Svendborg Amts Skytteforening 1865-1885

| | | | | | |
Forhandlingsprotokol for Svendborg Amts Skytteforening.
Danmarks første skytteforening. Protokollen i Amtsskytteforeningens arkiv i Ringe, da kopieringen blev foretaget

Kaptajn Edvard NielsenKaptajn Edvard NielsenMindestøtte for skytteagitator Edvard Nielsen (+1899)Mindestøtte for skytteagitator Edvard Nielsen (+1899)Friskolelærer Jørgen Pedersen (1841-1921), EgebjergFriskolelærer Jørgen Pedersen (1841-1921), EgebjergSvendborg Amts Skytteforenings stifter, kaptajn Edvard Nielsen og hans afløser på formandsposten i 1885 friskolelærer Jørgen Pedersen, Egebjerg. På grund af politiske uoversstemmelser stiftede Edvard Nielsen i 1885 Svendborg Nye Amtsskytteforening, som dog da bølgerne havde lagt sig, fusioneredes med den gamle amtsskytteforening.


 
Den 13te November 1865 afholdtes et Møde for at stifte en Skytteforening for Svendborg Amt. Efter Forslag af Overauditeur d`Origny valgtes Kaptain E. Nielsen af 7de Bataillon til Dirigent. Dirigenten oplæste Udkast til Love og gav en Oversigt over det Bestyrelsesapparat som skulde virke i Foreningen. Størstedelen af Lovene vedtoges en bloc; kun § 5 blev efter stedfunden diskussion omredigeret saaledes "For Mænd, der ikke ere over 25 Aars Alderen og for hjem? Soldater, der staa i Hærens Linie, er Medlemsbidrag 1 rd. Aarlig. Denne Klasse af Medlemmer kaldes Skytter. For andre Medlemmer er Bidraget, naar de ønske at deeltage i Skydningen, 2 rd., men ellers mindst 2 Mk., ligeledes aarlig.
 Forsamlingen valgte derefter følgende Herrer til Medlemmer af Forretningsudvalget: Overauditør d`Origny, Konsul Chr. Jensen, Kaptain E. Nielsen, Lieutenant Tillge og Sognef. P. Chr. Bendixen i Rosilde. Til Revisorer blev valgt Herr Kapt. Mejer og Herr Kæmner Fløitrup.
 Følgende forskellige Kredse blev oprettede og følgende Kredsforstandere blev valgt: Skyttekreds Nr. 1 (Hjulby, Avnslev, Bovense, Flødstrup, og Ullerslev Sogne). Kredsforst. Herr Forpagter Fog paa Risinge.
Skyttekreds N. 2. (Vindinge, Kullerup, Refsvindinge, Skjellerup, Ellinge). Kredsforstander Herr Proprietær Langkilde til Juulskov
Skyttekreds N. 3 (Ørbæk, og Frørup Sogne) Kredsforstander Herr Proprietær Lange til Ørbæklunde.
Skyttekreds N. 4 (Aarslev, S. Højrup, Søllinge, Hellerup og Herrested Sogne). Kredsforstander Herr Sognefoged Niels Christensen, Eskildstrup.
Skyttekreds N. 5 (Svindinge, Øxendrup, Langaa og Hesselager Sogne). Kredsforstander Herr Forpagter Dons paa Glorup.
Skyttekreds N. 6 (Gislev, Ellested, Ringe og Ryslinge Sogne). Kredsforstander Herr Lieutenant Speyer i Ringe.
Skyttekreds N. 7 (Oure, Vejstrup, Gudme, Brudager og Gudbjerg Sogne). Kredsforstander. Herr Amtsraadsmedlem N. Hansen, Oure.

 Udkastet til en Opfordring til Indtrædelse i Foreningen til Amtets Beboere læstes af Dirigenten og vedtoges af Forsamlingen. Ved Slutningen af Mødet fremkom Herr Pastor Crone med en Bemærkning om, hvorvidt det kunde gaa an at vedtage Lovene for hele Svendborg Amt, da kun det halve Amt var repræsenteret af Delegerede, hertil bemærkede Dirigenten at det var umuligt paa eengang at reise Sagen for hele Amtet. [At] den senere skulde reises i Sallinge Herred, at Herredsfogden for Sunds og Gudme Herreder, der levende interesserede sig for Skyttesagen, havde lovet at bringe Sagen i Orden for Sunds Herred, og at man haabede, at Salling Herred vilde være saa patriotisk at slutte sig til Foreningen, hvis Love vare byggede paa Grundlag af den slesvigske Forenings Love, hvilke jo i sin Tid havde bestaaet Erfaringens Prøve. Denne Udtalelse tiltraadtes af Forsamlingen i det Haab, at den øvrige Deel af Amtet snart vilde slutte sig til Foreningen. Dirigenten udbragte som Slutning paa Mødet et Leve for Konge og Fædreland, som besvaredes med 9 Hurraraab.

Den 29de November 1865 forsamledes Forretningsudvalget hos  Formanden i dette Møde vedtoges et Udkast til et Cirkulaire til samtlige Kredsforstandere (See Kopibogen, Cirk af 3 Decbr.)

Den 20 Januar 1866 forsamlede Forretningsudvalget sig hos Formanden, hvor Følgende i Anl. af en Forespørgsel fra Best. fra Svendborg Amts Skytteforening blev vedtaget:
At man, paa Grund af de i Kjøbstæderne stedfundne særegne Forhold, er villig til at afholde Udgifterne til Skiver og øvrige Apparater samt Ammunitionens Transport til og fra Skydepladsen fremdeles til Avertissementer, Porto, Skydebanens og Voldens Vedligeholdelse, ligesom man ejheller vil være uvillig til at bevilge, hvorhos man vil gjøre Bestyrelsen opmærksom paa, at denne Udgift ikke vil forekomme ved Skyttekredse paa Landet, hvor Skytterne skiftevis overtager Markeringen.
Forretningsudvalget vedtog fremdeles i denne Sag, at man ikke kunde gaa ind paa Afholdelsen af Udgiften til Kredsforstandernes Reise ved de enkelte Møder som i Aarets Løb ville blive afholdte; hos Kredsforstanderne maa man forudsætte saamegen Interesse for Sagen, at de med hans Stilling følgende Byrder villig bærer.

Forretningsudvalget besluttede at fremskynde Indsendelser af Medlems- og Penge Opgjørelser for Gudme og Vindinge Herreders Skyttekredse for derefter at kunne afholde Møde med Kredsforstanderne og de eventuelle Kredsforstandere for de ny oprettede Skyttekredse. For Sunds og Salling Herreder vedtog man at indhente Oplysninger om Skyttesagens Fremgang.

Forretningsudvalget vedtog af forespørge
1, Faaborg Kjøbstads Skytteforening om den var villig til en Underordnelse under Svendborg Amts Skytteforening.
2, Nyborg Kjøbstads Skytteforening om den endnu bestod eller om den var opløst, i første Tilfælde om den vil underordne sig Svendborg Amts Skytteforening.
Forretningsudvalget vedtog at henvende sig til Faaborg Sparekasse om Understøttelse af Rifler.
Forretningsudvalget bestemte at Kassebeholdningen efterhaanden indskødes i Sparekassen i Nyborg til Forrentning.

d`Origny Edv. Nielsen A. Tillge

Mandagen den 5 Marts 1866 forsamlede Forretningsudvalget sig hos Formanden.
A. Ved Mødet som den 8 Marts skal afholdes af Forretningsudvalget med Kredsforstandere p.p. fra Gudme og Vindinge Herreder ville følgende Sager komme under Forhandling:
1, Meddelelse af en Oversigt om Skyttesagens Fremgang i de nævnte Herreder
2, Forslag til de 7 Skyttekredses [opdeling] i 16 Kredse
3, Valg af Kredsforstandere for de nye Kredse
4, Forslag til Valget af 2 a 3 Delingsformænd for hver Deling
5, Bestemmelse om det Antal Rifler, der skal anskaffes i Henhold til Lovenes § 22.
6, Bestemmelse om naar Øvelserne i det Hele og Skarpskydnings- Øvelserne i særdeleshed skulle tage deres Begyndelse.
7, Forslag til en Instrux for Delingsformændene.

b. Ved Mødet meddelte Formanden, at Svendborg Kjøbstads Skytteforenings Bestyrelse i Skriv. af  25 Febr. havde meddelt, at Foreningen afholdt Generalforsamling d. 23 Febr. d. A. havde vedtaget at underordne sig Svendborg Amts Skytteforening.
c. Kasserer Lt Tillge forelagde sin Kassebog og bemærkede, at Beholdningen var indsat i Nyborg Sparekasse.

d`Origny  Edv. Nielsen  A. Tillge

[kopien kan ikke læses]
1, En Oversigt over Skyttesagens Fremgang i Gudme og Vindinge Herreder meddeltes saalydende: [bidrag udelades]


 Skytter Ældre Skytte Passive
Avnslev og Bovense Sogne 61 1 151
Flødstrup og Ullerslev Sogne 43 4 89
Frørup 28 4 23
Årslev og Sønder Højrup 37 1 92
Søllinge og Hellerup 32 1 21
Herrested 28 3 21
Gudme og Brudager  16 3 23
Oure og Vejstrup 29 6 14
Gudbjerg 30 1 11
Langå, Øksendrup og Svindinge 21 1 44
Hesselager 25 4 57
Vindinge  36 10 46
Kullerup og Refsvindinge 22 7 47
Skellerup og Ellinge 27 6 36
Ringe 51 10 102
Ryslinge, Gislev og Ellested 30 1 72
Yngre Skytter 516   
Ældre Skytter  59   
                        575 Skytter a 50 Skud er a 3 Mk 12 SK. ialt 359 rd
Rest til Disposition 825 rd.
Hvortil endnu i dag er kommet   
Hjulby Sogn 4 2 28
Ørbæk 17 2 3
ialt 1478 Medlemmer 537 61 880


2, Efter Forretningsudvalgets Forslag vedtoges det, at
Skyttekredsen Nr. 1 udfolder sig til 2 Skyttekredse (N. 1 og 2)
Skyttekredsen Nr. 2   " "                  "  3         "         (3.4.5)
 "                     Nr. 3 udfolder sig ikke                           (6)
 "                     Nr. 4 udfolder sig i 3 Skyttekredse (7.8.9)
 "                     Nr. 5      "             "    2           "             (10.11)
 "                     Nr. 6     "              "    2           "             (12.13)
 "                     Nr. 7      "             "    3           "             (14.15 og 16)

3, Forretningsudvalget meddelte:
at Forstandere for den tidligere Skyttekreds N. 5 Forpagter Dons havde frasagt sig Bestillingen og at Udvalget havde valgt til Forstandere for de nye Skyttekredse
for N. 2 Forpagter Mackeprang paa Juelsbjerg (Avnslev, Bovense)
for N. 4 Skibsreder Petersen på Biskoptårup (Skellerup, Ellinge)
 for N. 5 Skolelærer Geleff i Kogsbølle (Vindinge)
for N. 7 Sognefoged Hans Frandsen i Årslev (Årslev, Sønder Højrup)
for N. 9 Gårdmand Chr. Sørensen i Herrested (Herrested)
for N. 10 Gmd Mads Jørgensen i Hesselager (Hesselager)
for N. 11 Sognefoged Peder Madsen i Langå (Langå, Øksendrup, Svindinge)
for N. 13 Skolelærer Appel i Ryslinge (Ryslinge, Gislev, Ellested)
for N. 15 Sognefoged Johannes Kaspersen i Brudager (Gudme og Brudager)
for N. 16 Gmd. Rasmus Kristensen i Ellerup (Gudbjerg)

Forstanderne for Skyttekredsene N. 1,3,5,6,8,9,10,12,13,14 overværede Mødet.

