Svend Sassersøn's gravsten i Bregninge kirke

| |

Bregninge kirkeBregninge kirke Pastor P.J. Lucoppidan's tegning (1707) af Svend Sassersøn's gravstenPastor P.J. Lucoppidan's tegning (1707) af Svend Sassersøn's gravsten Svend Sassersøn's gravsten i Bregninge kirkeSvend Sassersøn's gravsten i Bregninge kirkeI våbenhuset ved Bregninge kirke ligger en gravsten i form af en ligkiste fra ca 1150 med runeindskrift: "Sven Sassersøn ligger her under. Helge degn ristede mig, mester Bo gjorde mig".

I forbindelse med en artikel om Fynske kirkeriste (Fynske Årbøger, 1981), anfører Ulrik Schrøder, at gravstenen fra Bregninge på Tåsinge oprindeligt "tolkedes i Marmora Danica (1739) og senere i Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed (1873) som en meget tidlig omtale af en kirkerist. Ludv. Wimmer karakteriserer i sit store runeværk (1903-04) denne tolkning som "højst uheldig". Det er ikke en kirkerist, der er tale om. Misforståelsen kan være opstået ved sammenblanding af verbet "at riste" og substantivet "en rist" ".

 

 

 

Magister Peder Jensen Lucoppidan (1651-1717)Magister Peder Jensen Lucoppidan (1651-1717) Svend Sassersøn's gravsten i Bregninge kirkeSvend Sassersøn's gravsten i Bregninge kirkeOmtalte gravsten blev fundet af sognepræsten ved kirken, Peder Jensen Lucoppidan "paa Kirchegaarden ved dend nørre Side .... for nogle Aar siden", indberettede han i 1707. Stenen "lod jeg tage op af Jorden, hvor dend laa nedsiunken, og siden med Bogstaverne ned went". Lucoppidans tolkning af runeindskriften lyder: "Esven Sasersøn Lod færdige, Hænge, Hellige og wie Kirche risterne. Mester Bo giorde mig."

 

 

 

 

 

Pastor P.J. Lucoppidan's beretning (1707) om Svend Sassersøn's gravstenPastor P.J. Lucoppidan's beretning (1707) om Svend Sassersøn's gravstenLucoppidans første tolkning "levede" så videre til Ludvig Wimmer forkastede den omkr. 1900.: "Og er min Meening", skriver Lucoppidan, "at same Steen hafver tilforn ligget over Kirche Logen, som Mand gaar ind til Kirchegaarden, hvor risten har været under saasom steenens storhed passer sig beqvemligen der efter, og at denne som har ladet giøre Kirche risten, har ladet dette sætte til Ihukommelse".

Lærer C.G. Høgstrøm anfører 1901: " "En Runesten, som man i lang tid troede forsvunden, men som genfandtes i Kirkemuren 1875 af Henry Pedersen og nu (1901) ligger ved Opgangen til Prædikestolen, bringer Tanken tilbage til den tidligste Middelalder..". Høgstrøms tolkning af runeindskriften er (næsten) identisk med Lucoppidans. "Edsver Sadsersen lod færdige, hænge, hellige og vie Kirkeristerne; Mester Bo gjorde mig".

Læs mere på portalen for Romansk Stenkunst (Århus Universitet)