Epitafier og gravsten i Sankt Nicolai Kirke, Svendborg

| | | |

Sankt Nicolaj Kirke, SvendborgSankt Nicolaj Kirke, SvendborgOptegnelser af sognepræst Gamaliel Nielsen 1707

Udi dend findis disse efterskrevne Epitaphia,
1)udi Choret paa dend søndre side paa en Pille, findis Albert von Steenverdis, opsat 1592 (Bro Jørgensen: Svendborg Bys Historie, s. 122: 1594-1635 Albert van Stenfeldt)

2) Neden for Koret paa samme side findis efterfølgende Epitaphia, først Lÿdrich von Campens opsatt 1604 (Bro Jørgensen: Svendborg Bys Historie, s. 122: 1610-19 Lydleff van Campen)

3) Dernest Dorthe Hr Christophers opsatt 1595.

4) For det Tredie Hans Castesen Slagters, opsatt for nogle til 30 Aar siden og 1702. Er først blefven stafferet paa Raadmand Peder Tygesens Bekostning.

5) For det 4de Peder Simonsens Taule opsat 1656.

6) Paa den Nordre side op ad imod Choret findis Niels Lauridsen Schrivers Epitaphium opsatt 1645. (Borgmester Niels Lauridsen Oldemorstoft + 1665 (?))

7) Strax der hos seeis Jørgen Jensen Friiss' Tafle opsatt 1672

8) Meere opad imod Koret findis et lidet Epitaphium, bestaaende af 2de firekandtede smaa Tauler, som er ophengt Thomas de Ha(?) til Aamindelse 1660.

9) Her efter findis Voldborrig Jørgen Michaelsens Anseelig Epithaphium opsatt 1611.

10) Høyere opad imod Koret straxen ved Predichestolen er Henning Oster Badschers Epitaphium opsat 1614.

11) Bedre op seis Johan Petersen Struchis anseelig Epitaphium opsat 1664. (Rådmand Johan Pedersen Struch)

12) Nermest ved Koret findis Hr. Lauridtz Nielsen Heldevads Taule, bestaaende af en aflang firekandtet steen med en Træ=Ramme omkring, hvorpaa findis dend Sl. Mands Nafn og hans 4re Hustruers Naufne, mens ingen aarstal naar dend er opsatt, hand døde 1677. (Sognepræst Laurits Nielsen Hellevad ca 1599-1677).

13)Inden Choret ved samme side, findis en liden firekantet Taufle af træ, indsat i Muren, og er Madtz Fedders Raadmands taufle, naar dend er opsatt, vidis iche, saa som Schriften paa dend er nesten udslettet.

Ellers findis udi St. Nicolai Kirche en stor deel Ligsteene, mens paa ingen af dem noget Mærchværdigt, uden alleniste en, som ligger lige for Alteret neden for Alterfoden, hvor paa staar udhugget en Corpulent Frue med hendis Pater noster baand, udi hendis høyre Haand ved den Søndre Side under hoderne(?) findis udi hendis Vaaben en Ørne Klov, paa dend 2den side en Vinge, hvad hendis Nafn har Været, og naar hun er død Vidis iche, fordi Alterfodden liger oven paa det nedderste af steenen. Videre Remarqvabel findis ey i St. Nicolai Kirche.