4, Det sattes under Forhandling og udtaltes som hensigtsmæssig at Kredsbestyrelserne søge for hver Kreds at vælge 2 helst 3 Delingsformænd.
5, Det vedtoges at anskaffe for de i dag repræsenterede Skyttekredse 36 stk. Rifler som fordeles saaledes:
at Skyttekreds N-1 faaer 2 Rifler
 .........."......        N-2........  3   "
 .........."......        N-3........  2.. "
 .........."......        N-4........  2.. "
           "              N-5          2.. "
           "              N-6          2.. "
           "              N-7          2.. "
           "              N-8          2.. "
           "              N-9          2.. "
           "              N-10        2.. "
           "              N-11        2.."
           "              N-12      2+1.."
           "              N-13        2.."
           "              N-14        2.."
           "              N-15        2 [overstreget] 1 Riffel
           "              N-16        2.."
og at der beholdes i Depot 3 Stk. Rifler.

6, Det bestemtes ved Skydeøvelserne iaar at anvende 50 Skud pr. Skytte, da det endnu er noget ubestemt om naar Skydeøvelserne kunne tage deres Begyndelse eftersom man endnu ikke har modtaget de bestilte Rifler.
7, Udkast til en Instrux for Delingsformændene oplæstes.
8, Det vedtoges, at Medlemmerne i Skytteforeningen skal anskaffe og bære en Kokarde efter en forevist MOdel som kan anskaffes for en Priis af 5 Sk. pr. Stk.
9, Forsamlingen udtalte sig for Ønskeligheden af, at Kværndrup bliver valgt til Mødested ved fremtidige Samlinger af Foreningens Hovedbestyrelse.

d`Origny A. Tillge P.Chr. Bendixen Edv. Nielsen
Formand Kasserer    Sekretær

1866 den 3 April forsamlede Forretningsudvalget sig med Kredsforstanderne for Sunds og Salling Herreder; Mødet  afholdtes i Kværndrup Kro, hvor da følgende forhandledes:

 1, En Oversigt over Skyttesagens Fremgang i Sunds og Salling Herreder meddeltes saalydende:

 Skytter Ældre Skytter Passive
Vester Skerninge, Ulbølle,
og Hundstrup               50 3 92
Horne 48 2 102
Jordløse 36 2 93
Håstrup 27 2 36
Herringe 17 1 30
Espe  4 1 26
Vantinge 5 1 26
Heden Gestelev 11 1 25
Nørre Broby 10 1 77
Sønder Broby  2 1 31
Allested 2 1 5
Vejle  4 1 39
Diernæs  24 2 37
Åstrup 11 2 20
Vester Åby 22 1 41
Vester Hæsinge 27 7 60
Sandholt Lyndelse 17 7 21
Krarup  24 4 28
Brahetrolleborg 27 4 81
Øster Hæsinge 30 4 76
Hillerslev  18 7 48
Kværndrup 30 2 21
Stenstrup og Lunde 24 3 2
  504 47 1113
[Ialt] 1664 [medlemmer]   
 21 16 44


2, Efter Forretningsudvalgets Forslag vedtoges det, at
Skyttekredsen N-8 udfolder sig til 2 Skyttekredse (N-17.18)
Skyttekredsen N-9 udfolder sig til Skyttekredse (N-19.20)
         "           N-10             "          3     "         (N-21.22.23)
         "           N-11             "          2     "         (N-24.25)
         "           N-12             "          2     "         (N-26.27)
         "           N-13             "          3     "         (N-28.29.30)
         "           N-14             "          2     "         (N-31.32)
         "           N-15 forbliver uforandret, men faar Nr. 33
Endvidere kommer Svendborg Kjøbstad til som
      Skyttekreds  N-34
 

3, Forretningsudvalget meddelte, at der til Forstandere for de nye Skyttekredse havde valgt
(Kværndrup) Skyttekreds N-17 Gaardmand Jens Hansen i Trunderup
(Tved)  " N-20 Kapellan Daræus i Tved
(Brahetrolleborg
og Krarup)  " N-21 Skolelærer Simonsen i Gærup
(Vester Hæsinge og
Sandholt Lyndelse) " N-23 Sognefoged Anders Nielsen i Vester Hæsinge
(Espe og Herringe) " N-24 Sognefoged Hans Hansen Koborg i Herringe
(Allested og Vejle)" N-26 Sognefoged Hans Clausen i Allested
(Jordløse)  " N-29 Sognefoged Jens Hansen i Jordløse
(Håstrup)  " N-30 Sognefoged Peder Hansen i Håstrup
 (Diernæs)  " N-31 Møller Peter Petersen, Diernæs
(Svendborg Købstad) N-34 Fuldmægtig Kramer

Forstanderne for Skyttekredsene N-17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 3? overværede Mødet.

4, Efter ? Forhandling vedtoges at Kredsbestyrelserne søg[er] for hver Kreds at vælge 2 a 3 Delingsformænd.
5, Det vedtoges at anskaffe for de i dag repræsenterede Skyttekr[edse] 39 Stk. Rifler som fordeles saaledes:
 N-  17 Kværndrup 2  Rifler
 N-  18                   2 "
 "     19                   2 "
 "     20                   2 "
 "     21                   3 "
 "     22                   3 "
 "     23                   2 "
 "     24                   1 "
 "     25                   1 "
 "     26                   1 "
 "     27                   1 "
 "     28                   3 "
 "     29                   2 "
 "     30                   2 "
 "     31                   2 "
 "     32                   2 "
 "     33                   3 "
                            34  Rifler
og at der beholdes i Depot 5 Rifler.
6, Det vedtoges iaar, at hver Skytte kun skyder 50 Skud.
7, Udkast til en Instrux for Delingsformændene oplæstes.
8, Det vedtoges, at Medlemmerne skulle anskaffe og lære den ved Mødet den 8. Marts i Nyborg under Punkt 6 omtalte Kokarde.
9, Forsamlingen var enig i, at Kværndrup ville være det mest passende Sted til fremtidige Forsamlinger af Foreningens Hovedbestyrelse.
 d`Origny      A. Tillge Edv. Nielsen

1866 den 3. Septbr. forsamledes Hovedbestyrelsen for Svendborg Amts Skytteforening i Kværndrup Kro.
Forhandlingerne aabnedes med en Udsigt over Foreningens Penge midler, for at tage Forretningsudvalgets Forslag til Præmier ved den forestaaende Festskydning under tilbørlig Overveielse. Formanden oplyste, at Kassebeholdningen var 250 rd., hvoraf 150 rd endnu ville medgaa til løbende Udgifter fra Indenrigsministeriet forventes 8 Rifler til et Beløb af 200 Rd.; fra Svendborg Amtsraad et ligesaa stort Tilskud og fra forskjellige Sparekasser i Amtet i 125 Rd. Formanden haaber saaledes, at Foreningen vil kunne disponere over ca. 625 Rd til samtlige Præmier.
 De øvrige Fest Omkostninger skulde efter Forretningsudvalgets Forslag dækkes ved Entree af Deltagerne i Festen saavel Skytter som Ikke Skytter. Forslaget sattes under Diskussion og Generalforsamlingen vedtog, at de unge Skytter og Delingsformændene skulle have fri Adgang til Festen, medens alle Andre (Medlemmer og Ikkemedlemmer) skulde betale 10 pro persona i Entree. Endvidere vedtoges følgende Punkter:
1, Da man paaregner et Antal af mindst 800 Deltagere i Skydningen saa vil et Antal af 70 Præmier, hvoraf 10 større fra [?...?]

Hver Skytte faaer 4 Skud, de opnaaede Points (Pletskud regnes til 5 Points) lagte til Træffernes Antal bestemmer Skyttens Adkomst til at tage Præmie. Lige Antal Points ordnes enten ved Omskydning eller ved Lodtrækning.
Kaptain Nielsen, Lieutenant Speyer og Sognefoged Niels Hansen i Oure udgjøre Bedømmelseskomiteen i opstaaende Tvivlsspørgsmaal.
Kapt. Nielsen, Lieutenant Speyer, Bøssemager Kyster, Ungkarl Mads Hansen i Hundstrup og Gaardmand Jens Hansen i Trunderup udgjøre Arrangementskomiteen.
3 Kredse skulle enes om een Skive og for at skifte Veir og Vind lige imellem dem, faaer hver Karl kun eet Skud ad Gangen, den Skytte, som ikke møder til rette Tid til at skyde, mister sin Ret til dette Skud- 3 Forbiskud medfører Tab af det 4de Skud.
Mandag d 24. September, Kl. 9 Morgen, stiller Amtets Forening paa Landevejen midt imellem Egeskov og Kværndrup Kro.
 d`Origny Chr. Jensen A. Tillge Edv. Nielsen

1866 den 10 December forsamledes Forretningsudvalget og Lieutenant Tillge anmeldte at han, da han ventede at komme fra Nyborg Garnisonen i næste Aars Løb, agtede fra indeværende Maaneds Udgang at udtræde som Medlem af Forretningsudvalget, idet han dog meddelte, at Regnskabet for indeværende Aar selvfølgelig bliver af ham at aflægge.
     A. Tillge Edv. Nielsen

1867 den 15. April forsamlede Forretningsudvalget sig. Det vedtoges at Generalforsamlingen skulde afholdes Tirsdagen? den 30 April Form. Kl. 11 i Kværndrup Kro og Bekjendtgjørelse sker herom i Amtets Aviser. I Henhold til Lovenes § 15 udtræde 2 af Forretningsudvalgets Medlemmer i April 1867; Kassereren Lt. Tillge er den ene udtrædende og Formanden, Overauditeur d`Origny udtraadte ved Lodtrækning.
 Der vil endvidere ved Generalforsamlingen blive fremlagt til Diskussion følgende indkomne Forslag:
1, Fra Forretningsudvalget, foranlediget ved en Skrivelse fra Odense Amtsskytteforening, om gjensidig Fritagelse for Erlæggelsen af nyt Medlems- Bidrag ved Omflytning af Skytterne fra det ene Amt til det andet.
2, fra en Kredsforstander om at der ved den aarlige Præmieskydning foruden for Skydningen ogsaa udsættes Præmie for Færdighed i Exercits og Legemsøvelser samt Henstilling om der bør arbeides hen til Indførelse af en ensartet Skyttedragt.

d`Origny Chr.Jensen P. Chr. Bendixen Edv. Nielsen
 

Aar 1867 den 30 April Form. Kl. 11 afholdt Svendborg Amtsskytteforening efter forudg. Bekjendtg. i Amtets Aviser en ordinair Generalforsamling i Kværndrup Kro. Dirigent Overauditeur d`Origny.
Følgende Forhandlingsgjenstande bleve foretagne.
1, Oversigt over Foreningens Virksomhed i 18666 meddeltes
2, Forslag angaaende Foreningens Virksomhed i det løbende Aar blev forelagt og diskuteret og fandt Forsamlingen ikke Noget ved samme at erindre.
3, Regnskabet for Aaret 1866 blev fremlagt tilligemed Revisionsantegnelsen og Besvarelser og Revisorernes Skrivelse til Generalforsamlingen af 16 Marts d. A., og meddelte Generalforsamlingen efterat Regnskabet med Antegnelse og Besvarelser var oplæst Forretningsudvalget Decharge for det saaledes aflagte Regnskab.
4, Det vedtoges at gjensidig Fritagelse finder Sted for Erlæggelsen af nyt Medlems-Bidrag ved Omflytning af Skytterne fra det ene Amt til det andet saafremt en lignende Bestemmelse maatte blive truffen af Amtsskytteforeningen for Odense Amt i Henhold til sammes Skrivelse af 6 Marts d. A., der blev oplæst.
5, Det vedtoges, at der skal uddeles nogle Præmier for den bedste Exercits og overdrager til Forretningsudvalget at tage Bestemmelse om Præmiernes Antal, Størrelse og Maaden, hvorpaa de skulle fordeles.
6, Spørgsmaalet om der skal tilstræbes en ensartet Paaklædning for Skytterne blev diskuteret.
7, Til Medlemmerne af Forretningsudvalget ? Lt. Tillge og Overauditeur d`Origny, hvilke sidste efter Lodtrækning skal fratræde, valgtes Premierelieutenant Graae af 7de Bataillon og gjenvalgtes Overauditeur d`Origny.
8, Som Revisorer valgtes Kaptain Mejer og Sognefoged N. Christensen i Eskildstrup.
Generalforsamlingen hævet.

