der her, ligesom på Tåsinge har ligget et nu forsvundet kapel? - Længere nord på i Åmarken findes helligkilden Eskilds kilde.

 

 

Jordebog Tved sogn 1690Jordebog Tved sogn 1690 Jordebog Tved sogn 1690 (2)Jordebog Tved sogn 1690 (2)I Tved sogn kendes også "en gammel kirchegaar". Ifølge Naturnavne i Sunds herred. Stednavneudvalget (1970), s. 34 var kirkegårdsagre = "gamle kirchegaars ager" beliggende i vangen Søndermarken.

Således indberettede sognepræst Henrik Basmark den 28. august 1690: "1 stÿche paa gamle KirchegaarsAger 2 schpp bÿg, 1 liden Höffd (forager) Ved gamle Kirchegaard 1 schp. hamp frö".

Og for at runde myterne af,  har vi også bevaret et gl. sagn om, at Egense kirke er flyttet fra Skovsbo til Egense:

 

 

 

Egense kirkeEgense kirkeUdj Egense Kirke, om hvilken Bÿgning den forslidte Fabel fortælles at den först skal være anlagt paa een Banke i Schousboe Skou Mark, men hvad der blev bÿgt om Dagen, været bleven nedbrudt om Natten, og forflÿttet, til det stæd hvor dend ere. Same Bankens Naun er ellers endnu Kirke Lunds Bierget.