Stenstrup Kirke

| |

Klokke 1504 m. aftryk af Nyborg Skt. Knudsgildes segl (Trap V, 1957; Fra Hans Nyholm. Registrant: Kirkeklokker i Danmark", Hikuin. 1996. Reg. nr. 2909, støbeår: 1504 Støber: Munsson. Tom.: 860 mm. En mindre klokke er støbt 1871 hos M.P. Allerup, Odense. Læs også Indberetningen til Oldsagskommissionen, 1808.

Stenstrup KirkeStenstrup Kirke Anno 1803 den 3. juni  mødte udi Steenstrup kirke, provsten i Sunds herred, Jacob Christensen efter i forveyen ved circulaire af 18de f.m. at have underrettet vedkommende kirkeeyer derom, med 2de af retten udmeldte mænd, nemlig Hans Stephensen, tømmermand boende i Staagerup og Niels Olesen, muurmester boende i Slæbech for i overeensstemelse med rescript af 19de november 1802 at syne benævnte kirkes tilstand. Af bemeldte rescript saa velsom af synsmændenes udmældelse følger verificerede gienparter. Forretningen der da synsmændene blev foretagen og deres forklaring desangaaende angiven saaledes som følger:

A/ Loft og gulv. Jndvendig i kirken hvortil var indgang i den vestre ende .. vaabenhuus, overalt forsynet med muuret vælving - god og forsvarlig, gulvet belagt med brændte steen, ligeledes forsvarligt og godt undtagen i et par stole ved fruentimersiden, hvor steene vare sunkne og behøvede underfyldning og omlægning.

B/ Taget manglede adskillige ... steene og at eftersees med understrøgning.

C/ Muurene og tømerværket,  dette var godt og forsvarligt overalt undtagen at der feyle (mangle) to trappetrin i en trappe som fører op til taarnet. Muurene i denne indvendige smukke kirke befandtes udvendig at kunde behøve eftersyn, i sær ved taarnet over klokken ud til den søndre side.

D/ Vinduerne 11 stykker lyse og klare med store glas ruder, hvoraf dog 9 stykker befandtes itoslagen. Vinduerne forsynede med jernstænger, og adskillige steder behøvedes blyet at eftersees og forbedres. Porte og dørre befandtes brugbare .. undtagen døren som fører op til ringehuuset eller taarnet, hvilken var brøstfældig og behøvede forbedring.

... (Underskrifter) Klokke 1504 Stenstrup KirkeKlokke 1504 Stenstrup Kirke

Syn over Stenstrup kirke den 6. juni 1804. .... benævnte synsmænd foretog deres forretning og afgav derover deres forklaring saaledes som følger:

Jngen af de ved forrige aars syn udsatte mangler befandtes afhiulpne, saa at disse ved de udvendige muure fandtes en deel forværret. Muren over klokken i taarnet ved den søndre side var i sær nu bleven brøstfældig, saa det kunde være gandske farligt at bruge klokken, der ved brug kunde endog befrygtes at falde ned i de 2 .. istykker eller steen af muuren at falde ud og beskadige de ringende. Dette blev bekiendtgiort sognepræstens medhjælper hr. Olivarius med anmodning at han vil advare degnen eller hvo der ringer, at de see dem for, og besørge kirkens patron derom underretning at denne saa betydelige brøst det snareste mueligt bør at blive afhiulpen. Over nogle af pillerne udvendig vare der steen borte, saa at de var vandfald ned i muuren og græsset der groede op. Indvendig behøvede buen under vælvingen ind til koret at bindes med et jernanker da buen var revnet. Actum ut supra J Christensen (Provst, Ollerup) Niels NOS Olesen (murermester Slæbæk) H, Stephensen (tømmermand i Stågerup).

Ifølge selvsamme synsprotokol kom klokken først til København i 1820, formentlig i et forsøg på at omstøbe klokken. 

 

 Klokke 1504 Stenstrup KirkeKlokke 1504 Stenstrup Kirke                                                                       

 

 

 

 

 

Klokke 1504 Stenstrup KirkeKlokke 1504 Stenstrup Kirke