[????]
Det vedtoges at anvende 550 Rd til Præmier til Skyttefesten hvoraf anvendes mindst 91 Præmier til Yngre Skytter og 12 til ældre Skytter.
2, De unge Skytter og Delingsformænd erholde fri Adgang til Skyttefesten uden Betaling, hvorimod de unge Skytter hver erlægge 4 Sk. til Markørerne. Andre Medlemmer af Skytteforeningen og deres Koner kunne erholde Billetter a 1 Mk pro persona og deres Børn for 8 Sk. Stk., naar disse Billetter tages h[os?] kredsforstanderne; alle Billetter som tages ved Indgangen til Festpladsen betales uden Undtagelse med 1 Mk 1 Sk. pr.[Stk.?]
3, Skydningen foretages paa 300 Alen og der tilstaaes hver Skytte 3 Skud. Forøvrigt gjælder de for Skydningen ifjor vedtagne Regler ogsaa iaar, kun at 2 Forbiskud forspilder Retten til 3 Skud.
4, Ingen som ifjor har vunden en Præmieriffel, kan igjen iaar faae en Riffel i Præmie, hvorimod han tager den første Præmie efter Riflen.
5, Ved skydningen kan afbenyttes alle Rifler af Cen[tral]komiteens Model.
6, Som Bedømmelseskomitee til at afgjøre Tvivlsspørgsmaal ved Festen udnævntes
Overauditeur d`Origny, Kapt. Nielsen, Lt Speyer, Lærer Saul, Gmd. Ole Rasmussen af Frørup og AMtsraaadsmedlem Niels Hansen i Oure
7, Til Medlemmer af Festbestyrelsen valgtes Kapt. Nielsen, Lt. Speyer, Ungkarl Mads Hansen, Gmd. Jens Hansen, Trunderup, Bøssemager Kyster, Skolelærer Møller i Kværndrup, Gaardmand Jens Jensen i Trunderup.
8, Det vedtoges at Skyttefesten skal afholdes paa Egeskov Mark ved Kværndrup d. 7 Oktbr. 1867 og at Kredsene skulle staae opstillede paa Landeveien vest for Kroen Kl. 8 Morgen.
Mødet hævet
 d`Origny Edv. Nielsen P.Chr. Bendixen
 


Amtsskyttefesten ved Kværndrup 1867


 
Aar 1868 den 30 April Eftermiddag Kl. 3 afholdtes ordinair Generalforsamling i Kværndrup Kro efter forudgaaet Bekjendtgjørelse efter den i Lovene bestemte Maade.
1, Regnskabet for 1867 med Antegnelser og Besvarelser blev fremlagt og oplæst, hvorefter Generalforsamlingen meddelte Kvittering for rigtig aflagt Rede og Rigtighed.
2, En Oversigt over Foreningens Virksomhed i 1867 og dens paatænkte Virksomhed i 1868 blev meddelt.
3, Til Medlemmerne af Forretningsudvalget istedetfor Capt. Nielsen, Consul Jensen og Sognefoged Bendixen som efter Lovene skulde fratræde gjenvalgtes Capitain Nielsen og Sognefoged Bendixen, hvorimod der istedetfor Consul Jensen valgtes Capt. Zeilau af 7de Bataillon.
4, Til Revisorer gjenvalgtes Capt. Mejer og Sognefoged Niels Christensen i Eskildstrup.
5, Et Forslag fra Kredsformanden for 13de Kreds, Skolelærer Appel om følgende Forandringer i Lovene
nemlig § 21, at Foreningens Hovedbestyrelse dannes af Forretningsudvalget i Forening med medlemmerne af samtlige Kredsbestyrelser.
amt § 23 at Generalforsamlingen dannedes af Foreningens Forretningsudvalg, Kredsbestyrelser, Delingsformænd og bidragydende Medlemmer.
toges efter stedfunden Forhandling tilbage af Forslagsstilleren.
Hvorimod? et af Capt. Nielsen til § 21 stillet Ændringsforslag saalydende: "Forretningsudvalget danner i Forb. med samtlige Kredsforstandere Foreningens Hovedbestyrelse". Enhver Kredsforstander har Ret til at lade et Medlem af Kredsbestyrelsen møde i sit Sted"; vedtoges med 35 Stemmer imod 3.

d`Origny Edv. Nielsen

Aar 1868 d. 20 Juni efterm. Kl. 5 afholdt Hovedbestyrelsen Møde i Kværndrup Kro. 13 Kredse var repræsenterede. Det vedtoges:
at anvende 550 Rd. til Præmier til Skyttefesten, hvoraf anskaffes 91 Præmier til yngre Skytter og 12 Præmier til ældre Skytter.
Betingelserne for Adgangen til Skyttefesten ere de samme som blev vedtagen d. 30te August f.A. under Punkt 2., dog tilføjes, at Medlemmer [som er?] Tjenestetyende ligesom Børnene erholder Adgang mod at betale 8 SK.
Skydningen foretages på 300 Alen og der tilstaaes hver Skytte 3 Skud. Forøvrigt gjælder de for Skydningen ifjor [????]

4, Ingen, som tidligere har vundet en Præmieriffel, kan iaar faae en Riffel i Præmie, hvorimod han tager den første Præmie efter Riffelen.
5, Ved Skydningen kan afbenyttes alle Rifler af Centralkomiteens Model. Kredsene medbringer selv Ammunition.
6, Som Bedømmelseskomitee for at afgjøre Tvivlsspørgsmaal ved Festen valgtes: Overauditeur d`Origny, Capitain Nielsen, Lærer Saul af Frørup, Amtsraadsmedlem Niels Hansen af Oure, Lærer Geleff, Krogsbølle, Lærer Winther i Ryslinge.
7, Til Medlemmerne af Festbestyrelsen valgtes Capitain Nielsen, Lieuten. Speyer, Ungkarl Mads Hansen, Gmd. Jens Hansen af Trunderup, Bøssemager Køster, Skolelærer Møller i Kværndrup, Maskinbygger Hans Andersen Hansen af Trunderup.
 8, Det vedtoges ved Stemmeflerhed, at Skyttefesten iaar skal afholdes Mandagen den 13 Juli d. A. paa Egeskov Mark ved Kværndrup, og at Kredsene skulle staa opstillede paa Landeveien vest for Kværndrup Kro Kl. [8?] Morgen.
 Mødet hævet.
 d`Origny Edv. Nielsen

1869 den 30 April Kl. 3 afholdtes ordinair Generalforsamling i Kværndrup Kro efter forudgaaet Bekjendtgjørelse efter den i Lovene bestemte Maade.
1, Regnskabet for 1868 med Antegnelser og Besvarelser blev fremlagt og oplæst, hvor efter Generalforsamlingen meddelte Kvittering for rigt.? Rede og Rigtighed.
2, En Oversigt over Foreningens Virksomhed i 1868 og dens paatænkte Virksomhed i 1869 blev meddelt.
3, Til Medlemmer af Forretningsudvalget istedetfor Overauditeur d`Origny som og Premierelieutenant Graae som efter Loven skulle fratræde gjenvalgtes Lt. Graae; d`Origny havde frabedt sig Gjenvalg - i hans Sted valgtes Capitain Krøyer af 19de Bataillon.
4, Til Revisorer gjenvalgtes Capitain Mejer og Sognefoged N. Christensen i Eskildstrup.
5, Følgende Forslag fra Kredsbestyrer i 13de Kreds, Lærer Winther
a, at Lovens § 21 der lyder saaledes: "Forrretningsudvalget danner i Forbindelse med samtlige Kredsforstandere Foreningens Hovedbestyrelse. Enhver Kredsforstander har Ret til at lade et Medlem af Kredsbestyrelsen møde i sit Sted" ændres saaledes: "Forretningsudvalget danner i Forbindelse med samtlige Kredsbestyrere Foreningens Hovedbestyrelse"
b, at Lovens § 23, der lyder saaledes: "Foreningens Forretningsudvalg, Kredsbestyrelser og Delingsformænd danner Generalforsamlingen" ændres saaledes: "Foreningens Forretningsudvalg, Kredsbestyrelser, Delingsformænd og bidragydende Medlemmer danner Generalforsamlingen".
Diskuteredes men erholdt ei Lovkraft, fordi disse Forslag ved Afstemningen ei opnaaede den i Lovenes § 27 fastsatte Stemmeflerhed, hvilket derimod blev Tilfældet med følgende Forslag fra samme Forslagsstiller
nemlig:
at Lovenes § 24 første Punktum "Generalforsamlingen sammenkaldes hvert Aars April Maaned paa et passende Sted i Amtet" ændres saaledes: "Generalforsamlingen sammenkaldes hvert Aar i Tidsrummet fra 15 Marts til 8 April paa et passende Sted i Amtet".
Det fra 6te Kreds stillede Forslag:
at Lovenes § 5, sidste Punktum, der lyder saaledes. "For andre Medlemmer er Bidraget, naar de ønsker at deltage i Skydningen, 12 Mk, mer eller mindst 2 Mk, ligeledes aarlig, ændres saaledes:
"For andre Medlemmer er Bidraget, naar de ønske at deltage i Skydningen, 8 Mk., mer eller mindst 2 Mk., ligeledes aarlig".
Diskuteredes ligeledes, men erholdt ei Lovkraft fordi dette Forslag ved Afstemningen ei opnaaede den i Lovenes § 27 fastsatte Stemmeflerhed.
 Edv. Nielsen F. Zeilau Krøyer
 

 Aar 1870 d. 6 April Eftermiddag Kl. 2 afholdtes Generalforsamling i Kværndrup Kro efter forudgaaet Bekjendtgjørelse efter den i Lovene bestemte Maade.
Regnskabet for 1869 med Antegnelser og Besvarelser blev fremlagt og oplæst, hvorefter Generalforsamlingen meddelte Kvittering for rigtig Rede og Rigtighed.
Oversigt over Foreningens Virksomhed i 1869 og dens paatænkte Virksomhed i 1870 blev meddelt.
Til Medlemmer af Forretningsudvalget istedetfor Capitain Nielsen, Sognefoged Bendixen og Capitain Zeilau, som efter Lovene skulde fratræde gjenvalgtes Capitain Nielsen og Sognefoged Bendixen; istedetfor Capitain Zeilau, som havde frabedt sig Gjenvalg, valgtes Capitain Staggemeier.
Til Revisorer genvalgtes Capitain Mejer og sognefoged N. Christensen i Eskildstrup.
Følgende indkomne Forslag blev satte under Forhandling:
Lovenes § 23 forandres til
"Foreningens Forretningsudvalg, Kredsbestyrelser, Delingsformænd og bidragydende Medlemmer danner Generalforsamlingen".
Til § 25 føies følgende Ord:
Valg af et Festudvalg (vælges paa denne Generalforsamling)
Generalforsamlingen tager Beslutning om Afholdelse af større Udgifter saasom til Anskaffelse af Rifler med Tilbehør, til Ordning af Præmieskydninger.
§ 25 forandres til:
Forretningsudvalget og Festudvalget danner Foreningens Hovedbestyrelse
§ 22 forandres til:
Hovedbestyrelsen ordner Foreningens Præmieskydning.

