Det gamle præsteenkesæde i Vester Skerninge

| | | |


Vester Skerninge højskole 1868Vester Skerninge højskole 1868hvor Mads Hansens højskole begyndte i 1868. [Nuværende Fåborgvej 11]

Mads Hansen: Brev 1868 til Niels Rasmussen Søkilde
Anton Nielsen. Vester Skerninge Højskole (1881); breve 1866-77; Anders Gommesen: Nogle minder fra Vester Skerninge Højskole 1868-69; Poul Bjerge: Erindringer fra 1872-73; Peder R. Møller: Højskolen i Ollerup - Højskolen i Vester Skerninge (1918)

Præsten Christian Bredsdorff (1834-48) fortæller om præsteenkesædet.

"Min Fader (Morten Bredsdorff (1790-1834) kjøbte i sin Tid et lige overfor Præstegaarden liggende Hus med Have, hvortil han senere tillagde den vesten for Præstegaarden og Haven beliggende fra Bejerholm kjøbte Toft *). I dette Hus som dengang var meget ringe af Bygning, lod han en fattig Mand Mads Jeppesen, som før havde været Gartner paa Nakkebølle, men var bleven afskediget derfra, bo, da han var husvild tilligemed sin Kone og store Børneflok. Da han imidlertid havde bestemt Huset til Enkesæde for min Moder, og han derfor vilde bygge det om, maatte denne Familie flytte ud, og da de ikke paa anden Maade kunde faa Husly, saa opførte han et Hus ved Møllen paa en Plet, der dengang laa aldeles unyttet (Lerdalshuset). Ved Mads Jeppesens Død fik Peder Sørensen og ved hans Død Mads Jeppesens Søn Rasmus Madsen dette Hus i Leje og siden 1.11. 1835 i Fæste, hvorved min Fader altsaa har skænket dette Hus til Præstekaldet".

*) En Strimmel af denne Præstens Ejendomstoft magelagdes med et lignende til Kroen af den østre Toft afstaaet Stykke Jord, hvorpaa Kroens Ladebygninger og Have findes.

Præsten Morten Bredsdorffs Hustru døde førham (1827) og ved hans Død 1834 kom hans ugifte Datter Ulrikke (+1883) til at bo i Huset lige overfor Præstegaarden. Ulrikke Bredsdorff boede senere sammen med Søsteren Eline, der blev Enke i 1859 i Kapellanboligen i St. Jørgens.

Lejere var:

Tøjfabrikant H. Frandsen til 1828

Mekanikus Jens Simonsen til 1836 og igen fra 1839.

Enkefru M.M. Herbst f. Hornemann, 3 børn og tjenestepige fra 1836.

Strandrider Vellejus med hustru fra 1843
Strandassistent Christian Brunnick

Præsteenken Severine Boisen fra Langeland med datter Christina 1845-50.

Præsten J.M. Jensens hustru Charlotte Frederikke f. Bülow 1858 (død samme år 39 år gl.)