Rødkilde's skibsbro ved Fjellebroen

| | | |

Udskibningsstedet FjellebroenUdskibningsstedet Fjellebroen  Uddrag af Jens Lange's indberetning dateret 9. marts 1785 i Erik Harding Lange's afskrift 1855

Historiske Optegnelser om Hovedgaarden Rødkilde af Gaardens Eier Erick Harding Lange, Kgl. Landmaaler begyndt 1855. (LAO)


Anlangende andre Planter til Handel, da haver jeg her ei plantet andet end Frugttræer af gode Sorter omtrent 2100 i Tallet; da herfra er ikke fuld en Fjerding vei til Stranden, hvor Frugten kan udskibes; ...

.......da jeg i dette Aar ikke paatvivler Mageskiftets Fuldendelse, saa agter jeg nu saa snart Frosten ophører, at begynde paa Opreisningen af disse 10 Gaardes Færdiggjørelse inden Høst (Note:Udskiftningen i Ulbølle). Ligeledes agter jeg næstkommende Aar at udbygge 10 a 11 Gaarde i deres Grunde og vedblive Udbygningen fremdeles indtil jeg har udbygget hele Byen. Da jeg som ommeldt ikke kom til at udbygge Gaardene, og den liden Jagt jeg havde til at hente mig Tømmer med, var for liden til at føre den Mængde jeg agter at bruge, saa haver jeg i sidste Sommer, for at Tiden ikke ledig skulde hengaae, bygget mig et større Fartøi tilligemed andet mere jeg har gjort for at rydde Hindringer af Veien.

Erik Harding Lange i sine optegnelser 1855


Rødkilde Skibeplads 1846Rødkilde Skibeplads 1846  Rødkilde Skibeplads 1849Rødkilde Skibeplads 1849Skibstedet ved Strandhuse Fjord, 1/4 Miil fra Rødkilde, udskibede Justitsraaden paa egne eiede Skibe sit Korn til Norge, hvilke Skibe tilbagebragte Tømmer og Bræder. -

I 1792 blev en Skibsbro bygget ved fornævnte Skibsplads ved Strandhuse Fjord (:vide pag. 48:)

Den forannævnte Skibbro ved Strandhusene /: see pagina 58:/ blev af nuværende Eier, i Aaret 1855 forlænget og Havbunden udenfor opmuddret saaledes at Skibe, der stikke 8-9 Fod, nu kan lægge til Broen istedet for, at, Lossen og Laden tilforn maatte skee med Pramme til de, ude for Anker liggende Skibe. -

Se også L.M. Wedel's beskrivelse af sydfynske egne (1802)

Se også Fjellebroen

Se også "Omkring Nakkebølle Fjord"

BilagStørrelse
Havne og Brotaxt - Udskibningsstedet Fjellebroen - 1862.pdf5.71 MB
Havne og Brotaxt - Udskibningsstedet Fjellebroen - 1874.pdf6.96 MB