I Anledning af Forslagene til § 23, 25? og 22 tog Generalforsamlingen følgende Beslutning. Hovedbestyrelsens Virksomhed ophæves for dette Aar. Forretningsudvalget i Forbindelse med 10 af denne Generalforsamling valgte Mænd danner Festudvalget, som afgjør Alt angaaende dette Aars Fest.
Revisionens Forslag til "Generalforsamlingsbeslutning" godkjendtes med undtagelse af Forslagets Punkt 5, idet Generalforsamlingen frafaldt al yderligere Fordring med Hensyn til Ammunitionsregnskabets Aflæggelse for Aarene 1866, 1867, 1868 og 1869.

 P. Chr. Bendixen Edv. Nielsen

Aar 1871 d. 6 April Eftermiddag Kl. 4 afholdtes ordinair Generalforsamling paa Rudkjøbing Raadhuus efter forudgaaet Bekjendtgj. paa den i Lovene bestemte Maade.
1, Regnskabet for 1870 med Antegnelser og Besvarelser blev fremlagt og oplæst, hvorefter Generalforsamlingen meddelte Kvittering for rigtig Rede og Rigtighed.
2, En Oversigt over Foreningens Virksomhed i 1870 og dens paatænkte Virksomhed i 1871 blev meddelt og bifaldet.
3, Til Medlemmer af Forretningsudvalget istedetfor Capitain Krøyer og i Graaes Sted valgtes Agent Jensen i Nyborg.
4, Til Revisorer gjenvalgtes Capit. Mejer og Sognefo. N. Christensen i Eskildstrup.
5, Generalforsamlingen billigede, at det til Foreningens Materials Fornyelse dannede Fond 200 Rdlr., mod Forrentning og  Afbetaling priorite? i Ryslinge Gymnastikhus [Ryslinge Øvelseshus].
6, Forsamlingen vedtog, at Hovedpræmieskydning afholdes hvert andet Aar og Distriktsskydninger hvert andet Aar og saaledes at Hovedpræmieskydningen altid holdes Midsommer.
7, Forretningsudvalget udtalte, at næste Aars Generalforsamling vilde blive afholdt i Fyen, ? i [ Vester Åby ] eller et andet Sted der i Nærheden.
      Edv. Nielsen  Krøyer

Aar 1872 d. 5. April Eftermiddag Kl. 2 afholdtes ordinair Generalforsamling i Trolleborg efter forudgaaet Bekjendtgjørelse paa den i Lovene bestemte Maade.
1, Det vedtoges at der tilstaaes

1ste Aars Skytter 15 Krigsfængh., 15 løse Skud og 30 skarpe Forladeskud at forskyde med 15 paa 100 , 10 paa 200 og 5 paa 300 Alen.

2det Aars Skytter 10 Krigsfængh., 10 løse SKud og 40 Forladeskud at forskyde med 10 paa 100, 15 paa 200 og ? paa 300 Alen

3die og flere Aars Skytter samt hjemsendte Soldater, der staae i Hærens Linie: 10 Krigsfængh., 10 løse Skud og 40 skarpe Bagladeskud at forskyde med 5 paa 200, 20 paa 300 og 15 paa 400 Alen.

De Skytter som iaar skulle møde til Session for at udskrives til Tjeneste næste Aar skyder uanset om de kun ere 1 eller 2 Aars Skytter, udelukkende med Bagladevaaben (?
Endvidere tilstaaes for de Kredse, hvor Stuebøsse haves, 24 Stuebøsseskud pr. Skytte for 1ste og 2det Aars Skytter.

2, Forsamlingen bemyndigede Forretningsudv. til, saafremt dette i Aarets Løb saae, at Foreningens Kasse havde tilstrækkelige Kræfter, at indføre den udelukkende? [sidste ?] Brug og Bagladevaabenet som Øvelsevaaben i 1873.

3, Paa Forretningsudvalgets Forslag vedtog Generalforsamlingen strax at henlægge 200 Rdlr. af Kassebeholdningen til Fonden for Materiellets Fornyelse, saaledes at denne nu er 400 Rdlr. stor.

4, De efter Tour fratrædende 3 Medlemmer af Forretningsudv. Sognef. Bendixen, Capit. Staggemeier og Nielsen, saavelsom de 2 Revisorer Capitain Mejer og Sognefoged N. Christensen i Eskildstrup bleve gjenvalgte.

5, Regnskabet for 1871 med Antegnelser og Besvarelser blev fremlagt og oplæst, hvorfor Generalforsamlingen meddelte Kvittering for Rede og Rigtighed. Fordringen paa de i Kjendelsen af Revisionen til Ansvar gjorte Beløb 1 Rdlr. 48 SK., 1 Rdlr. 12 Sk., 48 SK., 6 SK. og 10 Rdlr frafaldtes

 Edv. Nielsen Krøyer

Aar 1873 den 4. April afholdtes ordinair Generalforsamling i Gislev Kro efter forudgaaet Bekjendtgjørelse paa den i Lovene bestemte Maade.
 
1, Regnskabet for 1872 med Antegnelser og Besvarelser blev fremlagt og oplæst, hvorfor Generalforsamlingen meddelte Kvittering for Rede og Rigtighed.

2, En Oversigt over Foreningens Virksomhed i 1872 og dens paatænkte Virksomhed i 1873 blev meddelt og sidstnævnte bifaldet.

3, De efter Tour fratrædende 2 Medlemmer af Forretningsudv. Capitain Krøyer og Agent Jensen, saavelsom de to Revisorer Capitain Mejer og Sognefoged N. Christensen i Eskildstrup bleve gjenvalgte.

4, Paa Forretningsudvalgets Forslag vedtog Generalforsamlingen at henlægge 200 Rdlr af Kassebeholdningen til Fonden for Materiellets Fornyelse, saaledes at denne bliver 600 Rdlr. stor.

5, Det vedtoges, at kun 1ste Aars Skytter skulle i 1873 skyde med Forladevaaben. Resten med Bagladevaaben.

6, 100 Rdlr Tilstodes som Understøttelse for 5 af Foreningens unge Skytter til Deltagelse i en fælles nordisk Kapskydning i Christiania i Sommeren 1873.

 Edv. Nielsen Krøyer

Aar 1874 den 1ste April afholdtes ordinair Generalforsamling i Ringe Kro efter forudgaaet Bekjendtgjørelse paa den i Lovene bestemte Maade.

1, Regnskabet for 1873 med Antegnelser og Besvarelser blev fremlagt, oplæst hvorefter Generalforsamlingen meddelte Kvittering for Rede og RIgtighed.

2, En Oversigt over Foreningens VIrksomhed i 1873 og dens paatænkte Virksomhed i 1874 blev meddelt. Forsamlingen bevilgede 1ste Aars Skytter 30 Bagladeskud, flere Aars Skytter og ældre Skytter 40 Bagladeskud.

3, Som Grundlag for Delingsformændene vedtoges: 1 at Delingsformænd der i 8 Aar med Iver og Dygtighed havde virket i Foreningens Tjeneste skulde tildeles et udmærkelsestegn, 2, at en ældre Skytte, som har været Delingsformand i mindst 5 Aar, kun skal betale 1 Rdlr [?]

4, Forsamlingen vedtog enstemmig for 1874 at afholde Præmieskydning hovedkredsvis.

5, Forsamlingen udtalte det Ønske, at Forretningsudvalget ved Anskaffelser af Præmier tog Hensyn til, at disse hovedsagelig blev Idrætsgjenstande.
[...]
bleve gjenvalgte. Som Revisorer gjenvalgtes Capitain Mejer; som ny Revisor valgtes Lærer Jørgensen i Ringe.

 Edv. Nielsen Krøyer

 Aar 1875 d. 6. April afholdtes ordinair Generalforsamling paa Nyborg Raadhus efter forudgaaet Bekjendtgjørelse paa den i Lovene bestemte Maade.

1, Regnskabet for 1874 med Antegnelser og Besvarelser blev fremlagt og oplæst hvorefter Generalforsamlingen meddelte Kvittering for Rede og Rigtighed.

2, En Oversigt over Foreningens Virksomhed i 1874 og dens paatænkte Virksomhed i 1875 blev meddelt. Forsamlingen bevilgede 1ste Aars Skytter 30 Bagladeskud, flere Aars Skytter hver 40 Bagladeskud.

3, Forsamlingen vedtog, at en Hovedpræmieskydning skal afholdes i Amtet i September Maaned.

4, De efter Tour fratrædende Agent Jensen og Kapitain Krøyer blev gjenvalgte. Som Revisor gjenvalgtes Capitain Mejer, som Revisor valgtes Lærer Appel i Ryslinge.

5, Paa Grund af at endeel af Foreningens Medlemmer og navnlig Lærer Appel af Ryslinge var fraværende ved Lieutenant Speyers Begravelse, blev Appels Forslag om Hærens Gymnastiklæreres Medvirkning ved Vinterøvelser i Skyttekredsene, ikke behandlet.

6, En Henstilling fra Revisorerne til Forretningsudvalget om at søge udvirket, at Kredsregnskaberne fremtidig blev underskrevne af samtlige Bestyrelsesmedlemmer for vedkommende Kreds under Bevidnelse af, at et ligelydende Exemplar er fremlagt i Kredsen til Eftersyn af alle Medlemmer, forelagdes Generalforsamlingen til Afgjørelse. Forsamlingen frafaldt fordringen.

7, I Anledning af Ytringer fra enkelte Kredsforstandere om, at en Folkevæbning skulde udvikle sig gjennem Skytteforeningerne fremkom en Udtalelse fra Forretningsudvalget om Skyttesagens Maal og om Folkevæbnings Tankens Forkastelighed.
 Efter en langvarig Diskussion om denne Sag foreslaaes til Slutning Høiskoleforstander Lund, da Kapitain Nielsen slet ikke har villet gjøre Indrømmelser, ejheller, uagtet gjentagende  opfordret dertil, vil tage Forretningsudvalgets Udtalelse om Folkevæbningstankens Forkastelighed tilbage, - som et sidste forsonende Tilbud, at slutte Forhandlingen uden Afstemning og at prøve Samlivet endnu eet Aar paa hvilket Tilbud, Capitainen på Forretningsudvalgets Vegne da gaaer ind, imod at Sagen atter kommer for paa næste Generalforsamling.
      Edv. Nielsen

1876 d. 3. April Middag Kl. 12 afholdtes den Aarlige Generalforsamling i Kværndrup efter forudgaaet [..] bestemte Bekjendtgjørelse.

