Bregninge kirke

Bregninge kirke

Bregninge kirke ved Fred. Christian Lund (1823)

Jacob Rosenkrands lod i Slutningen af det 16de Aarhundrede ( 1570) tilbygge den saakaldte ny Kirke mod Sønden, .... og var i Særdeleshed bestemt for Indbyggerne paa Thorøe, som deri have haft deres Stolestader. Disse besøgte nemlig Bregninge Kirke saalænge indtil Ellen Marsviin, Aar 1640, lod bygge og til Gudstjeneste indvie Kapellet paa Thorøe. Hun tilbød da Hr. Peder Sørensen Sognepræst til Landet og Bregninge, at reise derover hver anden Søndag for at forrette Gudstjenesten, men da han allerede havde tvende Kirker at bestride, undskyldte han sig, og Thorøe blev da lagt under St. Nicolai i Svendborg.

.I 1793 lod Frederik Juel tårnets øverste del ommure. "Taarnet har nærværende Stamherre omdannet til et ottekantet Observatorium, der bestaaer af en liden Sahl med Vinduer til alle Sider og ovenpaa en aaben Altan".