Højskole i Vester Skerninge - brev 1868 fra Mads Hansen til Niels Rasmussen Søkilde

| | |

Digteren Mads Hansen (1834-80) i HundstrupDigteren Mads Hansen (1834-80) i HundstrupMads Hansen var utrættelig, når det gjaldt initiativer på folkeoplysningens område. Han gjorde i bogstavelig forstand Grundtvigs ide' om at oplive og oplyse til sin hjertesag, det resulterede bl.a. i oprettelsen af Vester Skerninge Højskole.

Mads Hansen købte derfor det gamle præste-enkesæde i Vester Skerninge. Det var en lille stråtækt bygning, der lå ud til Svendborg- Fåborg landevejen.

Anton Nielsen, skolelærer i Munkebjegby ved Sorø, blev ansat som forstander for Mads Hansen højskole.

Om sine højskoletanker, såvel fagligt som holdningsmæssigt, skriver Mads Hansen et meget spændende brev til sin gode venGårdejer og lokalhistoriker N. Rasmussen Søkilde (+1905)Gårdejer og lokalhistoriker N. Rasmussen Søkilde (+1905) N. Rasmussen Søkilde:

Kjære Ven  

Nu kan jeg rigtig give Besked om, hvordan vor Højskole skal være. Fra 1. Maj til 1. August bliver der holdt Skole for unge Piger, og fra 15. Oktober til 15. April for unge Karle. Anton Nielsen er foreløbig antaget til Forstander og Lærer Klindt i Skerninge til Andenlærer og for Pigeskolens vedkommende Frøken Lau - en Datter af Møller Lau i Vesterskerninge - til Lærerinde. Desuden har Dyrlæge Skov lovet i Sommerhalvaaret at ville holde  Foredrag om Mejerivæsen og i Vinterhalv-aaret over Husdyrlære. Skolens Formaal er at vække Kjærlighed hos de unge til alt hvad der er sandt og godt og stort og at være sand i Kristen - som i Folke- og Menneskelivet, at befordre en sand og levende Tro i deres Hjerter, at aabne deres Øjne for vor folkelige Ejendommelighed, at de maa lære at kjende vor Historie og vore store Minder og at forstaa at bruge vort dejlige Modersmaal saavel i Skrift som i Tale, at gjøre dem bekendt med vore bedste, saavel afdøde som endnu levende Forfattere, og ved siden af alt dette saavidt muligt uddanne dem til at blive dygtige Mænd og Kvinder i deres daglige Færd. Der vil blive givet Undervisning i Skrivning, Regning og andet, for Pigeskolens Vedkommende i Haandarbejde, ligesom der vil blive givet mange vigtige Vink angaaende Mejeridrift og Husholdningsvæsen - for Karlenes vedkommende i Jordbundslære, geometrisk Regning, Landmaaling og Husdyrlære. - Betingelserne ere:

For Undervisning betales maanedlig 4 Kr. Der vil blive sørget for at Eleverne kunne faa fri Bolig i Byen hos anstændige Familier, naar de selv medbringer Sengeklæder. De kunne naturligvis være to om en Seng, hvis det ønskes. - Middagsspisen maa helst nydes paa selve Skolen i et dertil indrettet Værelse. Til Middagsmaden foreslaa vi, at Eleverne levere Naturalier og skiftes med at tillave alt, dog ønsker man nærmere at træffe Aftale med Pigerne derom i de første Dage de er paa Skolen. Morgen og Aften skulde de spise i deres Kvarter og enten betale Værten derfor eller selv anskaffe det fornødne. Disse Foranstaltninger er foreløbig trufne, fordi vi tro, at det bliver for dyrt for Eleverne, naar de skulde betale for deres Kost og spise Morgen, Middag og Aften i Fællesskab.

Skolens Bestyrelse bestaar foreløbig af Præsterne Brandt, Jensen og Ramsing, Møller Lau i Skerninge, Gaardmændene Rasmus Pedersen i Ollerup, Hans Jacob Møller i Vesterskerninge, Lærer Klindt sammesteds og jeg.

Jeg meddeler dig alt dette, fordi jeg haaber, at du i din Kreds vil virke lidt for denne Sags Fremme. Du ved nok saavelsom jeg, hvordan Folk af Bondestanden gaar og døse af og ved næppe, at de har et Fædreland; de ser hver Dag de dejlige Egne, den skønne Have, hvor vi ere fødte, og som tilhører os som et dansk Folks, men de tænker kun: Den Mark er min, og den er min Naboes, og den Skov, det er Herremandens, og de ved, at Markerne giver Korn og Skoven Brænde, men de se og forstaa slet ikke andet. De tale hver Dag det Sprog, deres Moder har lært dem, men kun faa vide, hvor usigelig smukt det kan klinge, naar det er Guds og Folkets Aand, der taler derigjennem. Jeg tror sikkert, at det er Bondestanden, der skal bære Danmarks Fremtid...... den maa oplives og oplyses uden derfor at forfines, uden at miste det særegne jævne, ligefremme, hjertelige Præg, der er dens egen.
Gud lægge sin Velsignelse i vor Gerning.

Venlig Hilsen fra din hengivne

Mads Hansen.
 
Kilde: Gårdejer Niels Rasmussen Søkildes samlinger. Litterære Samlinger. LAO

 

BilagStørrelse
Breve-fra-digteren-Mads-Hansen-1867-1880.pdf8.56 MB
Breve-fra-digteren-Mads-Hansen-1867-1880-02.pdf8.97 MB
Breve-fra-digteren-Mads-Hansen-1867-1880-03.pdf8.38 MB
Breve-fra-digteren-Mads-Hansen-Diverse-brevskrivere.pdf5.97 MB
Breve-fra-Peder-R-Møller-1876-1894.pdf7.1 MB