1, Regnskabet med tilhørende Udsættelser og Besvarelser forelagdes og Kassereren gav en Oversigt over det forløbne Aars Indtægt og Udgift samt Medlemstallet.

a, Et Andragende fra Kreds N-15 [Brudager] om at maatte tilstaas hele Bidraget saavel for A og B som for C Medlemmer for Aaret 1876 indrømmedes enstemmig og det vedtoges tillige,  at lignende Andragender om Bidrag til Øvelseshuse fremtidig forelægges og afgjøres af Generalforsamlingen.

b, Under Udgiftsposten "Præmier" fremkom og [...?] diskuteredes Spørgsmaalet om Grunden til at 2 Hovedkreds var bleven deelt til 2 Præmieskydninger. Efter nogle Meddelelser af Mads H[ansen ?] paalagdes Forretningsudvalget at rev[idere] Vedtægterne for Ordningen af Hovedkredsene og disse Styrelsesvalgmaade.

c, Udsættelsen for 1874 og tidligere Aar vedtoges det at lade bortfalde.

d, Under Indtægt "Gaver" fremkom af Høiskolelærer Lund Spørgsmaal om Grunden til at Svendborg Amtsraad savnedes blandt de Gaveydende og [han?] foreslog at udtale en alvorlig Misbilligelse af [..?..] men i Forretningsudvalgets Andragende om [..?..] Gaven hvis denne, som Rygtet fortalte, var A[ar]sag til Negtelsen af Amtsraadets Ydelse.
Lund imødegikkes udførlig af Lærer Appel,. [..?..] af Forhandlingerne som affattedes af Kapt. Staggemejer, bortfaldt Lunds Forslag og Diskutionen afsluttedes.
Herefter godkjendtes Regnskabet for 1875.

Det vedtoges at benytte følgende Skudfordeling i 1876.
1. Aars Skytter 15 Skud paa 100 Alen
                        10     "           200 "
                           5     "          300 "
2.     "     "         10     "          100 "
                        10      "          200 "
                        10     "           300 "
                        10     "           400 "
3. og flere Aars Skytter 40 Skud at forskyde saaledes som Kredsene finder det gavnligst og paa Forslag af Lærer Appel:
Ældre Skytter 15 Skud hvorimod der fremtidig kun bidrage 2 Kr. aarlig samt paa Forslag af Samme
at C Medlemmer fremtidig bidrager mindst 75 Øre.

Paa Forslag af Kapt. Krøyer tilkjendegav Forsamlingen ved at reise sig, en Tak til de Institutioner og enkelte Personer som støttede Foreningen med Gaver i Penge.
Det vedtoges at afholde Hovedpræmieskydning iaar enten ved Kværndrup eller i Nærheden af en Jernbanestation i Svendborg Amt dog kun i Mangel af andet passende Sted ved Nyborg og da saaledes at Skytternes Befordringsudgifter af Forretningsudvalget, ordnes billigt og forholdsmæssig samt om fornødent  ved et Tilskud af Kassen.
Til Slutning vedtoges, at sende den fraværende Formand Capt. Nielsen en telegrafisk Hilsen med Ønsket om, snart at see ham sund og frisk herhjemme til Gavn ogg Glæde for Skyttesagen.
Følgende Kredse vare repræsenterede ved Generalforsamlingen, nemlig
Nr. 8
Nr. 10 [Hesselager]
Nr. 13 [Ryslinge]
Nr. 14
Nr. 15 [Brudager]
Nr. 17 [Kværndrup]
Nr. 18
 Nr. 24 [Herringe]
Nr. 33 [Vester Skerninge]
Nr. 35
Nr. 46 [Kirkeby]

Forsamlingen hævet   Krøyer

1877 den 28 Marts Eftermiddag Kl. 3 afholdtes den aarlige Generalforsamling i Kværndrup efter forudgaaet Bekjendtgjørelse paa den i Lovene bestemte Maade.
1, Regnskabet for 1876 med Antegnelser og Besvarelser blev fremlagt og oplæst, hvorefter Generalforsamlingen meddelte Kvittering og for Rede og Rigtighed.

2, En Oversigt over Foreningens Virksomhed i 1876 og dens paatænkte Virksomhed i 1877 blev meddelt. Forsamlingen bevilgede:
1 Aars Skytter 15 Skud paa 100 Alen
                       10     "          200     "
                         5     "          300     "
2det Aars Skytter 10 "     100     "
                       10     "          200     "
                       10     "          300     "
                       10     "          400     "
3die og flere Aars Skytter 40 Skud at forskyde saaledes som Kredsene [fandt?] det gavnligst.
Ældre Skytter 15 Skud.

3, Til Medlemmer af Forretningsudvalget valgtes Captain Krøyer [?] valg) og Gaardejer Niels Hansen i Boltinge i stedetfor de fratrædende Agent Jensen og Capitain Krøyer

4, Til Revisorer valgtes: Capitain Mejer og Lærer Olsen i Lunde [friskolelærer P. Olsen Sibast]

5, Til Hjælp til Øvelseshusets Opførelse i Rudme bevilgede Forsamlingen hele Bidraget for 1877 fra 24de Kreds (Heden, Espe)

6, For Fremtiden bliver paa Regnskabsskemaern kun A[?] af Aar at anføre for A Skytterne

7, Det vedtoges at der for 1877 skulde afholdes Districtspræmieskydninger.

8, Udsættelserne for 1875 vedtoges det at lade bortfalde saaledes at frafalde alt Ansvar for det aflagte Regnskab for [?]

9, I Anledning af Notat 4 i Pengeregnskabet frafaldt Forsamlingen Fordring paa Regnskabsaflæggelse for Kreds Nr-21.

10, I Anledning af Ammunitionsregnskabet besluttede Forsamlingen, at de manglende Patronhylstre frafaldes for 1875 med Undtagelse af Kredsene N. 5, 20, 34 og 47.
For 1876 frafaldes ligeledes de manglende Patronhylstre [med undtagelse af kredsene ?] N- 17,18, 20, 21, 22, 26, 34 og 38

 [Generalforsamling i 1878]
Kværndrup efter forudgaaet Bekjendtgjørelse paa den [..]

Oversigt over Foreningens Virksomhed i det forløbne og Forslag til dens Virksomhed i det løbende Aar. Forsamlingen bevilgede:

1ste Aars Skytter 15 Skud paa 100 Alen
                               10     "          200     "
                                 5      "         300     "
2det Aars Skytter 10     "         100     "
                               10     "          200     "
                               20     "          300     "
3die og fl. Aars Skytter 5 "      100     "
                               25     "          300     "
                               10     "          400     "

mindre veløvede 3 Aars Skytter skyde efter Normen for 2det Aars Skytter.
Ældre Skytter tilstodes 15 Skud.

[.] at fremme Skydningen indføres for Fremtiden Klasse Skydning. Skytterne deles i 1ste [og 2den?] klasses Skytter. For at gaae over til 2den Klasse fordres, at Skytten i 25 paa [hinanden] følgende Skud paa 300 ALen opnaaer 125 Points (Træfferne indbefattede).

[..] Medlemmer af Forretningsudvalget valgtes: Capitain Staggemeier, Sognef. P. Chr. Bendixen og Capitain E. Nielsen.

[..] Revisorer gjenvalgtes Capitain Mejer og Lærer Olsen i Lunde.

[..] Amtsskytteforeningens Eiendomsret til Stuebøssen i Kreds 40  frafaldtes.

[..] Forsamlingen bevilgede Udgifterne til Fotografering af et af Foreningens Øvelseshuse samt til denne Fotograferings mangfoldiggjørelse ved Træsnit. [Ryslinge Øvelseshus ]
 
 
        
Ryslinge Øvelseshus, regnes for Danmarks ældste, indviet 1871


 [..] Forretningsudvalgets Forslag om en Sammenkomst mellem flere Foreninger at fremstille Legemsøvelser vedtoges, hvorhos det overdrages Udvalget at ordne det Fornødne saaledes, at Sammenkomsten ved Indbydelser saamange som muligt kom til at omfatte hele Landet, at Tiden paa Grund af [..] tilreisende Unges knappe Fritid fastsættes enten til Mand. d. 15de eller [..] d. 22de Juli, og at det overlades Forretningsudvalget foruden [..] vælge een af disse to Dage tillige at bestemme om Mødet skal være i Svendborg eller Nyborg. Skydningen afholdes iaar ved Hovedkredsene.
 

           


           


Skytte og Gymnastikfesten i Svendborg 1878
 

[..] Under Forhandling sattes det fra 2den Hovedkreds reiste Spørgsmaal om [..] ikke skulde fordele Præmierne for Skydning saavel som for Legemsøvelser til Kredsene istedetfor til Enkeltmænd. 3 Spørgsmallet kom ikke til Afstemning.

[..] Mødet sluttedes med at Kassereren, Kapitain Krøyer forelagde Regnskabet med Udsættelser; disse blev gjennemgaaede og Regnskabet herefter godkjendt af Forsamlingen.
 Forslaget til Post 2 i Penge Regnskabet frafaldtes. Fordringerne i [..] 10,11 og 13 frafaldtes
   Edv. Nielsen Krøyer

1878 Søndagen den [?] September Eftermiddag Kl. 3 afholdtes en extraordinair Generalforsamling i Kværndrup efter forudgaaet Bekjendtgjørelse i Bladene. Efterat Forretningsudvalget ved sin Formand Capitain E. Nielsen havde erklæret, at Forretningsudvalget havde været uberettiget til ved Rundskrivelse at aflyse de ved Generalforsamlingen d. 29. Marts besluttede Districtspræmieskydninger vedtog Generalforsamlingen, at disse Districtspræmieskydninger ikke skulde afholdes.
      Edv. Nielsen
 

1879 den 19. Marts Kl. 3 afholdtes den aarlige Generalforsamling i Kværndrup Kro efter forudgaaet Bekjendtgjørelse paa den i Lovene bestemte Maade.

1, Oversigt over Foreningens Virksomhed i det forløbne og Forslag til dens Virksomhed i det løbende Aar.
Skydenormen for 1879 fastsattes saaledes:

1ste Aars Skytter tilstodes 15 Skud på 100 Alen
                                                10     "         200     "
                                                  5     "         300     "
2det Aars Skytter tilstodes 10     "         100     "
                                                10     "         200     "
                                                20     "         300     "
3die og flere Aars Skytter     5     "         100     "
                                                25     "         300     "
                                                10     "         400     "

Mindre veløvede 3 Aars Skytter skyde efter Normen for 2det Aars Skytter. Ældre Skytter tilstodes 15 Skud.

Skytterne deles i 1ste og 2det Klasses Skytter. For at gaae over til 2den Klasse fordres, at Skytten i 25 paa hinanden følgende Skud paa 300 Alen opnaaer 125 Points (Træffere indbefattede).
Nedsættelse ønskes i Bestemmelserne fra Overbestyrelsen for Overgangen fra 1ste til 2det Klasse (f. Ex. 10 Points)

2, Til Medlemmerne af Forretningsudvalget gjenvalgtes i Capitain Krøyer og Gaardeier Niels Hansen i Boltinge.

