Voldsteder i Bregninge sogn ifølge pastor P.J. Lucoppidan 1707

| |

Magister Peder Jensen Lucoppidan (1651-1717)Magister Peder Jensen Lucoppidan (1651-1717)Pastor P.J. Lucoppidan om voldsteder i Bregninge sogn 1707.

Dend gamle Herregaard Kestrup hafver ligget i Schoven, hvis Rudera og Grave, der omkring endnu seeis, hvilchen tilforn før Reformationen tilhørde de gamle Herre- Bisper, som endnu findis Breve saaledis daterede, Datum in Castro nostro Kestrup, Datum in Residentia nostra Kestrup.

Efter Reformationen hafver de Rosenkrantzer bekomet det af Kongen og ejet det, indtil Christian Qvartus højloflig ihukommelse, kiøbte det inde igien Ao 1629, hvilchen lod bryde Kestrup af, og opbygge paa et andet sted strax der ved Valdemar Slot, til sin Søn Gref Waldemar. Hvilchen Bygning ved Svenskens Indfald 1658 blef ruineret, indtil Hr. Niels Juel lod dend igien reparere, og bygge dend ny Kirche paa Gaarden, som blef indviet Ao 1687 d. 13 October.

Findis og i bemelte Bregninge Sogn rudera og vestigia (spor) af gamle Slotte.

Et udi Horse Skov ved stranden, som kaldis Horse Slot.

Et andet ved Tronse, tvert ofver for Thurøe. (Pilsslot). Grave og Volder efter gamle maade, seeis endnu paa stæderne, men aldelis ingen undretning kand mand hafve der om.