Præstens Skov i Vester Skerninge

Præstens Skov i Vester Skerninge

Præstens Skov

Sognepræst Christian Hornemann Bredsdorff i Vester Skerninge-Ulbølle kaldsbog 1844-1911 (LAO).

"Foruden de ovennævnte Jorder har Præstegaarden en Udlod som grændser til Stranden bestaaende deels af Agerland deels af Gjærdselskov, Høemaen og Smallehave kaldet.

Da denne Mark ligger ½ Miil fra Præstegaarden, og saaledes er vanskelig og bekostelig at drive, har jeg i den senere Tid udleiet den, og da jeg troer, at naar Præstegaardens Hegn efterhaanden bliver beplantede med levende Gjærder, vil Gjærdselskoven kunne undværes, saa anseer jeg det hensigtsmæssigt efterhaanden at oprydde og udleje eller bortforpagte samme, da den som Gjærdselskov ikke nær indbringer det, den kunde som Agerland, thi deels er opvæxten kun maadelig paa Grund af de skarpe Vinde fra Søen, deels er den meget udsat for at stjæles især til Baandkjæppe, som afsættes til Øerne, og da Jordens Bonitet er god og der er Mergel i Overflødighed, tvivler jeg ikke paa, at den vil kunne ved god Behandling bringes til at frembringe gode Afgrøder af Korn og Græs. (ca 1845)