Bjerreby sogn 1743 ved pastor Peder Ferslev

| | |

Bjerreby Sogn i Sunds Herred paa den Øe Taasing befatter i sær den synderste Deel af samme Øe, hvor Egnen er slet og ligger sidt og findes ingen Fiorder, Bugter og Viiger, ingen Strømme, Aaer, Søer og Moradser.

Jorden er nogenleedes frugtbar, og bringer af sig Ruug, Byg, Ærter, Haure og Vikker, men meere af Byg end de andre Sorter. Men hvor meget af foranmelte slags Korn kand aules, mens om Bonden kand sælge noget, men hvormeget viides ikke, thi Bonden sælger tit om Vinteren og kiøber igien om Foraaret.

Ingen Heeder findes her, heller er ingen Sandflugt. Paa Engbond og Græsning findes stor mangel, thi ingen Engbond findes her, uden de siideste stæder i Markerne, som ikke kand besaaes, fordi de staar overflodt med Vand, naar stærk regn indfalder.

Græsning er og ringe, og falder meest paa de stæder som ligger ved Vandet, og staar om Vinteren og Foraaret jevnlig oversvømmet med Strandvand. Dessen Aarsag har Bønderne ingen fleere Creature end til yderste Fornødenhed, lægger sig heller ikke efter Bier som paa andre stæder, saasom her er ikke Engblomster i Mængder, Bierne kand trække af. Men i at dyrke Jorden viiser Bønderne sig heel meget duelige og arbeydsomme.

Frugttræer er her kun af de almindelige Æbler, Pærer og Kirsebær træer, men ikke nogen Mængde. Mineralia og Naturalia ingen. Ingen Saltbrænderie enten til egen eller andres Fornødenhed. Insecter kun de almindelige og overalt bekiendte. Ingen Fiskerie af Havet uden om Foraaret, da her er lidet Aalefangst. Harer og Dyr findes her paa Landet, men i hvor stor mængde, vides ikke. Svaner og Vildgiæs ere her om Vnteren og Foraaret, men ere borte om Sommeren. Ingen Miilepæle ere her paa Landet, thi Landet er kun een Miil lang.

En Mose er her i Sognet, kaldet Biørnemoese, hvor der voxer lidet Græs, samme Moese staar overflødt med Vand Vinter og Foraar og noget ud paa Sommeren.

Ved en Bye her i Sognet Stiovl, findes 2de smaae Holmer, den eene liden og rund, den anden større og aflang, hvorpaa en liden Plet i en Rundeel voxer intet Græs. Paa samme Holmer kand fødes 8 à 10 Hæste af Bøndernes noget ud paa Sommeren.

Paa den østre Deel af Sognet findes en Skou kaldet Wemmenes Skou, hvor Dyrene haver deres meeste Tilhold. Paa samme Kandt er et Færgestæd, kaldet Wemmenes Færgested, hvor Transport skeer fra Taasinge til Langeland.

Luften falder her gemeenlig tyk og taaget, som giør det, at Kolde syge iævnlig grasserer her og undertiiden Sprinkelsyge. Derimod findes ingen Urter tienligen til Medicin, som er her bekiendt.

Fødte og døde her i Sognet for de 3de Aar 1740, 1741 og 1742 ere følgende
Aar 1740 føde 33 samme Aar døde 30
Aar 1741 føde 28 samme Aar døde 42
Aar 1742 føde 26 samme Aar døde 30 

...

Waarøe Præstegaard d. 15de July 1743 P. Fersløv

Kilde: Nyborg Amt 1743, bd. 3, s. 1270ff. (LAO)