3, Til Revisor gjenvalgtes Capitain Mejer I stedetfor Lærer Olsen valgtes Friskolelærer J. Petersen i Egebjerg.

4, Det vedtoges, at Foreningen iaar afholder Præmieskydning hovedkredsvis.

5, Generalforsamlingen godkjendte Besvarelserne af Udsættelserne saavel i Penge - som i Ammunitions og Inventarieregnskabet.

6, I Betragtning af Formandens indstændige Anmodning og med en alvorlig Misbilligelse af Generalforsamlingen, lod den 34.  Kredses Extra Udgifter til Musik m.m. passere for denne Gang.

7, Post 5 i Penge Regnskabet kan bortfalde, endvidere forkastedes Forslaget i Post 9 i samme Regnskab.
Post 1 i Penge Regnskabet, det vedtoges, at Følgende skulde meddeles Kredsene: Det søges i Fremtiden undgaaet, at Bemærkninger paa Medlemslisterne føres i Optællingslinien eller at Tilførsler sker med Blyant eller at der foretages flere end 1 Sammentælling paa hver Side.

9, Post 3 i Ammunitionsregnskabet. Generalforsamlingen frafalder Erstatningen af 1104 Hylstere for 1875 og 1876.

10, Post 4 i Ammunitionsregnskabet. Fordringerne på tilgodehavende Ammunition hos Kredsene Nr. 43 og 50 frafaldes.

11, Post 23 i Ammunitionsregnskabet. Generalforsamlingen billiger, at der i Skydebogen indføres en Liste over Forbruget af Bagladepatroner, Stuebøssepatroner og Hylstere.

 Edv. Nielsen Krøyer

1880 den 17 Marts Eftermiddag Kl. 9 afholdtes den aarlige Generalforsamling i Kværndrup Kro efter forudgaaet Bekjendtgjørelse paa den i Lovene bestemte Maade.

1, Oversigt over Foreningens Virksomhed i det forløbne og Forslag til dens Virksomhed i det løbende Aar.
Skydenormen for 1880 fastsattes saaledes:

1ste Aars Skytter tilstodes 15 Skud paa 100 Alen
                                                10     "          200     "
                                                  5     "          300     "
2det Aars Skytter                  10    "          100     "
                                                10     "          200     "
                                                20     "          300     "
3die og fl. Aars Skytter          5     "          100     "
                                                25     "          300     "
                                                10     "          400     "

Mindre veløvede 3 Aars Skytter skyde efter Normen for 2det Aars Skytter. Ældre Skytter tilstodes 15 Skud.
Skytterne deles i 1ste og 2det Klasses Skytter. For at gaae over til 2den Klasse fodres, at Skytter i 25 paa hinanden følgende Skud paa 300 Alen opnaaer 125 Points (Træfferne indbefattede).
Nedsættelse ønskes i Bestemmelserne fra Overbestyrelsen for Overgangen fra 1ste til 2det Klasse f. Ex. 10 Points)

2, Til Medlemmerne af Forretningsudvalget gjenvalgtes: Gaardfæster Bendixen og Kaptainerne Staggemeier og E. Nielsen.

3, Til Revisorer gjenvalgtes Capitain Mejer og Friskolelærer Jørgen Pedersen i Egebjerg.

4, Det vedtoges at holde en samlet Skyde- og Gymnastikfest for AMtet ikke senere end 2 August; en Deling af Festen stilledes i Udsigt, saaledes at en Gymnastikfest ved Svendborg  fremtidig  afholdtes hvert andet Aar foruden Hovedkredssamlingerne.

5, Generalforsamlingen godkjendte Besvarelserne af Udsættelserne ved Penge Regnskabet; dermed bortfalder Udsættelsen i Post 1 for Kreds Nr. 28 og for Kreds Nr. 31, samt for Post Punct f.g. ? og Post 5 for 3 Øre.

6, I Anledning af det Øvelseshus, som 14de Skyttekreds, Oure Vejstrup, er ifærd med at opføre, gaves afkald paa Kredsens Bidrag for iaar.

7, 2den Hovedkredses Forslag om, at det bliver Regel, at Kredsene ved Hovedkredspræmieskydningerne faae Lov til at beholde deres Overskud mod, at de ogsaa selv dække Underskuddet, hvis et saadant skulde indtræde, vedtoges.

8, Lærer Appels Forslag om Regel for Bestemmelse af Legems- og Våbenøvelser ved Amtets Hovedkredspræmieskydninger toges tilbage, men at Sagen bringes for paa næste Aars Generalforsamling.

9, Den Misbilliggelse, som forrige Aar udtaltes imod 34. Skyttekredses (Svendborg) Administration, saae Generalforsamlingen sig paa Grund af yderligere givne Oplysninger i Stand til at tilbagekalde.

10, Forsamlingen gav Forretningsudvalget den fornødne Fuldmagt til ved Forhandlingen om Eksercergeværerne med Krigsministeriet dels at tilbyde fornøden Garanti dels at disponere over det fornødne Pengebeløb forsaavidt endel af Eksercergeværerne skulde erhverves ved Kjøb.

Edv. Nielsen Krøyer

1881 den 6. April Formiddag Kl. 11 afholdtes den aarlige Generalforsamling i Kværndrup Gjæstgivergaard efter forudgaaet Bekjendtgjørelse paa den i Lovene bestemte Maade.

1, Oversigt over Foreningens Virksomhed i det forløbne og Forslag til dens Virksomhed i det løbende Aar.
Skydenormen for 1880 vedtoges ogsaa at gjælde for 1881.

Det vedtoges tillige at forsøge Centralantændelsesskud i 6 Kredse, dog at Skudantallet forøges som 5:6 - Prisen for Centralkjøbeskud ansattes til 4 Øre.

De 5 af 6 Kredse valgtes strax og vare
1 Hovedkreds Kredsene 51 og 52
2 "  Kreds 15 Gudme og Brudager
4 "  Kreds 35 Nyborg
6 "  Kreds 46 Kirkeby

2, Til Medlemmer af Forretningsudvalget gjenvalgtes Kapitain Krøyer og Gaardejer Niels Hansen i Boltinge Mark.

3, Til Revisorer gjenvalgtes Capitain Mejer og Friskolelærer Jørgen Pedersen i Egebjerg.

 4, 8de Kreds, Søllinge og Hellerup, tilstaaes sit Medlemsbidrag for 1881 til det Øvelseshus, som Kredsen er ifærd med at bygge.

5, Det vedtoges, at Amtskytteforeningen gjennem sit Forretningsudvalg paatager sig gjennemførelsen af Ansvaret for den almindelige Skytte- og Gymnastikfest ved Nyborg i Sommer.

6, Naar Kredsen Nr. 20 ved Auction kjøber Øvelseshuset i Tved bevilgede Forsamlingen 200 Kroner, som i Forening med de tidligere 400 Kroner prioriteres i nævnte saaledes, at den samlede Sum 600 Kroner [kommer] paa 1ste Prioritet i Huset.

7, Det vedtoges, at Erstatningssummen for Eksercergeværer er 5 Kroner pr. Stk.

8, 2den Hovedkredses Forslag, at de Skytter som fremstille sig i Gymnastik møde i [..] Kredsene og at disse Udvalg fremstilles hovedkredsvis vedtoges med den bestemmelse, at Udvalget sker efter Aftale mellem Kredsene og vedkommende Hovedkreds.

9, Spørgsmaalet om at indføre Skydning med Hærens Salonriffel som forberedende Øvelse fremsættes og Forretningsudvalget udtalte, at man haabede med Tiden at kunne indføre Hærens Salonriffel, naar et Antal af kasserede Bagladerifler efterhaanden fremkom.

10, I Anledning af at Oberstlt. Staggemeier har begjæret udenfor sin Tour at udtræde af Forretningsudvalget, vedtoges det at en Opfordring skulde stilles til dem om at vente ? ialfald til han efter Tour fratraadte, men at hans Plads, forsaavidt ikke gik ? paa Opfordringen, skulle bestaa ubesat indtil det ordinaire Valg kan foregaae.

11, Notaterne til Penge Regnskabet Post 3,4,6 og 12 bortfalder og Regnskabet med Besvarelse?

12, Notaterne til Ammunitions Regnskabet Post 3, b om Tilsvar af Patroner og [.] for 1879 og tidligere Aar frafaldtes; Regnskabet med tilh. Udsættelser og Besvarelser godkjendtes.

 Edv. Nielsen  Krøyer

[...]
1, Oversigt over Foreningens Virksomhed i det forløbne og Forslag til dens Virksomhed i løbende Aar oplæstes.
Skydenormen 1881 vedtoges ogsaa at gjælde for 1882.

Det vedtoges tillige at forsøge Centralantændelsesskud i 12 Kredse som dertil maatte være villige, dog at Skudantallet som 5:6. Følgende Kredse meldte sig til Centralantændelse Nr. 8, 13, 14, 17, 24, 33, 46, 48, 51, 52. En Kreds i 3die Hovedkreds og en i 5te Hovedkreds søges valgt til Centralantændelse. Prisen for Centralkjøbeskud ansættes til 4 Øre dog forhøjes den til 5 Øre for Ikkeskytter.

2, Til Medlemmer af Forretningsudvalget gjenvalgte Capitain E. Nielsen istedetfor Oberstlieutenant Staggemeier og P. Chr. Bendixen af Rosilde valgtes Friskolelærer Jørgen Pedersen og  Friskolelærer Lars Hansen af Gravvænge. E. Nielsen (47 Stemmer), Jørgen Petersen (39 Stemmer) og Lars Hansen (25 Stemmer).

3, Til Revisor gjenvalgtes Kaptain Mejer i Kjøbenhavn; istedetfor Friskolelærer Jørgen Pedersen valgtes Friskolelærer Hannibal Petersen i Vester Skerninge.

4, 7de og 51 Kredse tilstaaes Medlemsbidrag for 1882 som Hjælp til de Øvelseshuse, Kredsene have opført. Den samme Begunstigelse indrømmes 46 Kreds i Anledning af det Øvelseshus som Kredsen agter at opføre i Løbet af Aaret [Egebjerg Øvelseshus]. Forsamlingen bevilgede tillige at 500 Kroner af Foreningens Materielfond anbringes paa 1ste Prioritet til 4 proCt i Øvelseshuset i forannævnte 46de Kreds.

5, Det gjennemsete Regnskab for Skytte- og Gymnastikfesten i Nyborg d. 10. og 11. Juli fremlagdes og godkjendtes.

6, De gjennemsete Ammunitions- og Inventarieregnskaber med Notater og Besvarelser fremlagdes og godkjendtes. Det vedtoges fremtidig at opføre Forbruget af Stuepatroner i en samlet Sum bag i Skydebogen, hvorhos det overlades Kredsforstandere og Delingsformænd at anvende disse Skud efter bedste Skjøn til Skytterne.

7, Det gjennemsete Penge Regnskab med Notater og Besvarelser fremlagdes og godkjendtes.

8, Forretningsudvalgets Forslag:
Enhver yngre Skytte gjennemgaaer ved sin første Indtræden i Foreningen mindst 1 Aars forberedende Skydeøvelser, forinden han stedes? til Skarpskydning; saa længe Skytten deltager i dette forberedende Skydekursus fritages han for at erlægge Bidrag.
NB, Vedtoges saaledes, at en kontingentfri Afdeling af Skytter kan dannes i de Kredse, hvor Betingelserne ere tilstede og at alle Kredse bør drive de forberedende Skydeøvelser med Kraft. Kontingentfri Skytter føres under D paa Medlemslisten.

9, Det vedtoges, at en Delingsformand som har ydet god og aktiv Tjeneste i Svendborg Amtsskytteforening i 5 Aar, er berettiget til, saalænge han er Medlem af Foreningen at gaae i Klasse A unge Skytter, imod at han aarlig erlægger Aars- Bidrag som denne Klasse. Han bevarer ligeledes Karakteren?, Delingsformand.

10, Det vedtoges, at Præmieskydning sker iaar Hovedkredsvis.

11, I Anledning af Friskolelærer Appels opstillede Forhandlingsæmne.
Bør der ikke fattes Beslutning om Bestemmelser, der kunde sikre, at Præmieriflerne? i størst mulig Udstrækning kommer Øvelserne tilgode.
-vedtog Forsamlingen, at Halvdelen af Præmieriflerne uddeles som Kredspræmier og at disse saa sendes om Vinteren ligesom de øvrige Rifler til Eftersyn; ved Hovedkredsskydningerne følger Forretningsudvalget den givne Regel saaledes, at Hovedkredse, der kun faae een Præmieriffel gives denne vexelvis et Aar som  Kredsens Præmie og et Aar som personlig Præmie.

12, Bedømmelsen af Legems og Vaabenøvelser ved Hovedkredspræmieskydningerne skal i alle Hovedkredse foregaa efter følgende Bedømmelsesskala:

1ste Klasse. Voltigering og Bajonetfægtning. De herfor givne Points multipliceredes med [?]

2den Klasse. Forberedende Øvelser, Hugning, Højde og Længdespring. De givne Points multipliceres med 3.

3die Klasse. Smidighedsøvelser. Geværeksercits. De givne Points multipliceres med 2.

4 Klasse. Haandvægtsøvelser, Stokkeslag, Brydning, Floretfætning, Trapez. De givne Points multipliceres med 1.

13, 20 Kassable Rifler omdannes til Salonrifler.

14, Forsamlingen bevilgede 30 Kroner til Autografering af Barre- og Rækøvelser og 25 Kroner til Indkjøb af 50 Mindehefter til Præmier.

15, Forsamlingen vedtog en Udtalelse saalydende.
"Militær Skydning med normalt Aftræk og normale Sigtemidler, et af Formaalene ved Skyttesagens ? 1865, fastholdes fremdeles".

16, For Fremtiden er det overladt til Hovedkredsene, hvorvidt de som Gymnastikpræmier til Hovedkredsfesterne ønske Gjenstande, som hidtil eller et tilsvarende Beløb i Penge. For Aaret 1882 anvendes til Gymnastikpræmier 200 Kroner udover det sædvanlige anvendte Beløb.

Krøyer Lars Hansen Jørgen Pedersen
 Edv. Nielsen Niels Hansen

Løverdagen den 24. Marts 1883 Kl. 10½ Formiddag, afholdt Svendborg Amtsskytteforening sin aarlige Generalforsamling i Kværndrup efter forudgaaet Bekjendtgjørelse paa den i Lovene bestemte Maade.

1, Formanden gav Oversigt over Foreningens Virksomhed i det forløbne Aar.

2, Det vedtoges, at samtlige Rifler omdannes til Centralantændelse.

3, Skudantallet for 1883 bestemtes til at være

for 1ste Aars Skytter   40
for 2det og flere Aars Skytter 80
for ældre Skytter   25

4, Det blev vedtaget, at der aarlig sidst i November eller først i December Maaned skal iværksættes et 6 Dages Kursus paa en af Amtets Højskoler, ved hvilket der under en Gymnastiklærers Vejledning vil blive givet Delingsformænd  Adgang til Videreuddannelse i Legems og Vaabenøvelser. Læreren lønnes og underholdes af Amtsskytteforeningen, hvorimod Elevernes Ophold paa Højskolen er Amtsskytteforeningen uvedkommende. Dette Kursus afholdes iaar paa Vejstrup Højskole.

5, Til det private Kursus i Hugning, som 2de Gymnastiklærere i Nyborg have oprettet for Befalingsmandselever tilstodes aarlig af Amtsskytteforeningen et Tilskud paa 3 Kroner for hver Elev af Svendborg Amt som deltager og som giver Tilsagn om efter Hjempermitteringen at ville undervise Skytter i Amtet i Hugning.

6, Generalforsamlingen udtalte, at Svendborg Amtsskytteforening ikke har nogen Ejendomsret til de i de forskjellige enkelte Kredse opførte Øvelseshuse, eller tilbyggede Øvelseslokaler; men i Betragtning af de Bidrag, som Foreningen i sin Tid har skjænket til disse Øvelseshuse eller Øvelseslokaler forbeholder Amtsskytteforeningen sig imidlertid, hvis en Kreds opløses eller ophører med sin Virksomhed, Brugsret til Øvelseslokalet saa fremt en Kreds (under Amtsskytteforeningen) paany maatte danne sig og træde i Virksomhed. Forretningsudvalget blev tillige af Generalforsamlingen opfordret til at træde i Forhandling med Bestyrelserne for de forskjellige Øvelseshuse, for at en saadan Brugsret kan blive hævdet.

7, Det vedtoges, at en Kreds, som een Gang har vundet en af de saakalldte Kredspræmierifler kan ej oftere vinde en saadan, men vindes af den næste Kreds i Rækken. Vedkommende Kreds erholder som Erstatning en Sølvplade paa den tidligere vundne Riffel. Samtlige Kredspræmierifler ere Amtsskytteforeningens Ejendom men vedkommende Kredse, som have vundet disse, have ubetinget Brugsret saalænge Kredsene ere i Virksomhed under Foreningen.

8, Der blev foretaget Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer: Kapitajn Krøyer af Nyborg gjenvalgtes enstemmig og i Stedet for Gaardmand Niels Hansen i Boltinge, valgtes Gaardmand Hans Hansen i Sødinge.
Som Revisorer gjenvalgtes Kapitajn Mejer i Kjøbenhavn og Friskolelærer Hannibal Petersen i Vester Skerninge.

9, Forsamlingen bemyndigede Kredsbestyrelserne til at kunne give unge Mænd indtil 30 Aars ALderen Adgang til at deltage i Kredsenes Øvelser som yngre Skytter.

10, Forsamlingens Fordring Tilbagebetaling af 73 Kroner til Delingsformanden i 34 Kreds for 1882 frafaldet alene af Hensyn til Formandens indstændige Anmodning, medens Forretningsudvalget gav Tilsagn om, at Sligt ikke i Fremtiden skulde gjentage sig.

11, Forsamlingen besluttede, at Præmieskydning iaar skal afholdes hovedkredsvis.

12, Forslaget fra Forretningsudvalget om Revision af Bedømmelsesskalaen for Legemsøvelser, hvilket Forslag lød saaledes: Den ved forrige Generalforsamling vedtagne Bedømmelseskala for Legems og Vaabenøvelser ved Hovedkredspræmieskydningerne revideres af et Udvalg som sammensættes af Forretningsudvalgets  Medlemmer og Hovedkredsenes Formænd - faldt med 17 imod 23 - [..]
14, Ammunitionsregnskabet fremlagdes og godkjendtes. Notaternes 1,2 og 4 bortfalder. Notat 6 [..] svarelser godkjendt, hvorved Ansvaret for 1880 og 1881 bortfalder. Notaterne 8 og 9 bortfalder. Punkt 12 sidste Punkt (om Stuepatroner) bortfalder. Notat 15 bortfalder. Notaterne 17 og 18 bortfalder. Hannibal Petersens Udsættelser Post 1, 2 og 3 bortfalder.
Forretningsudvalget for Svendborg Amtsskytteforening, Nyborg den 4. April 1883.

Edv. Nielsen Krøyer Lars Hansen Hans Hansen
 Formand
 Jørg. Pedersen.

Løverdagen den 22 Marts 1884 Kl. 10½ Formiddag afholdt Svendborg Amtsskytteforening sin aarlige Generalforsamling i Kværndrup efter forudgaaet Bekjendtgjørelse paa den i Lovene bestemte Maade.

1, Formanden gav Oversigt over Foreningens Virksomhed i det forløbne Aar.

2, Det vedtoges at Skudantallet for 1884 skulde være:

for 1ste Aars Skytter 50 Centralskud og 30 Salonpatroner

for 2det og fl. Aars
                    Skytter   80     "                  20         "
for ældre Skytter      40

3, Det vedtoges, at samtlige Kredse skulde hver forsynes med 1 Salonriffel.

4, Det bevilgedes, at Kredsene Nr. 18 (Stenstrup- Lunde) og Nr. 27 (Nørre Broby) skjænkede Kredsbidragene for 1884.

5, Ligeledes bevilgedes det, at 1000 Kroner af Materielfondet anbringes paa 1ste Prioritet og til [4 Pct] med 500 Kroner i hver af Øvelseshusene, der opføres i Nr. 18 og Nr. 27.

6, Det vedtoges at Præmieskydning for 1884 afholdes hovedkredsvis og at skudantallet ved samtlige Præmieskydninger fastsættes til 5.

7, Det vedtoges, at Bedømmelsesskalaen for Legemsøvelser forandres saaledes, at Pointsværdien for Smidighedsøvelser forhøjes fra 2 til 3 og at Pointsværdien for Bajonetfægtning nedsættes fra 4 til 3.

8, De efter Tour fratrædende Medlemmer af Forretningsudvalget: Kapitajn E. Nielsen og Friskolelærerne Lars Hansen, Gravvænge og Jørgen Pedersen i Egebjerg gjenvalgtes enstemmig.

9, Revisorerne Kapitajn Mejer i Kjøbenhavn og Friskolelærer Hannibal Petersen i Vester Skerninge gjenvalgtes.

10, Penge, Ammunitions og Inventarieregnskaber fremlagdes og  godkjendtes. Generalforsamlingen vedtog for Penge Regnskabets vedkommende. Revisor Mejers Udsættelser Post 6 Fordringen paa Kredsene 6 og [..] bortfalder. Post 7 Generalforsamlingen udtalte Ønske om, at der fares med Læmpe mod Kreds 20?. Post 13. Der vil til næste Generalforsamling fremkomme Forslag om at gjøre Laanene amortisable. Generalforsamlingen vedtog for Ammunitions Regnskabets Vedkommende: Post 14 Udsættelser frafaldes for Kredsene 12,17,22,24 og 26 og fastholdes kun for Kreds 10. Post 15. Udsættelser frafaldes for Kredsene 15, 19, 21, 25, 26, 27, 31, 42, 47 og 53 saa at Udsættelsen kommer til at indskrænke sig til Kredsene Nr. 2 og 3. Post 16. Udsættelsen frafaldes. Post 17. Udsættelsen frafaldes, dog at Kreds Nr. 53 undtages, hvilken Kreds i SKydebogen har noteret den skylde for 27 Centralskud. Post 26. Centralhylstrene føres ikke i Af og Tilgang. De sidstsendte Hylstre forbliver i Kredsene, [..] udsorterer og renser dem. Post 27. Kreds 34 har at tilsvare 450 Øre for 50 Centralhylstre. Post 29. Udsættelsen frafaldes
Post 13: Revisor H. Petersens Udsættelser. Generalforsamlingen ønskede ej at træffe nogen Afgjørelse i denne Sag. Post 1 til Penge Regnskabet. Generalforsamlingen opfordrede Forretningsudvalget at gjøre Forskjel hos de enkelte Kredse, der havde vel mange Delingsformænd.

  Edvard Nielsen Krøyer
Jørgen Pedersen Lars Hansen Hans Hansen
 

Den 31. Maj 1884 afholdtes en ekstraordinær Generalforsamling i Foreningens for at drøfte et Forslag fra Formanden for Odense Amtsskytteforening af 12 Maj om Afholdelsen af en større Gymnastikfest for Fyen i Løbet af Sommeren.
Skjøndt alle de tilstedeværende ved Generalforsamlingen udtalte deres varme Tak og Paaskjønnelse for den fra Odense Amtsskytteforening fremsatte Haand, saa var dog Meningerne delte om Betimeligheden af Festens Afholdelse iaar.
Som et Udtryk for den Sympathi Foreningen nærer for vor Naboskytteforening ble vfølgende Forslag vedtaget.
"Begge Amter afholder Amtsskyttefest for Aaret 1885 samlet i Fællesskab paa et Sted. Skulde dette ikke kunne lade sig iværksætte afholdes der en Kapøvelse i Skydning og Legemsøvelser i 1886, i hvilken Øvelser begge Amter deltage hver med et lige stort Udvalg af Skytter".

 Edv. Nielsen Lars Hansen Hans Hansen
  Krøyer   Jørg. Pedersen

Ved den samme Generalforsamling vedtoges: det at forsøge at sammenkalde den første ordinære Generalforsamling ved Rundskrivelse men samtidig paa ny at forelægge dette Spørgsmaal samme Generalforsamling til Afgjørelse.

Mandag den 16. Marts afholdt Svendborg Amtsskytteforening sin aarlige Generalforsamling i Kværndrup.

1, Skydeplanen vedtoges saaledes:
1ste Aars Skyttter 50 Centralskud og 30 Salonskud, 2det og flere Aars Skytter 80 Centralskud og 20 Salonskud. Ældre Skytter 40 Centralskud. D Skytter 50 Salonpatroner.
 
2, Istedetfor Oberstlieutenant Krøyer, som forlader Amtet, og Gaardejer Hans Hansen, Sødinge som gaaer af efter Tur, valgtes Oberstlieutenant Christensen af 19de Bataillon og Gaardejer Jens Jensen i Trunderup til Medlemmer af Forretningsudvalget. Lærer Olsen [Sibast] i Lunde bragte Oberstlt. Krøyer i Anl. af dennes Bortrejse en Tak for hans udholdende og værdifulde Virksomhed i Skyttesagen, en Tak som fandt Tilslutning ved, at den talrige Forsamling rejste sig.

3, Til Revisorer gjenvalgtes Kapitajn Mejer og Friskolelærer Hannibal Petersen. Generalforsamlingen overdrog Formanden at bringe Kapitajn Mejer Forsamlingens Tak for hans mangeaarige og dygtige Revision.

4, Lovenes § 24 om Sammenkaldelse til Generalforsamling blev ændret derhen at Sammenkaldelsen sker hvert Aar i Marts Maaned paa et passende Sted i Amtet og med 10 Dages Varsel ved Rundskr. til Kredsene. Forslag fra Medlemmer maa være tilstillede Forretningsudvalget inden 15 Febr.

5, Det besluttedes at nedsætte et Udvalg til at udarbejde en tidssvarende Ændring og Lovene til Fremlæggelse for næste Generalforsamling. Udvalget skal bestaa af Forretningsudvalgets Medlemmer og en Mand af hver Hovedkreds.

6, Det vedtoges, at en yngre Skytte kun kan deltage i en Præmieskydning, naar han har deltaget i Aarets Skydning i en af Amtets Kredse. Fra denne Bestemmelse undtages Delingsformænd og militært uddannede, der endnu er til Tjeneste eller hjemkomne i Aarets Løb.

7, Kjøbeskuddene fastsattes for 1885 til 2 Øre for Forenings Medlemmer  og 5 Øre for Ikkemedlemmer.
[..]
Prioritetslaan i Øvelseshuse skulle i Henhold til Generalforsamlingens Beslutning i Fremtiden være amortisable og den aarlige Amortisation ske med mindst 2 [?] pr. Hundrede. Amortisationen bliver anvendelig paa Laanene til Nørre Broby og Vester Hæsinge Sandholt Lyndelse Kredse.

[..] Det besluttedes at afholde en Skytte- og Gymnastikfest sammen med Odense Amtsskytteforening i Slutningen af Juli Maaned med fælles Risiko for begge Foreninger. Generalforsamlingen bemyndigede Forretningsudvalget til at vælge  Delegerede af dets Midte til at træde sammen med Delegerede af Odense Amtsskytteforening for at ordne det Fornødne.

[..] 17 Skyttekreds: Trunderups Forslag om, at Svendborg Amtsskytteforening hovedkredsvis lader afholde hvert andet Aar i Maj Maaned en Gymnastikfest [..] Fremstilling i Gymnastik og Vaabenbrug og hvert andet Aar i Septbr. Maaned en Skyttefest med Kapskydning og Eksercits, drøftedes og henvistes til Slutning til Behandling af det under Nr. 5 nævnte Forslag.

[..] Friskolelærer Gammelgaards Forslag om, at Karaktergivning bortfalder for Eksercits, Brydning og Haandvægtsøvelser, billigedes af Forsamlingen for de to sidstnævnte Idrætters Vedkommende.
 
[..]Friskolelærer Gammelgaards Forslag om, at 2den Klasses Skytter skulle tildeles et Tegn at bære paa Brystet, henvistes af Generalforsamlingen til det under Nr. 5 nævnte Udvalg.

[..] Det vedtoges, at Kvitteringerne for vedkommende Haandværkere for Gymnastik Rekvisitter for Fremtiden samles og indsendes af Hovedkredsformændene til Forretningsudvalget.

[..] Flere Aars Skytter kunne paa en Skydedag gjøre indtil 10 Skud.

 Jørg. Pedersen Edv. Nielsen Lars Hansen

I Anledning af den foreløbige Riffellov af 5 Maj var Forretningsudvalget samlet i Nyborg den 7. Juni og vedtoges det med 3 Stemmer at en ekstraordinær Generalforsamling afholdes Søndag den 14. Juni Kl. 3 Eftermiddag i Kværndrup.
 Jens Jensen Lars Hansen Jørgen Pedersen
De 2 Medlemmer, Formanden og Kassereren vilde ingen Bestemmelse tage før d. 9de Juni.
  Edv. Nielsen ? Christensen

Ved Generalforsamlingen den 14. Juni vedtoges med 96 mod 48 følgende:

1, Generalforsamlingen beslutter, at Skydningen indstilles i Foreningen indtil en ny Generalforsamling vedtager dens Paabegyndelse.

2, Generalforsamlingen misbilliger, at visse Kredse har optaget Skydningen trods Forretningsudvalgets Skrivelse.
  Edv. Nielsen

Ved Generalforsamlingen den 19. Juli i Ringe sattes følgende Forslag under Afstemning:
 Kaptajn E. Nielsen og Oberstlieutenant Christensens Forslag om at gjenoptage Skydningen dog med Frihed for de enkelte Kredse til at lade være at skyde forkastedes med 145 mod 97.
Forpagter P. Nielsen (Oure) Forslag: "Da Overbestyrelsens sidste Rundskrivelse saa vel som Riffelloven krænker vor Friheds og Selvstændighedsfølelse, beslutter Generalforsamlingen atter at nægte Gjenoptagelse af Skydningen". Forslaget vedtoges enstemmig.
 Edv. Nielsen A. Christensen

Ved Generalforsamlingen den 9. August 1885 foretoges:
1, Valg af to Forretningsudvalgsmedlemmer i fratraadte Kapt. Nielsen og Oberstlt. Christensens Sted. Ved skriftlig Afstemning valgtes Højskolelærer Andersen, Vejstrup med 89 Stemmer og Højskoleforstander Povlsen, Ryslinge med 53 St.

2, Slutbemærkningen i Lovenes § 14: "og have Sæde i Nyborg" udstemtes.

3, Det overlodes til Forretningsudvalget at afgjøre, hvor vidt der i Efteraaret 1885 vilde kunne oprettes et Kursus for Delingsførere.
 
4, Følgende Forslag vedtoges:
"Generalforsamlingen bemyndiger Forretningsudvalget til at hævde Foreninengens Ejendomsret paa alle Omraader og til at udelukke de Kredse af Foreningen, der ikke holder sig dens Love og Generalforsamlingsbeslutninger efterrettelige".

 Lars Hasen  Jens Jensen  Jørgen Pedersen

Den 19. Marts 1886 afholdt Svendborg Amtsskytteforening sin aarlige Generalforsamling i Ringe, følgende foretoges:

1, Angående Lærer Gammelgårds Forslag fra i Fjor at 2den Klasses Skytter tildeles et Tegn at bære på Brystet, besluttedes at Forretningsudvalget henleder Overbestyrelsens Opmærksomhed på denne Sag.

2, Drøftelsen af 17de Kredses Forslag ligedan fra i Fjor, om at Foreningen Hovedkredsvis lader afholde hvert 2det År i Maj Gymnastikfest og hvert 2det År i September Skyttefest udsattes på Grund af de foreliggende Forhold.

3, Det at vedkommende Udvalg udarbejdede Lovudkast drøftedes og vedtoges med enkelte Ændringer.

4, Regnskabet for 1885 fremlagdes og godkjendtes.

5, Det overdroges til Styrelsen at afgjøre Spørgsmaalet om at afholde [..?..]
 Lars Hansen Jens Jensen Jørgen Pedersen

Den 23. Marts 1887 holdt Svendborg Amtsskytteforening Årsmøde på Kværndrup Kro, hvor følgende foretoges:

1, Regnskabet fremlagdes og godkjendtes. Endel Kredse havde undladt at fremsende Regnskab i rette Tid, hvilket påtaltes med Henvisning til § 13: Mærk, angaaende Følgerne af sådan Forsømmelighed.
Foreningen vedtog at nøjes med for denne Gang at påtale Uordenen. Det meddeltes, at kun 15 Kredse i det forløbne År har kjøbt Skydemateriel samt, at Tilbudet om at få det for 5 Kr. står ved Magt endnu et År.
Der blev givet Henstilling om, at den i Kredsene værende Ammunitions beholdning snarest overgår til disse mod Vederlag til Foreningens Kasse.
Det oplystes, at kun 2 Kredse havde i det forløbne År fremsendt Afdrag på Gjæld i Øvelseshuse. Vedkommende Kredse opfordres stærkt til at fremsende større eller mindre Afdrag.

2, Angående Foreningens Virksomhed meddeltes, at der var 26 Kredse virksomme med ca. 1000 Medlemmer. I 3 Hovedkredse havde været afholdt Gymnastikfester med god Tilslutning. Vedtoges atter i År at afholde Hovedkredsfester.
Der gaves Oplysning om Bestyrelsens hidtil resultatløse Brevveksling med Justitsministeriet angående Skydeforbudet.

3, Til Formand gjenvalgtes Jørgen Pedersen, til Revisor Lærer Lomholt.

4, Det vedtoges for i År at beholde den hidtidige Bedømmelsesskala, dog med den ændring at af Svensk Gymnastik sættes stå Hæv og marschøvelser lige med forberedende Smidighedsøvelser, altså som 6 dobbelt Fag.

 Lars Hansen Jens Jensen Jørgen Pedersen